Tilbudsportalens logo

Familiekollektivet Langagergård v/Flemming Philip

Avnbøløstenvej 62
6400 Sønderborg

Leder: Flemming Philip
Email: philip@c.dk
Telefon: 70251812
Hjemmeside: www.familiekollektivet.dk i

Godkendt som:
andet botilbud til voksne Lejeloven
i
midlertidigt botilbud til voksne § 107
i
aktivitets- og samværstilbud § 104
i
Godkendt
i
Læs mere om eventuelle vilkår og påbud på fanen "Tilsyn"

Seneste opdatering af oplysninger

Tilbuddets oplysninger er senest opdateret:
2017.11.08

Vores målgruppe

Forandret virkelighedsopfattelse: Vi modtager beboere med forandret virkelighedsopfattelse f.eks med skizofreni der har behov for et ophold i et fælleskab med daglig træning, et udviklende fællesskab med aktivitet og samvær med andre beboere og veluddannede rare medarbejdere. Personlighedsforstyrrelse: Vi modtager beboere med personlighedsforstyrrelse f.eks med borderline diagnose, der har behov for et ophold i et fælleskab med daglig træning, et udviklende fællesskab med aktivitet og samvær med andre beboere og veluddannede rare medarbejdere. Andre psykiske vanskeligheder: Vi modtager beboere med andre psykiske vanskeligheder f. eks med atypisk autisme eller aspergersyndrom, der har behov for et ophold i et fælleskab med daglig træning, et udviklende fællesskab med aktivitet og samvær med andre beboere og veluddannede rare medarbejdere.

Vores tilbud er godkendt til følgende målgrupper:


- Personer i alderen 18 - 65 med forandret virkelighedsopfattelse

- Personer i alderen 18 - 65 med personlighedsforstyrrelse

- Personer i alderen 18 - 65 med andre psykiske vanskeligheder

Vores værdigrundlag

Ethvert menneske ser vi i lyset af det kristne livs- og menneskesyn, hvilket betyder værdier som indbyrdes kærlighed, glæde, omsorg, tilgivelse mm. Ethvert menneske er skabt ligeværdigt og unikt. Vi kan og bør elske det bedste frem i hinanden og derigennem give større selvværdsfølelse og frihed – idet kærligheden elsker på trods af fejl og negative handlinger. Ethvert menneske har ret og pligt til at udnytte de evner og gaver, det er givet. Mennesker er gensidig ansvarlige og må udvise gensidig respekt. På Langagergård ønsker vi at afspejle kernefamilie-værdier. Citat: Den der spejder efter det bedste i andre, og som forsøger at fremelske det, vinder tillid og respekt; men den der er optaget af andres svagheder, går det dårligt selv.

Vores faglige målsætning

Igennem et åbent og tillidsfuldt miljø at skabe en stadig tryghed og tillid til hinanden. Dette bl.a. gennem daglig konference/samtale, at målsætningen for den enkelte beboer hurtigt kan evalueres, justeres og enkelte situationer tages op, sådan at personalet udtrykker samme holdninger – og at personalet ligeledes tilstadighed er positive identifikationsmodeller. Igennem tilpassede udfordringer at genoptræne beboerne ved at hjælpe dem til et dagligt liv, der giver hjælp til selvhjælp. Et liv der fremmer selvværd, udholdenhed koncentrationsevne og arbejdsglæde, sådan at det på længere sigt hjælper den enkelte til at kunne leve et mindre beskyttet og mere selvstændigt liv. Dette gennem små sejre og med udgangspunkt i den enkeltes øjeblikkelige situation, så store nederlag undgås. At beboerne må være så harmoniske og velfungerende som muligt. Dette gennem meningsfyldt arbejde og igennem højt udviklet samarbejde mellem beboere og personale og derigennem fremme et struktureret liv, dvs. hverdag, arbejdsdag, fridag, weekend m.m. Så den enkelte udvikler sine sociale kompetencer og får overskud og evne til aktivt at arbejde mod uddannelse, beskæftigelse og sociale færdigheder. Et godt og åbent samspil med andre ressourcepersoner, off. myndigheder samt omgivende nærmiljø. Ligesom det vægtes højt at medarbejderne til stadighed dygtiggøres, udvikles og udfordres i deres håndtering af faglighed og kunnen.

Vores faglige tilgange
i
Recovery-understøttende tilgang
i
Adfærdsterapeutisk tilgang
i
De Små Skridt
i
Miljøterapeutisk tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Vores metoder
i
Social færdighedstræning
i
Jeg-støttende samtale
i
Musikterapi
i
Kunstterapi
i
Motiverende samtale (MI)
i
Kognitiv terapi
i

Sådan sætter vi mål for borgeren

Inden borgeren flytter ind, holdes et visitationsmøde. Med borgeren, sagsbehandleren, (evt. pårørende) og repræsentanter fra tilbuddet. Med udgangspunkt i myndighedshandleplanen (§141 handleplan) og beboerens Selfi "Hvad vil du med dit ophold her" fastsættes målene for borgerens ophold. På baggrund af mødet og Selfien udarbejder tilbuddet en udviklingsplan. Planen beskriver, hvordan tilbuddet i samarbejde med borgeren og hjemkommune vil omsætte myndighedshandleplanen i dagligdagens træning og liv. Udviklingsplanen opstiller mål og pædagogiske metoder til målenes opnåelse. Planen revideres med jævne mellemrum på baggrund af personalets dagbogsnotater og beboerens selvoplevelse og andre indgåede oplysninger fx statusudtalelser fra skole, beskæftigelsestilbud, egen læge, psykiater mv. Sidste nyt er at vi er blevet godkendt som STU træningssted i samarbejde med Aabenraa kommune "Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særligt behov" Hvor vi opstiller periodemål for et år ad gangen.

Sådan følger vi op på de fastsatte mål
og dokumenterer målopfyldelsen

Kontaktpersonen har jævnlige samtaler med beboeren hvor der måles på bla. og de opstillede mål og pædagogiske metoder Og vi arbejder med et Fitback skema/graf og beboer Selfi . Der afholdes månedlige konferencemøder hvor den enkelte beboer tages op i forhold til den enkelte beboers udviklingsplan og mål/delmål, så disse kan justeres. Derudover udarbejdes der halvårlige og årlige statusrapporter der viser om beboeren stadig er velanbragt og om de opstillede mål og delmål indfries.

Vores måle- og udredningsmetoder

Vi benytter disse måle- og udredningsmetoder:

Anden dokumentation, Anden målemetode, Timed up and go (TUG), Feedback Informed Treatment (FIT), Anden udredningsmetode

Beskrivelse af "anden målemetode"
Kontaktpersonen har jævnlige samtaler med beboeren hvor der måles på bla. og de opstillede mål og pædagogiske metoder Og som noget nyt er vi startet med at arbejde med et Fitback skema/graf og beboer Selfi . Der afholdes månedlige konferencemøder hvor den enkelte beboer tages op i forhold til den enkelte beboers udviklingsplan og mål/delmål, så disse kan justeres. Derudover udarbejdes der halvårlige og årlige statusrapporter der viser om beboeren stadig er velanbragt og om de opstillede mål og delmål indfries.

Beskrivelse af "anden udredningsmetode"

Gennem samtaler med og observationer af beboeren og med personalekonferencer som redskab udreder vi den enkelte beboer.

Beskrivelse af "anden dokumentation"

Vi måler til stadighed på de opstillede mål. Hvor vi jævnligt tager målene op til revision. Vi Bruger en tilpasset model af FIT og lader beboeren være med i en jævnlig selvvurdering.

Akkreditering, evaluering m.m.

Akkreditering: nej i

Ekstern supervision: ja i

Effektevaluering: nej i

Brugerevaluering: nej  i

Indsatser og takster

Listen nedenfor viser alle indsatser, som tilbuddet har indberettet. Åbn en indsats og se mere om, hvad den indeholder. 

Du kan fx se, hvilken målgruppe indsatsen har, hvilke ydelser den indeholder, hvilke faglige tilgange eller metoder der er i indsatsen og oplysninger om takst.

BEMÆRK! Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens takster for private tilbud er inkl. moms. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca. 6 %), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.

