Tilbudsportalens logo

Specialskolen Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud ApS

Bramsnæsvigvej 2
4070 Kr. Hyllinge

Leder: Pia Holm
Email: ph@bramsnaesvig.dk
Telefon: 21482308
Hjemmeside: www.specialskolenbramsnæsvig.dk i

Godkendt som:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
i
Godkendt
i
Læs mere om eventuelle vilkår og påbud på fanen "Tilsyn"

Seneste opdatering af oplysninger

Tilbuddets oplysninger er senest opdateret:
2017.12.14

Vores målgruppe

Vi henvender os til børn og unge med fx. ADHD, Autisme, CP, Down syndrom, Rett syndrom, syns- og kommunikations handicappede samt børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Vores tilbud er godkendt til følgende målgrupper:


- Personer i alderen 4 - 22 med autismespektrum

- Personer i alderen 4 - 22 med udviklingshæmning

- Personer i alderen 4 - 22 med multipel funktionsnedsættelse

- Personer i alderen 4 - 22 med kommunikationsnedsættelse

Vores værdigrundlag

Alle børn har potentiale til udvikling uanset graden af udfordringer eller skader i hjernen. Vi ser det som en stor glæde, men også et stort ansvar at arbejde med børn og unge på Specialskolen Bramsnæsvig, både i skolen og i vores døgn- og aflastningstilbud. Alle børn har ret til udvikling og vækst i størst mulig omfang socialt, motorisk, sansemæssigt, intellektuelt og kommunikativt. Vi har nogle klare holdninger til vores pædagogiske arbejde; men er altid åbne og nysgerrige på nye tendenser og forskning inden for det pædagogiske felt. Alle børn er unikke og har vidt forskellige individuelle behov i alle forhold - ikke mindst i det pædagogiske udviklingsmiljø. I det daglige arbejde med børnene sikrer vi et fælles grundlag som udgangspunkt for vores pædagogiske praksis - men altid tilrettet det enkelte barn. Anerkendelse er et vigtigt element i vores arbejde med børnene. Anerkendelse bygger for os på et princip om tillid og respekt. I relationen mellem barnet og den voksne ser vi hinanden som ligeværdige individer med rettigheder, integritet og egen identitet. Vi ønsker at inddrage elevens oplevelse af verden, deres motiver, ideer og værdier. Gennem respekt og omsorg for barnet og ikke mindst for barnets familie, vore samarbejdspartnere ser vi anerkendelse som et grundideal for skolen som helhed. Vi ønsker at skabe en helhedsorienteret indsats omkring det enkelte barn, som indeholder personlig og faglig udvikling. Vi skaber rammerne, så barnet oplever sammenhæng og helhed i dagligdagen. Den pædagogiske praksis tilrettelægges ud fra barnets særlige forudsætninger og potentialer og vi målretter metoder og indhold, så det giver mening for den enkelte. Det er afgørende for os at fremme aktiv deltagelse hos det enkelte barn og mulighed for inddragelse i eget liv, så vidt det er muligt. Dette gennem målrettet undervisning og aktiviteter i overensstemmelse med pædagogiske handle- og læringsplaner. Samarbejdet med familierne har stor betydning for udvikling hos barnet. Tæt dialog og kontakt med forældrene vægtes højt og forældrene har en aktiv del i fastsættelse af mål for handle- og læringsplaner for og med deres barn. Børn med neurologiske vanskeligheder har brug for tydelighed i alle aspekter. Det betyder at alle hverdagsrutiner er en del af en fastlagt struktur, som alle børn og medarbejdere skal kende. Det skal være tydeligt for barnet, hvad vi forventer af dem og hvad de kan forvente af os.