Her kan du se tilbuddets indsatser og takster

Indsats J, 1 | speciallægelig behandling | støtte til uddannelse ... | normering: 12,5

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med forandret virkelighedsopfattelse
i
18-65 år
Faglig tilgang:
Recovery-understøttende tilgang
i
Adfærdsterapeutisk tilgang
i
De Små Skridt
i
Miljøterapeutisk tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Social færdighedstræning
i
Jeg-støttende samtale
i
Motiverende samtale (MI)
i
Kognitiv terapi
i

Beskrivelse:
Støtte til administration: Da flere af vore beboere har svært ved at administrere post, økonomi o.a. tilbyder vi hjælp og træning til disse daglige ting, så vore beboere en dag selv mestre at budgettere og administrere deres økonomi mv. Støtte til indkøb og kost: Vi trænere vore brugere i at få købt de nødvendige ting, til hygiejne, bolig osv. men også træning i at købe sunde ting der underbygger et godt helbred. Støtte til Kontakt og samvær: Vi træner vore beboere til at færdes og gebærde sig socialt, er det svært for den enkelte beboer at færdes eller besøge venner og familie, da tager vi gerne med indtil vore bruger er tryg ved rejse og samvær. Støtte til medicinhåndtering: Vi træner vore beboere i forståelsen og nødvendigheden i at tage medicin og træner dem til selvstændigt at tage den ordinerede medicin på de ordinerede tidspunkter, træner dem så de forstår at dette er grundlaget for et godt fremtidigt mere selvstændigt liv. Støtte til personlig pleje: Vi træner vore beboere til at blive vasket og få bad regelmæssigt, ligesom tandbørstning og tøjskifte er daglige vigtige ting er også tøjvask en regelmæssig ting vore beboere modtager træning i. Støtte til praktiske opgaver i hjemmet: Vi støtter og træner vore beboere i at mestre støvsugning, rengøring og tøjvask for at beboeren kan klare disse basale ting når tidspunket for udflytning til mindre beskyttet sted, evt. egen bolig, finder sted Støtte til uddannelse og beskæftigelse: Når vore beboere er klar og har det fornødne overskud, prøver at motivere dem til evt. skolegang idet vi råder over egen skolestue og skolelærer og måske siden hen VUC. Ligesom vi giver hjælp til at finde et beskyttet job på en af vore lokale virksomheder.

Kommentar til takst:

Niveau 1:Dette er for den megett selvstændige. Men også med daglig træning.
Niveau 2:Denne takst er for den lidt mindre selvstændige med daglig træning.
Ydelser: Niveau 1Niveau 2
behandling
i
-speciallægelig behandling
i
400400
socialpædagogisk støtte
i
24.97428.041
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
5.5146.476
Takst pr. måned i alt
i
30.88834.917
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
29.46733.311
Beregnet døgntakst
i
1.0151.148
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
9691.095

Indsats J, 2 | speciallægelig behandling | støtte til uddannelse ... | normering: 12,5

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med personlighedsforstyrrelse
i
18-65 år
Faglig tilgang:
Recovery-understøttende tilgang
i
Adfærdsterapeutisk tilgang
i
De Små Skridt
i
Miljøterapeutisk tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Social færdighedstræning
i
Jeg-støttende samtale
i
Motiverende samtale (MI)
i
Kognitiv terapi
i

Beskrivelse:
Støtte til administration: Da flere af vore beboere har svært ved at administrere post, økonomi o.a. tilbyder vi hjælp og træning til disse daglige ting, så vore beboere en dag selv mestre at budgettere og administrere deres økonomi mv. Støtte til indkøb og kost: Vi trænere vore brugere i at få købt de nødvendige ting, til hygiejne, bolig osv. men også træning i at købe sunde ting der underbygger et godt helbred. Støtte til Kontakt og samvær: Vi træner vore beboere til at færdes og gebærde sig socialt, er det svært for den enkelte beboer at færdes eller besøge venner og familie, da tager vi gerne med indtil vore bruger er tryg ved rejse og samvær. Støtte til medicinhåndtering: Vi træner vore beboere i forståelsen og nødvendigheden i at tage medicin og træner dem til selvstændigt at tage den ordinerede medicin på de ordinerede tidspunkter, træner dem så de forstår at dette er grundlaget for et godt fremtidigt mere selvstændigt liv. Støtte til personlig pleje: Vi træner vore beboere til at blive vasket og få bad regelmæssigt, ligesom tandbørstning og tøjskifte er daglige vigtige ting er også tøjvask en regelmæssig ting vore beboere modtager træning i. Støtte til praktiske opgaver i hjemmet: Vi støtter og træner vore beboere i at mestre støvsugning, rengøring og tøjvask for at beboeren kan klare disse basale ting når tidspunket for udflytning til mindre beskyttet sted, evt. egen bolig, finder sted Støtte til uddannelse og beskæftigelse: Når vore beboere er klar og har det fornødne overskud, prøver at motivere dem til evt. skolegang idet vi råder over egen skolestue og skolelærer og måske siden hen VUC. Ligesom vi giver hjælp til at finde et beskyttet job på en af vore lokale virksomheder.

Kommentar til takst:

Niveau 1:Dette er for den megett selvstændige. Men også med daglig træning.
Niveau 2:Denne takst er for den lidt mindre selvstændige med daglig træning.
Ydelser: Niveau 1Niveau 2
behandling
i
-speciallægelig behandling
i
400400
socialpædagogisk støtte
i
24.97428.041
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
5.5146.476
Takst pr. måned i alt
i
30.88834.917
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
29.46733.311
Beregnet døgntakst
i
1.0151.148
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
9691.095

Indsats J, 3 | speciallægelig behandling | støtte til uddannelse ... | normering: 12,5

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med andre psykiske vanskeligheder
i
18-65 år
Faglig tilgang:
Recovery-understøttende tilgang
i
Adfærdsterapeutisk tilgang
i
De Små Skridt
i
Miljøterapeutisk tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Social færdighedstræning
i
Jeg-støttende samtale
i
Motiverende samtale (MI)
i
Kognitiv terapi
i

Beskrivelse:
Støtte til administration: Da flere af vore beboere har svært ved at administrere post, økonomi o.a. tilbyder vi hjælp og træning til disse daglige ting, så vore beboere en dag selv mestre at budgettere og administrere deres økonomi mv. Støtte til indkøb og kost: Vi trænere vore brugere i at få købt de nødvendige ting, til hygiejne, bolig osv. men også træning i at købe sunde ting der underbygger et godt helbred. Støtte til Kontakt og samvær: Vi træner vore beboere til at færdes og gebærde sig socialt, er det svært for den enkelte beboer at færdes eller besøge venner og familie, da tager vi gerne med indtil vore bruger er tryg ved rejse og samvær. Støtte til medicinhåndtering: Vi træner vore beboere i forståelsen og nødvendigheden i at tage medicin og træner dem til selvstændigt at tage den ordinerede medicin på de ordinerede tidspunkter, træner dem så de forstår at dette er grundlaget for et godt fremtidigt mere selvstændigt liv. Støtte til personlig pleje: Vi træner vore beboere til at blive vasket og få bad regelmæssigt, ligesom tandbørstning og tøjskifte er daglige vigtige ting er også tøjvask en regelmæssig ting vore beboere modtager træning i. Støtte til praktiske opgaver i hjemmet: Vi støtter og træner vore beboere i at mestre støvsugning, rengøring og tøjvask for at beboeren kan klare disse basale ting når tidspunket for udflytning til mindre beskyttet sted, evt. egen bolig, finder sted Støtte til uddannelse og beskæftigelse: Når vore beboere er klar og har det fornødne overskud, prøver at motivere dem til evt. skolegang idet vi råder over egen skolestue og skolelærer og måske siden hen VUC. Ligesom vi giver hjælp til at finde et beskyttet job på en af vore lokale virksomheder.

Kommentar til takst:

Niveau 1:Dette er for den megett selvstændige. Men også med daglig træning.
Niveau 2:Denne takst er for den lidt mindre selvstændige med daglig træning.
Ydelser: Niveau 1Niveau 2
behandling
i
-speciallægelig behandling
i
400400
socialpædagogisk støtte
i
24.97428.041
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
5.5146.476
Takst pr. måned i alt
i
30.88834.917
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
29.46733.311
Beregnet døgntakst
i
1.0151.148
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
9691.095

Indsats Q, 1 | vedligeholdelsestræning | støtte til uddannelse og... | normering: 2,6

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
andet botilbud til voksne (Lejeloven)
i
Målgruppe:
Personer med forandret virkelighedsopfattelse
i
18-65 år
Faglig tilgang:
Recovery-understøttende tilgang
i
Miljøterapeutisk tilgang
i
Metode:
Social færdighedstræning
i
Jeg-støttende samtale
i
Musikterapi
i
Motiverende samtale (MI)
i

Beskrivelse:
Vi giver forsat socialpædagogisk støtte, vejledning og træning til vore tidligere indeboende brugere, for at vedligeholde og udbygge den enkeltes færdigheder.

Ydelser: Niveau 1
træning
i
-vedligeholdelsestræning
i
10.296
socialpædagogisk støtte
i
10.296
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-længerevarende ophold
i
10.296
Takst pr. måned i alt
i
30.888
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
29.941
Beregnet døgntakst
i
1.015
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
984

Indsats Q, 2 | vedligeholdelsestræning | støtte til uddannelse og... | normering: 2,6

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
andet botilbud til voksne (Lejeloven)
i
Målgruppe:
Personer med personlighedsforstyrrelse
i
18-65 år
Faglig tilgang:
Recovery-understøttende tilgang
i
Miljøterapeutisk tilgang
i
Metode:
Social færdighedstræning
i
Jeg-støttende samtale
i
Musikterapi
i
Motiverende samtale (MI)
i

Beskrivelse:
Vi giver forsat socialpædagogisk støtte, vejledning og træning til vore tidligere indeboende brugere, for at vedligeholde og udbygge den enkeltes færdigheder.

Ydelser: Niveau 1
træning
i
-vedligeholdelsestræning
i
10.296
socialpædagogisk støtte
i
10.296
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-længerevarende ophold
i
10.296
Takst pr. måned i alt
i
30.888
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
29.941
Beregnet døgntakst
i
1.015
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
984

Indsats Q, 3 | vedligeholdelsestræning | støtte til uddannelse og... | normering: 2,6

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
andet botilbud til voksne (Lejeloven)
i
Målgruppe:
Personer med andre psykiske vanskeligheder
i
18-65 år
Faglig tilgang:
Recovery-understøttende tilgang
i
Miljøterapeutisk tilgang
i
Metode:
Social færdighedstræning
i
Jeg-støttende samtale
i
Musikterapi
i
Motiverende samtale (MI)
i

Beskrivelse:
Vi giver forsat socialpædagogisk støtte, vejledning og træning til vore tidligere indeboende brugere, for at vedligeholde og udbygge den enkeltes færdigheder.

Ydelser: Niveau 1
træning
i
-vedligeholdelsestræning
i
10.296
socialpædagogisk støtte
i
10.296
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-længerevarende ophold
i
10.296
Takst pr. måned i alt
i
30.888
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
29.941
Beregnet døgntakst
i
1.015
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
984

Indsats L, 1 | værkstedsaktivitet | land- og skovbrugsaktivitet |... | normering: 2,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
aktivitets- og samværstilbud (§ 104)
i
Målgruppe:
Personer med forandret virkelighedsopfattelse
i
18-65 år
Faglig tilgang:
Recovery-understøttende tilgang
i
Adfærdsterapeutisk tilgang
i
De Små Skridt
i
Miljøterapeutisk tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Social færdighedstræning
i
Jeg-støttende samtale
i
Musikterapi
i
Kunstterapi
i
Motiverende samtale (MI)
i

Beskrivelse:
Idrætsaktiviteten indeholder tilbud om motion tre gange om ugen en gang som "Sjov Motion" i idrætshal og to gange som gåtur/cykeltur eller løbetur. ing mv. Oplevelsesaktivitet: Vi udfordrer vore brugere med årlige udflugter og ferieture og daglige udflugter til indkøbssteder, biblioteker museer biografture, koncerter o.m.a. For at udvikle deres sociale kompetencer i dagligdagen sådan at vore brugere på sigt selv mestre at færdes ude og mestre kontakten mv. til andre mennesker. I vore tilbud indgår også tilbud om deltagelse i pasning og vedligehold af have og mark og at omgås heste med alt hvad dette indebærer af socialtræning og samvær og fysisk udfoldelse i trygge rammer. På vore værksteder tilbyder vi værkstedsarbejde i form af alle slags hobbybetonede udfoldelser med træ, metal, perler, læder, pil, stoffer, kunstudfoldelse og mange andre muligheder. Alt selvfølgelig under behørig råd, vejledning og hjælp fra vores dygtige medarbejdere.

Kommentar til takst:

Niveau 1:For den bruger der har brug for meget aktivitet og samværs støtte op til seks dage om ugen
Niveau 4:For Brugeren der har brug aktivitet og samvær 4 dage om ugen
Niveau 7:For den der har massiv brug for aktivitet og samvær
Ydelser: Niveau 1Niveau 4Niveau 7
aktivitets- og samværsydelse
i
20.79014.10030.888
-værkstedsaktivitet
i
-land- og skovbrugsaktivitet
i
-køkken- og caféaktivitet
i
-oplevelsesaktivitet
i
-idrætsaktivitet
i
Takst pr. måned i alt
i
20.79014.10030.888
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
19.83413.45129.467
Beregnet døgntakst
i
6844641.015
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
652442969

Indsats L, 2 | værkstedsaktivitet | land- og skovbrugsaktivitet |... | normering: 2,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
aktivitets- og samværstilbud (§ 104)
i
Målgruppe:
Personer med personlighedsforstyrrelse
i
18-65 år
Faglig tilgang:
Recovery-understøttende tilgang
i
Adfærdsterapeutisk tilgang
i
De Små Skridt
i
Miljøterapeutisk tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Social færdighedstræning
i
Jeg-støttende samtale
i
Musikterapi
i
Kunstterapi
i
Motiverende samtale (MI)
i

Beskrivelse:
Idrætsaktiviteten indeholder tilbud om motion tre gange om ugen en gang som "Sjov Motion" i idrætshal og to gange som gåtur/cykeltur eller løbetur. ing mv. Oplevelsesaktivitet: Vi udfordrer vore brugere med årlige udflugter og ferieture og daglige udflugter til indkøbssteder, biblioteker museer biografture, koncerter o.m.a. For at udvikle deres sociale kompetencer i dagligdagen sådan at vore brugere på sigt selv mestre at færdes ude og mestre kontakten mv. til andre mennesker. I vore tilbud indgår også tilbud om deltagelse i pasning og vedligehold af have og mark og at omgås heste med alt hvad dette indebærer af socialtræning og samvær og fysisk udfoldelse i trygge rammer. På vore værksteder tilbyder vi værkstedsarbejde i form af alle slags hobbybetonede udfoldelser med træ, metal, perler, læder, pil, stoffer, kunstudfoldelse og mange andre muligheder. Alt selvfølgelig under behørig råd, vejledning og hjælp fra vores dygtige medarbejdere.

Kommentar til takst:

Niveau 1:For den bruger der har brug for meget aktivitet og samværs støtte op til seks dage om ugen
Niveau 4:For Brugeren der har brug aktivitet og samvær 4 dage om ugen
Niveau 7:For den der har massiv brug for aktivitet og samvær
Ydelser: Niveau 1Niveau 4Niveau 7
aktivitets- og samværsydelse
i
20.79014.10030.888
-værkstedsaktivitet
i
-land- og skovbrugsaktivitet
i
-køkken- og caféaktivitet
i
-oplevelsesaktivitet
i
-idrætsaktivitet
i
Takst pr. måned i alt
i
20.79014.10030.888
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
19.83413.45129.467
Beregnet døgntakst
i
6844641.015
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
652442969

Indsats L, 3 | værkstedsaktivitet | land- og skovbrugsaktivitet |... | normering: 2,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
aktivitets- og samværstilbud (§ 104)
i
Målgruppe:
Personer med andre psykiske vanskeligheder
i
18-65 år
Faglig tilgang:
Recovery-understøttende tilgang
i
Adfærdsterapeutisk tilgang
i
De Små Skridt
i
Miljøterapeutisk tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Social færdighedstræning
i
Jeg-støttende samtale
i
Musikterapi
i
Kunstterapi
i
Motiverende samtale (MI)
i

Beskrivelse:
Idrætsaktiviteten indeholder tilbud om motion tre gange om ugen en gang som "Sjov Motion" i idrætshal og to gange som gåtur/cykeltur eller løbetur. ing mv. Oplevelsesaktivitet: Vi udfordrer vore brugere med årlige udflugter og ferieture og daglige udflugter til indkøbssteder, biblioteker museer biografture, koncerter o.m.a. For at udvikle deres sociale kompetencer i dagligdagen sådan at vore brugere på sigt selv mestre at færdes ude og mestre kontakten mv. til andre mennesker. I vore tilbud indgår også tilbud om deltagelse i pasning og vedligehold af have og mark og at omgås heste med alt hvad dette indebærer af socialtræning og samvær og fysisk udfoldelse i trygge rammer. På vore værksteder tilbyder vi værkstedsarbejde i form af alle slags hobbybetonede udfoldelser med træ, metal, perler, læder, pil, stoffer, kunstudfoldelse og mange andre muligheder. Alt selvfølgelig under behørig råd, vejledning og hjælp fra vores dygtige medarbejdere.