Vores faglige målsætning

I vores pædagogiske praksis og læringsmiljø tager vi udgangspunkt i neuropædagogik, som kan beskrives som anvendt neuropsykologi i praksis. Neuropædagogik skal ses som en forståelsesramme, hvormed vi anskuer barnets udfordringer og kompetencer set i forhold til eventuelle neurologiske dysfunktioner, kognition, perception og funktionsniveau. Målrettet og intensiv stimulering af hjernen hos børn og unge med særlige behov fremmer udvikling og øger livskvalitet. Det fordrer, at alle medarbejdere arbejder med samme forståelsesgrundlag og en fælles målsætning. Alle medarbejdere vil derfor i deres ansættelse, gennemgå et diplommodul i “Neuropsykologi og Neuropædagogik” på Neuropædagogisk Kompetencecenter under UCN. Gode relationer og anerkendende tilgang skaber motivation og grundlag for al pædagogisk praksis og læring. Barnets hverdag tilrettelægges udfra en helhedstænkning, hvor barnets individuelle behov er i centrum. Ved at kortlægge barnets ressourcer, udfordringer og vilkår, har vi mulighed for at møde barnet med de rette forventninger og i en anerkendende relation. Vores hensigt er at hjælpe barnet til størst mulig udvikling intellektuelt, fysisk/motorisk samt socialt og følelsesmæssigt gennem stimulering af de sansende, følende og tænkende lag i hjernen, samt pædagogiske redskaber. Vi tilstræber at hjælpe den enkelte til at lære gode mestringsstrategier, dvs. at give redskaber til at håndtere dagligdagens forskellige udfordringer samt at fremme mentaliseringsevnen (empati og forståelse for sig selv og andre). Barnet vil hermed kunne opnå størst mulig selvstændighed og udvikle sociale kompetencer, så barnet kan begå sig videre i livet.

Vores faglige tilgange
i
Neurologisk tilgang
i
Neuropædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Psykoterapeutisk tilgang
i
Sanseorienteret tilgang
i
Vores metoder
i
Helhedsorienteret neurologisk udviklingsmetode
i

Sådan sætter vi mål for borgeren

Gennem handleplaner med mål for den sundhedsfaglige, fysiske, sproglige, intellektuelle og social udvikling. Målene fastsættes årligt, og evalueres/justeres minimum halvårligt.

Sådan følger vi op på de fastsatte mål
og dokumenterer målopfyldelsen

Gennem en neurologisk evaluering ift. en udviklingsprofil som sammenholder med den normale udvikling for jævnaldrende. Gennem skriftlig dokumentation og videodokumentation af kompetencer og færdigheder indenfor de 5 områder i handleplanen: sundhed, fysisk udvikling, sproglig udvikling, intellektuel udvikling og social udvikling

Vores måle- og udredningsmetoder

Vi benytter disse måle- og udredningsmetoder:

Anden målemetode, Anden udredningsmetode

Beskrivelse af "anden målemetode"
Evaluering med ovenstående udviklingsprofil giver samtidig status samt dokumentation af udvikling eller tilbagegang på de 7 hovedområder.

Beskrivelse af "anden udredningsmetode"

Neurologisk udviklingsprofil udviklet af Family Hope Center i USA. Se mere på familyhopecenter.org Profilen giver et nuanceret billede af kompetencer og færdigheder inden for 7 områder: Syn, hørelse, følesans, grovmotorik, finmotorik, sprog og social- og følelsesmæssig udvikling

Akkreditering, evaluering m.m.

Akkreditering: nej i

Ekstern supervision: ja i

Effektevaluering: nej i

Brugerevaluering: ja  i

Indsatser og takster

Listen nedenfor viser alle indsatser, som tilbuddet har indberettet. Åbn en indsats og se mere om, hvad den indeholder. 

Du kan fx se, hvilken målgruppe indsatsen har, hvilke ydelser den indeholder, hvilke faglige tilgange eller metoder der er i indsatsen og oplysninger om takst.

BEMÆRK! Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens takster for private tilbud er inkl. moms. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca. 6 %), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.