Kommentar til takst:

Niveau 1:For den bruger der har brug for meget aktivitet og samværs støtte op til seks dage om ugen
Niveau 4:For Brugeren der har brug aktivitet og samvær 4 dage om ugen
Niveau 7:For den der har massiv brug for aktivitet og samvær
Ydelser: Niveau 1Niveau 4Niveau 7
aktivitets- og samværsydelse
i
20.79014.10030.888
-værkstedsaktivitet
i
-land- og skovbrugsaktivitet
i
-køkken- og caféaktivitet
i
-oplevelsesaktivitet
i
-idrætsaktivitet
i
Takst pr. måned i alt
i
20.79014.10030.888
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
19.83413.45129.467
Beregnet døgntakst
i
6844641.015
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
652442969

Indsats M, 1 | speciallægelig behandling | vedligeholdelsestrænin... | normering: 14,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med forandret virkelighedsopfattelse
i
18-65 år
Faglig tilgang:
Recovery-understøttende tilgang
i
De Små Skridt
i
Miljøterapeutisk tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Social færdighedstræning
i
Jeg-støttende samtale
i
Motiverende samtale (MI)
i

Beskrivelse:
Speciallæge behandling: Vore brugere tilbydes månedlige samtaler med stedets Psykiater, så der hele tiden er et professionelt syn på den enkeltes medicinering mv. Støtte til administration: Da flere af vore brugere har svært ved at administrere post, økonomi o.a. tilbyder vi hjælp til disse daglige ting så vore brugere en dag selv mestre at budgettere og administrere deres økonomi mv. Støtte til indkøb og kost: Vi trænere vore brugere i at få købt de nødvendige ting, til hygiejne, bolig osv. men også træning i at købe sunde ting der underbygger et godt helbred. Støtte til Kontakt og samvær: Vi træner vore beboere til at færdes og gebærde sig socialt, er det svært at færdes eller besøge venner og familie da tager vi gerne med indtil vore brugere er trygge ved rejse og samvær. Støtte til medicinhåndtering: Vi træner vore beboere i forståelsen og nødvendigheden i at tage medicin og træner dem til selvstændigt at tage den ordinerede medicin på de ordinerede tidspunkter, træner dem så de forstår at dette er grundlaget for et godt fremtidigt mere selvstændigt liv. Støtte til personlig pleje: Vi træner vore beboere til at blive vasket og få bad regelmæssigt, ligesom tandbørstning og tøjskifte er daglige vigtige ting er også tøjvask en regelmæssig ting vore beboere modtager træning i. Støtte til praktiske opgaver i hjemmet: Vi støtter og træner vore beboere i at mestre støvsugning, rengøring og tøjvask for at beboeren kan klare disse basale ting når tidspunket for udflytning til mindre beskyttet sted, evt. egen bolig, finder sted Støtte til uddannelse og beskæftigelse: Når vore beboere er klar og har det fornødne overskud, prøver vi at motivere dem til evt. skolegang idet vi råder over egen skolestue og skolelærer og evt. senere på VUC. Ligesom vi giver hjælp til at finde et beskyttet job på en af vore lokale virksomheder. Støtte til at varetage forældrerollen: Vi har fra tid til anden beboere med børn, hvor der har været et svært forløb, her støtter og motiverer vi til at gå ind i forældrerollen på den gode måde, hvor både børn/barn og forældre kan profitere af samværet. Vedligeholdelsestræning: Den gentagne stadige træning der gør at vore beboere opnår disse færdigheder men også bevarer dem som regelmæssige ting der altid må være i deres liv nu og i fremtiden.

Kommentar til takst:

Niveau 1:God daglige træning der udfordrer og støtter vore beboere til at arbejde med sig selv og genopdage og evt. nyudvikle færdigheder.
Niveau 2:For den mere selvstændige beboer der har daglig skole, arbejde eller fortsat træning i dagafdelingen.
Ydelser: Niveau 1Niveau 2
behandling
i
-speciallægelig behandling
i
400400
træning
i
-vedligeholdelsestræning
i
3.0003.000
socialpædagogisk støtte
i
45.45923.382
-støtte til varetagelse af forældrerollen
i
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
6.4766.476
Takst pr. måned i alt
i
55.33533.258
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
52.79031.728
Beregnet døgntakst
i
1.8191.093
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
1.7361.043

Indsats M, 2 | speciallægelig behandling | vedligeholdelsestrænin... | normering: 14,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med personlighedsforstyrrelse
i
18-65 år
Faglig tilgang:
Recovery-understøttende tilgang
i
De Små Skridt
i
Miljøterapeutisk tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Social færdighedstræning
i
Jeg-støttende samtale
i
Motiverende samtale (MI)
i

Beskrivelse:
Speciallæge behandling: Vore brugere tilbydes månedlige samtaler med stedets Psykiater, så der hele tiden er et professionelt syn på den enkeltes medicinering mv. Støtte til administration: Da flere af vore brugere har svært ved at administrere post, økonomi o.a. tilbyder vi hjælp til disse daglige ting så vore brugere en dag selv mestre at budgettere og administrere deres økonomi mv. Støtte til indkøb og kost: Vi trænere vore brugere i at få købt de nødvendige ting, til hygiejne, bolig osv. men også træning i at købe sunde ting der underbygger et godt helbred. Støtte til Kontakt og samvær: Vi træner vore beboere til at færdes og gebærde sig socialt, er det svært at færdes eller besøge venner og familie da tager vi gerne med indtil vore brugere er trygge ved rejse og samvær. Støtte til medicinhåndtering: Vi træner vore beboere i forståelsen og nødvendigheden i at tage medicin og træner dem til selvstændigt at tage den ordinerede medicin på de ordinerede tidspunkter, træner dem så de forstår at dette er grundlaget for et godt fremtidigt mere selvstændigt liv. Støtte til personlig pleje: Vi træner vore beboere til at blive vasket og få bad regelmæssigt, ligesom tandbørstning og tøjskifte er daglige vigtige ting er også tøjvask en regelmæssig ting vore beboere modtager træning i. Støtte til praktiske opgaver i hjemmet: Vi støtter og træner vore beboere i at mestre støvsugning, rengøring og tøjvask for at beboeren kan klare disse basale ting når tidspunket for udflytning til mindre beskyttet sted, evt. egen bolig, finder sted Støtte til uddannelse og beskæftigelse: Når vore beboere er klar og har det fornødne overskud, prøver vi at motivere dem til evt. skolegang idet vi råder over egen skolestue og skolelærer og evt. senere på VUC. Ligesom vi giver hjælp til at finde et beskyttet job på en af vore lokale virksomheder. Støtte til at varetage forældrerollen: Vi har fra tid til anden beboere med børn, hvor der har været et svært forløb, her støtter og motiverer vi til at gå ind i forældrerollen på den gode måde, hvor både børn/barn og forældre kan profitere af samværet. Vedligeholdelsestræning: Den gentagne stadige træning der gør at vore beboere opnår disse færdigheder men også bevarer dem som regelmæssige ting der altid må være i deres liv nu og i fremtiden.

Kommentar til takst:

Niveau 1:God daglige træning der udfordrer og støtter vore beboere til at arbejde med sig selv og genopdage og evt. nyudvikle færdigheder.
Niveau 2:For den mere selvstændige beboer der har daglig skole, arbejde eller fortsat træning i dagafdelingen.
Ydelser: Niveau 1Niveau 2
behandling
i
-speciallægelig behandling
i
400400
træning
i
-vedligeholdelsestræning
i
3.0003.000
socialpædagogisk støtte
i
45.45923.382
-støtte til varetagelse af forældrerollen
i
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
6.4766.476
Takst pr. måned i alt
i
55.33533.258
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
52.79031.728
Beregnet døgntakst
i
1.8191.093
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
1.7361.043

Indsats M, 3 | speciallægelig behandling | vedligeholdelsestrænin... | normering: 14,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med andre psykiske vanskeligheder
i
18-65 år
Faglig tilgang:
Recovery-understøttende tilgang
i
De Små Skridt
i
Miljøterapeutisk tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Social færdighedstræning
i
Jeg-støttende samtale
i
Motiverende samtale (MI)
i

Beskrivelse:
Speciallæge behandling: Vore brugere tilbydes månedlige samtaler med stedets Psykiater, så der hele tiden er et professionelt syn på den enkeltes medicinering mv. Støtte til administration: Da flere af vore brugere har svært ved at administrere post, økonomi o.a. tilbyder vi hjælp til disse daglige ting så vore brugere en dag selv mestre at budgettere og administrere deres økonomi mv. Støtte til indkøb og kost: Vi trænere vore brugere i at få købt de nødvendige ting, til hygiejne, bolig osv. men også træning i at købe sunde ting der underbygger et godt helbred. Støtte til Kontakt og samvær: Vi træner vore beboere til at færdes og gebærde sig socialt, er det svært at færdes eller besøge venner og familie da tager vi gerne med indtil vore brugere er trygge ved rejse og samvær. Støtte til medicinhåndtering: Vi træner vore beboere i forståelsen og nødvendigheden i at tage medicin og træner dem til selvstændigt at tage den ordinerede medicin på de ordinerede tidspunkter, træner dem så de forstår at dette er grundlaget for et godt fremtidigt mere selvstændigt liv. Støtte til personlig pleje: Vi træner vore beboere til at blive vasket og få bad regelmæssigt, ligesom tandbørstning og tøjskifte er daglige vigtige ting er også tøjvask en regelmæssig ting vore beboere modtager træning i. Støtte til praktiske opgaver i hjemmet: Vi støtter og træner vore beboere i at mestre støvsugning, rengøring og tøjvask for at beboeren kan klare disse basale ting når tidspunket for udflytning til mindre beskyttet sted, evt. egen bolig, finder sted Støtte til uddannelse og beskæftigelse: Når vore beboere er klar og har det fornødne overskud, prøver vi at motivere dem til evt. skolegang idet vi råder over egen skolestue og skolelærer og evt. senere på VUC. Ligesom vi giver hjælp til at finde et beskyttet job på en af vore lokale virksomheder. Støtte til at varetage forældrerollen: Vi har fra tid til anden beboere med børn, hvor der har været et svært forløb, her støtter og motiverer vi til at gå ind i forældrerollen på den gode måde, hvor både børn/barn og forældre kan profitere af samværet. Vedligeholdelsestræning: Den gentagne stadige træning der gør at vore beboere opnår disse færdigheder men også bevarer dem som regelmæssige ting der altid må være i deres liv nu og i fremtiden.

Kommentar til takst:

Niveau 1:God daglige træning der udfordrer og støtter vore beboere til at arbejde med sig selv og genopdage og evt. nyudvikle færdigheder.
Niveau 2:For den mere selvstændige beboer der har daglig skole, arbejde eller fortsat træning i dagafdelingen.
Ydelser: Niveau 1Niveau 2
behandling
i
-speciallægelig behandling
i
400400
træning
i
-vedligeholdelsestræning
i
3.0003.000
socialpædagogisk støtte
i
45.45923.382
-støtte til varetagelse af forældrerollen
i
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
6.4766.476
Takst pr. måned i alt
i
55.33533.258
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
52.79031.728
Beregnet døgntakst
i
1.8191.093
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
1.7361.043

Beliggenhed

Familiekollektivet Langagergård`s faciliteter er beliggende i Avnbøl og Gråsten. Avnbøl er en lille velfungerende landsby, med 8. km til Gråsten og 12 km til Sønderborg. Der er gode offentlige forbindelser til Gråsten, Sønderborg og Aabenraa. Her er gode naboer der på en god måde bakker op om Familiekollektivet og Familiekollektivet er en naturlig og god del af det omliggende samfund. Vores udslusnings afdeling i Gråsten ligger centralt for indkøb og brug af tog og bus. Gråsten er en lille og overskuelig by med alle nødvendige faciliteter.

Fysiske rammer og faciliteter

De fysiske rammer er en lidt større centralt beliggende og velvedligeholdt gård. Her er god plads og mange muligheder for udfoldelse. Her er lyse og venlige og hyggelige stuer. Hver beboer har eget værelse med egne møbler. Man bor i små grupper a 2, 3, og 5 beboere. Man er to højst tre om et badeværelse/toilet. Her er værksteder for metal og træ. Her er kreativt værksted med uendelige muligheder for udfoldelse. Her er stor have, nyttehave og hestestald og græsfolde. Det er muligt at medbringe egen hest. Vores udslusningshus på Rufasvej midt i Avnbøl er et stort og hyggeligt indrettet hus med gode faciliteter både inde og ude, hvor det er rart at være. Det er også her vi har vores musik øvelokale og vores kreative værksted. ligesom vi også bruger huset til blandt andet åbent hus og pårørende arrangementer.

Handicaptilgængelighed

dårlig

Værelsestype

Enkeltværelse

Værelsets indretning

Da Langagergård er en ældre men velvedligeholdt bygning, er næsten alle værelser forskellige og i forskellig størrelse. Men dette giver mulighed for egen hyggelig indretning. Værelserne er ikke møbleret idet det er vigtigt at beboerne medbringer egne møbler og ting, sådan at beboeren hurtigst muligt føler sig hjemme her. Størrelsen på værelserne svinger fra 17-20 m2 Også værelserne på Rufasvej er forskellige i størrelse, men meget hyggelige og rare. I udslusningshuset i Gråsten er lejlighederne og værelserne store og lyse med god plads, gode rammer til et godt liv.

Vi tilbyder disse aktiviteter

Ud over at skiftes til at hjælpe til med de daglige gøremål som madlavning og rengøring tilbyder Familiekollektivet Langagergård en stor vifte af aktiviteter som man kan vælge sig ind på f.eks Motion, svømning, ridning, hestehold, havearbejde, kreativ værksted med utallige muligheder for kreativitet, Sang og musik, fiskehold og madlavning til få personer. Men vores hovedindsats er at hjælpe vores beboere til at klare sig bedst muligt selv. Derfor har vi fokus på små og store aktiviteter i hverdagen, som understøtter at vore beboer bevarer og udvikler praktiske færdigheder i egenomsorg. En aktiv hverdag der sigter mod et mere selvstændigt liv i egen bolig eller under mindre beskyttede forhold.

Vores mad og spiseforhold

Vi tilbyder sund velsmagende dansk mad i rigelige mængder. Beboere og personale spiser sammen i hyggelige rammer. Personalet tilbereder maden med praktisk hjælp fra vore beboere. Der laves menuplan for en måned ad gangen og vore beboere er mere end velkomne til at komme med forslag til mad mv. Der tilbydes dagligt frugt og grønt. Morgenmaden er almindeligt dansk morgenbord, med kaffe, brød, smør, ost, syltetøj og honning mv. ligesom der tilbydes morgenmadsprodukter med mælk eller yoghurt. Til frokost Brød og pålæg, tag selvbord med lune retter. Aftensmaden varieres fra dag til dag med mange velsmagende varme retter. Der tilbydes eftermiddagskaffe og aftenkaffe med kage eller brød til.

Her kan du læse mere om tilbuddets afdelinger

i

Afdeling: Familiekollektivet Langagergårds "Udslusning", Rufasvej 4, 6400 Sønderborg, og Elleygade 8, 6300 Gråsten, og Fredensgade 4, 6300 Gråsten

andet botilbud til voksne Lejeloven - Tilkaldsnatte­vagt

5 pladser / 1 ledige
Normering 2.6 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Almindeligt- og speciallægearbejde0.1 timer/uge
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede8 timer/uge
Assistent3 timer/uge
Borgerrettede timer fra andre faggrupper end ovenstående pr. uge2 timer/uge

midlertidigt botilbud til voksne § 107 - Tilkaldsnatte­vagt

4 pladser / 0 ledige
Normering 12.5 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Almindeligt- og speciallægearbejde0.2 timer/uge
Undervisning og specialpædagogisk arbejde1 timer/uge
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede14.96 timer/uge
Assistent24.96 timer/uge
Medhjælpere3.43 timer/uge
Borgerrettede timer fra andre faggrupper end ovenstående pr. uge5.62 timer/uge

Afdeling: Familiekollektivet Langagergårds "Dagafdeling", Rufasvej 4, 6400 Sønderborg

aktivitets- og samværstilbud § 104

15 pladser / 0 ledige
Normering 2 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede4.66 timer/uge
Pædagogisk medhjælp8.6 timer/uge
Assistent9.86 timer/uge
Borgerrettede timer fra andre faggrupper end ovenstående pr. uge6.9 timer/uge

Afdeling: Familiekollektivet Langagergårds "Døgnafdeling", Avnbøløstenvej 62, 6400 Sønderborg, og Avnbøløstenvej 62A, 6400 Sønderborg

midlertidigt botilbud til voksne § 107 - Tilkaldsnatte­vagt

11 pladser / 0 ledige
Normering 14 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Almindeligt- og speciallægearbejde0.3 timer/uge
Undervisning og specialpædagogisk arbejde3 timer/uge
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede50.65 timer/uge
Pædagogisk medhjælp9.87 timer/uge
Assistent55.65 timer/uge
Medhjælpere6.88 timer/uge
Borgerrettede timer fra andre faggrupper end ovenstående pr. uge28 timer/uge

Særlige forhold omkring pladser

På hele tilbuddet er 15 af pladserne i dagtilbuddet / det ambulante tilbud forbeholdt beboerne.

Ingen af de ledige pladser i dagtilbuddet / det ambulante tilbud er forbeholdt beboerne.

Virksomhedsform

Enkeltmandsvirksomhed i

Etableringsår

1989

Driftsherre

Tilbuddet selv

Er tilbuddet VISO leverandør: Nej i

Der er 0 frivillige på tilbuddet i


Bestyrelse og råd på tilbuddet:

Bruger-/beboerråd i

Ansatte på tilbuddet

Antal ansatte Samlet antal arbejdstimer på en uge
Ledelse af hovedaktiveteten inden for det sociale område 3.15 116.63
Almindeligt- og speciallægearbejde 0.03 1
Arbejde inden for psykologi 0 0
Sygeplejerskearbejde 0 0
Undervisning og specialpædagogisk arbejde 0.11 4
Socialrådgivningsarbejde 0 0
Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde 0 0
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede 3.12 115.26
Pædagogisk medhjælp 0.85 31.38
Assistent 3.11 115.26
Medhjælpere 0.28 10.31
Øvrige personalegrupper 2.83 104.78
Sum 13.48 498.62

Samarbejdsrelationer

Tæt samarbejde med Psykiatrisk hospital. Opholdsstedet har tilknyttet egen psykiater, der kommer her hver måned. Brug af alment praktiserende læge: Vedr. medicinbestilling og sundhedsbesøg. Sagsbehandlere fra handlekommunerne, der med mellemrum tilser den enkelte. Årligt tilsyn fra Socialtilsyn Syd af selve stedet. Sagsbehandlere orienteres løbende via telefon, e-mail og statusmøder. Vi har endvidere en god kontakt til det omkringliggende erhvervsliv og prøver at skaffe vore beboere job når den enkelte er klar til dette. Vi har også en skolelærer tilknyttet stedet der giver undervisning i vores skolestue 2 dage om ugen. i

Årsrapporter

Årsrapport for 2016

Omsætning for året
i

8153735kr.

Soliditetsgrad
i

23.4%

Overskud/underskud
i

243923 kr.

Overskud/underskud i forhold til omsætningen
i

3,1%

Lønomkostninger til den øverste ledelse
i

1350722 kr.

Lønomkostninger til borgerrelateret personale
i

3044492 kr.

Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale
i

885834 kr.

Omkostninger til vikar/vikarbureauer
i

0 kr.

Samlede lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

62,6%

Omkostninger til bestyrelseshonorarer
i

0 kr.

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

1.8%

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

11,1%

Sygefravær
i

10.58

Personalegennemstrømning
i

1.84%

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

I 2016 har vi ud over supervision på det psykiatriske område også fået en mere overordnet supervision, ved fast engageret supervisor. Med månedlige undervisningsdage, med blandt andet rollespil og supervision af den enkelte medarbejder. Dette har haft en meget positiv effekt på samarbejde og pædagogik. Endvidere har vi haft 4 medarbejdere på Farmakologi kursus for bestandig at være up to date med de nyeste ting. Også dette har medvirket til en positiv udvikling i den medicinsk pædagogiske indsats. Endelig har vi fået dannet en meget velfungerende ledelsesgruppe med ny Souschef, Sundhedsfaglig leder og øverste leder. Også dette har styrket den faglige indsats og det interne samarbejde til glæde for medarbejdere og beboere/brugere.

Det kommende års faglige udvikling på tilbudet

i

Vores focus på den faglige udvikling i tiden der kommer vil være at finde relevante pædagogiske kurser til den enkelte medarbejder som kan højne den pædagogiske indsats. ligesom vi ved fremtidig Ny ansættelse vil søge pædagogisk uddannet medarbejdere, ligesom vi vil prøve at motivere nuværende medarbejdere til at tage yderligere uddannelse i pædagogik, evt. som fjernstudier.

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

Et andet af vore focus områder er ønsket om forbedring af boligforholdene for nogle af vore beboere, så den enkeltes bolig bliver større. Dette kræver en økonomisk indsats som vi arbejder på at kunne sætte i gang.

Årsrapport for 2015

Omsætning for året
i

7885893 kr.

Soliditetsgrad
i

-17,8 %

Overskud i forhold til omsætningen
i

1,4 %

Lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

69 %

Lønomkostninger til fast personale i forhold til omsætningen
i

43,3%

Omkostninger til leder i forhold til omsætningen
i

18,2 %

Bestyrelseshonorarer i forhold til omsætningen
i

0%

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

0,5 %

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

9,8 %

Overskud / underskud
i

111957 kr.

Sygefravær
i

6,45

Personalegennemstrømning
i

15,4 %

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

Vi har til stadighed focus på den faglige udvikling, derfor har vi i år haft en udvidet ledergruppe på i alt fem medarbejdere på lederskabs- kursus i "Mentalisering som ledelsesredskab". Også på det medicinske område er det vigtigt at udbygge den høje grad af faglighed, hvorfor vi har haft 3 medarbejdere på injektionskursus for at lære om det sidste nye på området. Og endelig har vi haft 7 medarbejdere på pædagogisk kursus i HAP om redskaber til at stoppe hashmisbrug. Vi har længe haft sparing og supervision på det psykiatriske område, men har de sidste år manglet en egentlig "Supervision" af vort arbejde/indsats herunder supervision af den enkelte medarbejder. Dette er nu kommet på plads, og er startet op med en dygtig og kompetent Supervisor allerede fra januar 2016. Endvidere har vi arbejdet med STU. Særligt tilrettelagt undervisning. Dette har også givet os forståelse og redskaber i det pædagogiske arbejde.

Det kommende års faglige udvikling på tilbuddet

i

Vi har fra begyndelsen af 2016 igangsat og modtaget en inspirerende undervisning og supervision ved vores nye supervisor, det har allerede løftet arbejdsglæden. Vi har endvidere focus på pædagogiske kurser der kan være med til at højne vor pædagogiske indsats

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

Vi har focus på beboernes og medarbejdernes faciliteter og ønsker at give nogle af vore beboere en bedre indkvartering. Til medarbejdernes arbejde og trivsel, vil vi gerne sørge for flere samtalerum, hvor også medarbejderen kan sidde i fred og arbejde med den skriftlige dokumentation, som jo er en stigende arbejdsbyrde i disse år.

Årsrapport for 2014

Omsætning for året
i

7825083 kr.

Soliditetsgrad
i

-47,4 %

Overskud i forhold til omsætningen
i

1,2 %

Lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

68,6 %

Lønomkostninger til fast personale i forhold til omsætningen
i

53,1%

Omkostninger til leder i forhold til omsætningen
i

15,5 %

Bestyrelseshonorarer i forhold til omsætningen
i

0%

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

0 %

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

10,8 %

Overskud / underskud
i

0 kr.

Sygefravær
i

3,30

Personalegennemstrømning
i

-15,4 %

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

Kompetenceudvikling. Vi ønsker til stadighed at videreuddanne og dermed videreudvikle vores indsats med psykisk syge. Så vi til stadighed er et velfungerende og up to date sted. I det forløbne år har vi haft medarbejdere på Kursus på i Konflikt håndtering, med 10 deltagere og Diabetes kursus, med 1 deltager. Herudover har vi siden 01. oktober 2013 haft tilknyttet en psykiater til stedet . Vi får månedlige ambulante samtaler til vore beboere og støtte, vejledning og hjælp til vore medarbejdere. Udover Psykiaterens besøg her, kan vi kontakte pr. telefon i påkomne tilfælde .Hele medarbejdergruppen er blevet undervist i "Magtanvendelse". Vi har haft medarbejdere på Kursus i FIT "Effektmåling og kvalitetssikring af sociale indsatser" Og senest har en udvidet ledergruppe været på kursus i "Mentalisering" som ledelsesredskab.

Det kommende års faglige udvikling på tilbuddet

i

Vi ønsker i det kommende år at fokusere på den Pædagogiske side af vort arbejde, med div. kurser, træning og supervision på det pædagogiske område til alle vore medarbejdere. Ligesom vi ved evt. nyansættelser vil favoritisere personale med pædagogisk uddannelse og erfaring. Vi har tilmeldt medarbejdere på Kurset "Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde. Og vi arbejder med at få et kursus til hele medarbejdergruppen i "Mentalisering som pædagogisk redskab" med efterfølgende pædagogisk supervision. Herudover har vi dialog i gang med Social og Sundhedsskolen i Aabenraa der ønsker at kreere et pædagogisk kursus til os og andre lignende steder, til styrkelse af den pædagogiske indsats. Endvidere er der planlagt kursus i Medicin injektion.

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

Vi ønsker i de kommende år at omlægge Familiekollektivet Langagergård fra enkeltmands virksomhed til en Fond, med kompetent bestyrelse. Og herefter at bygge et antal selvstændige boliger specielt til de af vore beboere der har været her i lang tid.

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
7/11 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Syd

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

Konklusionen på tilsynet

I forbindelse med driftorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 6.

Uddannelse og beskæftigelse

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergård støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse, beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud. Herunder understøtter og stimulerer tilbuddet borgernes mulighed for at blive inkluderet i samfundslivet, i det omfang det er muligt.

Selvstændighed og relationer

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergård arbejder med at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Herunder udarbejder tilbuddet mål/delmål ud fra anbringende kommunes indsatsmål, vedrørende udvikling af borgernes sociale kompetencer, og der følges op herpå. Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at tilbuddet, via den sociale indsats, i videst mulige omfang understøtter borgerne i at vedligeholde kontakten til familie og øvrige netværk. Ligeledes understøttes borgerne i at indgå i det omkringliggende samfund, f.eks. via deltagelse i forskellige aktiviteter og beskæftigelse uden for tilbuddet.

Målgruppe

Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergård arbejder med relevante faglige tilgange og metoder, der modsvarer målgruppens behov. Herunder arbejder tilbuddet systematisk med struktur i dagligdagen, blandet andet via udarbejdelse af Masterplan, i samarbejde med den enkelte borger. Socialtilsynet vurderer, at Masterplanen er et godt redskab,der skaber overblik for den enkelte borger, hvilket påvirker den enkelte borgers trivsel positivt i dagligdagen. Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at tilbuddet udarbejder pædagogiske delmål, ud fra anbringende kommunes indsatsmål og det er i høj grad muligt for tilbuddet, at dokumentere udvikling og øget selvstændighed, som også er tilbuddets målsætning. Yderligere arbejder tilbuddet på nuværende tidspunkt med mulighed for, at implementerer effektmåling, via GAS-scoremodel, i foråret 2018. Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører med henblik på, at understøtte den enkelte borger i at opnå de fastsatte mål.

Organisation og ledelse

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Socialtilsynet vurderer, at ledelsens fundament bygger på relevante psykiatrifaglige og sundhedsfaglige kompetencer, og i mindre grad på pædagogfaglige kompetencer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets, nyetablering, af ekstern supervision understøtter, muligheden for, fundering og udvikling af pædagogiske tilgange og metoder, og dermed personalets faglige udvikling og kompetencer. Derudover bidrager den eksterne supervision til medarbejdernes mentale sundhed og et godt arbejdsmiljø. Det vurderes samtidigt, at den eksterne faglige sparring er god på det psykiatrifaglige område. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, idet tilbuddet har prioriteret, at have flest medarbejdere tilstede i dagtimerne, hvor borgerne deltager i aktiviteter og har mest behov for støtte til at opretholde en struktureret dagligdag. Det vurderes også, at tilbuddets kontaktpersonsordning fungerer godt. Endelig vurderes det, at der er meget stor stabilitet i medarbejdergruppen og et lavt sygefravær.

Kompetencer

Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergårds medarbejdere tilsammen har relevante sundhedsfaglige, psykiatriske, praktiske/håndværksmæssige kompetencer samt stor erfaring i arbejdet med målgruppen og tilbuddets metoder. Ligeledes vurderer socialtilsynet, at medarbejderne har en god relation til borgerne og medarbejderne møder borgerne respektfuldt. Derudover har medarbejderne fokus på, at den enkeltes borgers behov og forudsætninger tilgodeses. Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at ledelsen strategisk har fokus på, at tilbuddet fremadrettet styrker tilbuddets samlede kompetencer, idet der indenfor en kortere tidshorisont ansættes pædagogisk personale således, at tilbuddet bliver tværfagligt sammensat, hvilket kan være medvirkende til at øger tilbuddets samlede kvalitet.

Sundhed og trivsel

Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergård understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og på hverdagen i tilbuddet. Borgerne forventes at tage hensyn til hinanden i deres fælleskab, men det vurderes, at de har fuld handlefrihed og selvbestemmelse over personlige forhold. Socialtilsyn Syd vurderer også, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at både magtanvendelser og overgreb forebygges gennem konfliktnedtrappende kommunikation og rolig tilgang til borgerne i potentielle konfliktsituationer. Der forekommer ikke fysiske magtanvendelser på tilbuddet.

Fysiske rammer

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergårds fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes behov. Herunder imødekommer de fysiske rammer og faciliteter den indsats, som finder sted i dagligdagen. Ligeledes tilgodeser rammerne, både ude og inde, samt den faste struktur i dagligdagen, at borgerne trives og udviser tryghed. Socialtilsyn Syd vurderer yderligere, at borgerne har mulighed for at have et privatliv. Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at ledelsen har strategisk fokus på fremadrettet, at forbedre/udvide værelserne således, at der på sigt bliver tale om værelser med et højere antal kvadratmeter.

Økonomi

Tilbuddet vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget, at være økonomisk bæredygtigt. Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget, at være gennemskueligt for socialtilsynet. Socialtilsyn Syd vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede, i det omfang nøgletallene på tilbudsportalen er opdaterede. Socialtilsyn Syd vurderer, at økonomien giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe.

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 15/6 2017

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
15/6 2017

Konklusionen på tilsynet

I forbindelse med driftorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 6.

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergård støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse, beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud. Herunder understøtter og stimulerer tilbuddet borgernes mulighed for at blive inkluderet i samfundslivet, i det omfang det er muligt.

Selvstændighed og relationer

Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergård arbejder med at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Herunder udarbejder tilbuddet mål/delmål ud fra anbringende kommunes indsatsmål, vedrørende udvikling af borgernes sociale kompetencer, og der følges op herpå. Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at tilbuddet, via den sociale indsats, i videst mulige omfang understøtter borgerne i at vedligeholde kontakten til familie og øvrige netværk. Ligeledes understøttes borgerne i at indgå i det omkringliggende samfund, f.eks. via deltagelse i forskellige aktiviteter og beskæftigelse uden for tilbuddet.

Målgruppe

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med en faglig tilgang og metoder, som modsvarer målgruppens behov. Det vurderes også, at kristen livsførelse er en del af hverdagen på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med at opfylde de overordnede mål den enkelte borger har. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets igangværende implementering af resultatdokumentation vil udvikle tilbuddets pædagogiske indsatser og metoder således, at borgerens status og udvikling vil fremstå opdateret og med mulighed for den bedst mulige pædagogiske indsats, der samtidig tilgodeser borgerens ønsker og behov. Det vurderes desuden, at tilbuddet, i forhold til borgernes funktionsnedsættelse, generelt opnår positive resultater i arbejdet.

Organisation og ledelse

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Socialtilsynet vurderer, at ledelsens fundament bygger på relevante psykiatrifaglige og sundhedsfaglige kompetencer, og i mindre grad på pædagogfaglige kompetencer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets, nyetablering, af ekstern supervision understøtter, muligheden for, fundering og udvikling af pædagogiske tilgange og metoder, og dermed personalets faglige udvikling og kompetencer. Derudover bidrager den eksterne supervision til medarbejdernes mentale sundhed og et godt arbejdsmiljø. Det vurderes samtidigt, at den eksterne faglige sparring er god på det psykiatrifaglige område. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, idet tilbuddet har prioriteret, at have flest medarbejdere tilstede i dagtimerne, hvor borgerne deltager i aktiviteter og har mest behov for støtte til at opretholde en struktureret dagligdag. Det vurderes også, at tilbuddets kontaktpersonsordning fungerer godt. Endelig vurderes det, at der er meget stor stabilitet i medarbejdergruppen og et lavt sygefravær.

Kompetencer

Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergårds medarbejdere tilsammen har relevante sundhedsfaglige, psykiatriske, praktiske/håndværksmæssige kompetencer samt stor erfaring i arbejdet med målgruppen og tilbuddets metoder. Ligeledes vurderer socialtilsynet, at medarbejderne har en god relation til borgerne og medarbejderne møder borgerne respektfuldt. Derudover har medarbejderne fokus på, at den enkeltes borgers behov og forudsætninger tilgodeses. Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at ledelsen strategisk har fokus på, at tilbuddet fremadrettet styrker tilbuddets samlede kompetencer, idet der inden for en kortere tidshorisont ansættes pædagogisk personale således, at tilbuddet bliver tværfagligt sammensat, hvilket kan være medvirkende til at øger tilbuddets samlede kvalitet.

Fysiske rammer

Socialtilsyn Syd vurderer, at Familiekollektivet Langagergårds fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes behov. Herunder imødekommer de fysiske rammer og faciliteter den indsats, som finder sted i dagligdagen. Ligeledes tilgodeser rammerne, både ude og inde, samt den faste struktur i dagligdagen, at borgerne trives og udviser tryghed. Socialtilsyn Syd vurderer yderligere, at borgerne har mulighed for at have et privatliv. Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at ledelsen har strategisk fokus på fremadrettet, at forbedre/udvide værelserne således, at der på sigt bliver tale om værelser med et højere antal kvadratmeter.

Tilsyn pr. dato 29/9 2016

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
29/9 2016

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om socialtilsyn §§ 6 og 12 - 18.

Uddannelse og beskæftigelse

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det vurderes også, at nogle borgeres beskæftigelsesgrad ikke er høj, men at alle får - og bliver fastholdt i et tilbud. Det vurderes, at den lave beskæftigelsesgrad skyldes borgernes funktionsnedsættelse, og ikke manglende fokus på opgaven fra tilbuddets side.

Selvstændighed og relationer

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Det vurderes, at tilbuddet gennem de daglige opgaver og krav til borgerne om deltagelse i økonomistyring, støtter deres udvikling i retning af selvstændighed. Det vurderes også, at tilbuddet støtter borgerne i at finde - og bevare - en vennekreds både på tilbuddet og i andre sammenhænge. Det vurderes desuden, at tilbuddet støtter borgerne i holde fast i forbindelsen til deres pårørende. Endelig vurderes det, at tilbuddet kun i nogen grad kan dokumentere dette arbejde.

Målgruppe

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med en faglig tilgang og metoder, som modsvarer målgruppens behov. Det vurderes også, at kristen livsførelse er en del af hverdagen på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med at opfylde de overordnede mål den enkelte borger har. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets igangværende implementering af resultatdokumentation vil udvikle tilbuddets pædagogiske indsatser og metoder således, at borgerens status og udvikling vil fremstå opdateret og med mulighed for den bedst mulige pædagogiske indsats, der samtidig tilgodeser borgerens ønsker og behov. Det vurderes desuden, at tilbuddet, i forhold til borgernes funktionsnedsættelse, generelt opnår positive resultater i arbejdet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og på hverdagen i tilbuddet. Borgerne forventes at tage hensyn til hinanden i deres fælleskab, men det vurderes, at de har fuld handlefrihed og selvbestemmelse over personlige forhold. Det vurderes også, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Dette gøres både gennem opmærksomhed på KRAM faktorerne generelt, gennem samarbejde med praktiserende læge og psykiater og gennem motionstiltag og sund kost. Socialtilsynet vurderer at både magtanvendelser og overgreb forebygges gennem konfliktnedtrappende kommunikation og tilgang til borgerne i potentielle konfliktsituationer. Der forekommer ikke fysiske magtanvendelser på tilbuddet.

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer, at ledelsens fundament bygger på relevante psykiatrifaglige og sundhedsfaglige kompetencer, og i mindre grad på pædagogfaglige kompetencer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets, nyetablering, af ekstern supervision understøtter, muligheden for, fundering og udvikling af pædagogiske tilgange og metoder, og dermed personalets faglige udvikling og kompetencer. Derudover bidrager den eksterne supervision til medarbejdernes mentale sundhed og et godt arbejdsmiljø. Det vurderes samtidigt, at den eksterne faglige sparring er god på det psykiatrifaglige område. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, idet tilbuddet har prioriteret, at have flest medarbejdere tilstede i dagtimerne, hvor borgerne deltager i aktiviteter og har mest behov for støtte til at opretholde en struktureret dagligdag. Det vurderes også, at tilbuddets kontaktpersonsordning fungerer godt. Endelig vurderes det, at der er meget stor stabilitet i medarbejdergruppen og et lavt sygefravær.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere tilsammen har relevante sundhedsfaglige, psykiatriske, praktiske/håndværksmæssige kompetencer og stor erfaring med målgruppen, men at der mangler pædagogfaglige kompetencer i gruppen. Socialtilsynet vurderer, at dette forhold kan have betydning for tilbuddets evne til at dokumentere, udvikle og forny indsatsen overfor borgerne. Socialtilsyn vurderer, at der i højere grad bør tages et ledelsesmæssigt ansvar, omkring styrkelse af tilbuddets pædagogiske kompetencer med baggrund i tilbuddets egne hensigtserklæringer.

Økonomi 

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig og bæredygtigt i forhold til de aktiviteter der er på stedet, og at den giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe.

Fysiske rammer

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Socialtilsynet vurderer, at fællesarealerne i tilbuddets boliger er funktionelt og hjemligt indrettet. Det vurderes også, at borgernes private værelser er relativt små og ikke lever op til, hvad der kan forventes af boliger, hvor borgerne kan bo i en længere årrække. Tilsynet vurderer også, at medarbejderne respekterer beboernes privatliv på eget værelse. Desuden vurderes det. at borgernes adgang til at deltage i arbejdet i et af tilbuddets køkkener er begrænset. Da køkkenet er en del af borgernes bolig, skal de tilbydes uhindret adgang.

Tilsyn pr. dato 28/10 2015

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Godkendelse af eksisterende tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
28/10 2015

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om socialtilsyn §§ 6 og 12 - 18.

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det vurderes også, at nogle borgeres beskæftigelsesgrad ikke er høj, men at alle får - og bliver fastholdt i et tilbud. Det vurderes, at den lave beskæftigelsesgrad skyldes borgernes funktionsnedsættelse, og ikke manglende fokus på opgaven fra tilbuddets side.

Selvstændighed og relationer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Det vurderes, at tilbuddet gennem de daglige opgaver og krav til borgerne om deltagelse i økonomistyring, støtter deres udvikling i retning af selvstændighed. Det vurderes også, at tilbuddet støtter borgerne i at finde - og bevare - en vennekreds både på tilbuddet og i andre sammenhænge. Det vurderes desuden, at tilbuddet støtter borgerne i holde fast i forbindelsen til deres pårørende. Endelig vurderes det, at tilbuddet kun i nogen grad kan dokumentere dette arbejde.

Målgruppe

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med en faglig tilgang og metoder, som modsvarer målgruppens behov. Det vurderes også, at kristen livsførelse er en del af hverdagen på tilbuddet. Det vurderes desuden, at tilbuddet arbejder med at opfylde de overordnede mål den enkelte borger har. Det vurderes dog også, at tilbuddet, gennem skriftlighed, med fordel kan tydeliggøre sit arbejde med delmål. Det vurderes desuden, at tilbuddet, i forhold til borgernes funktionsnedsættelse, generelt opnår positive resultater i arbejdet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og på hverdagen i tilbuddet. Borgerne forventes at tage hensyn til hinanden i deres fælleskab, men det vurderes, at de har fuld handlefrihed og selvbestemmelse over personlige forhold. Det vurderes også, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Dette gøres både gennem opmærksomhed på KRAM faktorerne generelt, gennem samarbejde med praktiserende læge og psykiater og gennem motionstiltag og sund kost. Socialtilsynet vurderer at både magtanvendelser og overgreb forebygges gennem konfliktnedtrappende kommunikation og tilgang til borgerne i potentielle konfliktsituationer. Der forekommer ikke fysiske magtanvendelser på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet anvender magt i form af aflåsning af et køkkenskab. Det vurderes også, at der forekommer grænseoverskridende adfærd af verbal karakter rettet både mod andre borgere og medarbejderne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med problematikken og, at omfanget af problemet ikke er stort set i forhold til målgruppens vanskeligheder.

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen samlet set har psykiatrifaglige og sundhedsfaglige kompetencer, men mangler pædagogfaglig uddannelse. Socialtilsynet vurderer desuden, at den faglige sparring på tilbuddet, i kraft af at den udelukkende forgår internt og i kraft af manglende pædagogisk uddannelse, ikke i tilstrækkelig grad bidrager til fornyelse at tilbuddets faglighed. Det vurderes dog samtidigt, at den eksterne faglige sparring er god på det psykiatrifaglige område. Socialtilsynet vurderer også, at tilbuddet bør samarbejde med en ekstern supervisor, både af hensyn til medarbejdernes mentale sundhed og af hensyn til udvikling af tilbuddets indsats. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, idet tilbuddet har prioriteret, at have flest medarbejdere tilstede i dagtimerne, hvor borgerne deltager i aktiviteter og har mest behov for støtte til at opretholde en struktureret dagligdag. Det vurderes også, at tilbuddets kontaktpersonsordning fungerer godt. Endelig vurderes det, at der er meget stor stabilitet i medarbejdergruppen og meget lavt sygefravær.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere tilsammen har gode sundhedsfaglige, psykiatriske og praktiske / håndværksmæssige kompetencer, men at der mangler pædagogfaglige kompetencer i gruppen. Socialtilsynet vurderer, at dette forhold kan have betydning for tilbuddets evne til at dokumentere, udvikle og forny indsatsen overfor borgerne. Det vurderes dog også, at ledelsen er opmærksomme på dette, og sørger for at der tilbydes relevante kurser.

Økonomi 

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig og bæredygtigt i forhold til de aktiviteter der er på stedet, og at den giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe.

Fysiske rammer

Socialtilsynet vurderer, at fællesarealerne i tilbuddets boliger er funktionelt og hjemligt indrettet. Det vurderes også, at borgernes private værelser er relativt små og ikke lever op til, hvad der kan forventes af boliger, hvor borgerne kan bo i en længere årrække. Tilsynet vurderer også, at medarbejderne respekterer beboernes privatliv på eget værelse. Desuden vurderes det. at borgernes adgang til at deltage i arbejdet i et af tilbuddets køkkener er begrænset. Da køkkenet er en del af borgernes bolig, skal de tilbydes uhindret adgang.