Her kan du se tilbuddets indsatser og takster

Indsats A | døgnaflastning | socialpædagogisk behandling | normering: 12,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med autismespektrum
i
4-22 år
Faglig tilgang:
Anden faglig tilgang
i
Neuropædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Psykoterapeutisk tilgang
i
Sanseorienteret tilgang
i
Metode:
Anden metode
i

Kommentar til takst:

Niveau 1:Børn og unge indenfor målgruppen som er selvhjulpne mht. spisning, toilet mv.
Niveau 2:Børn og unge med et større støttebehov, f.eks. mobile spastikere, down syndrom mv.
Niveau 3:Børn og unge med stort støttebehov, f.eks. kørestolsbrugere, børn med udadreagerende adfærd mv.
Ydelser: Niveau 1Niveau 2Niveau 3
ophold
i
-døgnaflastning
i
1.4011.4011.401
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
9552.0173.082
Takst pr. døgn i alt
i
2.3563.4184.483
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
2.2483.2614.277

Indsats D | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 110,5

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med autismespektrum
i
4-22 år
Faglig tilgang:
Anden faglig tilgang
i
Neuropædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Psykoterapeutisk tilgang
i
Sanseorienteret tilgang
i
Metode:
Anden metode
i

Kommentar til takst:

Niveau 1:Børn og unge som er delvis selvhjulpne
Niveau 2:Børn og unge med stort støttebehov og med udad reagerende adfærd
Ydelser: Niveau 1Niveau 2
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
1.6181.620
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
2.5183.349
Takst pr. døgn i alt
i
4.1364.969
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.9464.740

Beliggenhed

I mindre by på ca. 2000 indbyggere med gå-afstand til specialskolen, skov, strand og indkøb.

Fysiske rammer og faciliteter

Døgnhuset: Almindeligt parcelhus. Huset har 5 værelser, køkken, spisestue, dagligestue, entre, bryggers og en lukket have. Kort afstand til legeplads,boldbane og skole. Døgntilbuddet er fysisk ikke egnet til kørestolsbrugere. Aflastning: Større bygning med værelser, køkken, tv-stue, gymnastiksal, stor have, tæt ved vand og skov. Velegnet til kørestolsbrugere.

Handicaptilgængelighed

god

Værelsestype

Enkeltværelse

Værelsets indretning

I døgnhuset er værelserne permanent indrettet til beboerne. I aflastningen er værelserne indrettet til det enkelte barn/unge, når det benyttes.

Vi tilbyder disse aktiviteter

Der tilbydes ture i nærområdet hvor naturen i skov og ved vand er meget smukke og indbydende. Der benyttes legepladser i lokalområdet og skolens store naturgrund med bålhus og strandhytte danner rammen om hyggelige udeaktiviteter når vejret er godt. Indendørs aktiviteter er bla. brug af gymnastiksal, playstation, Wii, se film, spille spil og høre musik. Der arrangeres næsten altid ture ud af huset lørdag eller søndag, f.eks. til svømmehal, dyrskue, sommerland, biograf, shopping, cafe-ture, teater, koncerter mv.

Vores mad og spiseforhold

Der tilbydes en sukker, mælke- og glutenfri kost til alle beboere, elever og brugere. Kosten tilberedes på stedet og køkkenet har en elitesmiley og guld-mærket i økologi. Der serveres lune retter til frokost og aften, og morgenmad er grød, æg, pølser, friske grøntsager og frugt. Personalet spiser sammen med brugererne. De spiser den samme mad. Døgntilbuddets forældre er ofte på besøg og deltager i måltiderne. Personalet varetager alle opgaver omkring maden i samarbejde med skolens køkken, dvs. bestilling af varer, tilberedning og servering. I tilberedning af maden inddrages børn/unge. Alle måltider i Døgntilbuddet er pædagogiske måltider.

Her kan du læse mere om tilbuddets afdelinger

i

Afdeling: Specialskolen Bramsnæsvigs Aflastningstilbud, Bramsnæsvigvej 2, 4070 Kr. Hyllinge

almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5 - Vågen natte­vagt

15 pladser / 2 ledige
Heraf er:
15 aflastningspladser / 2 ledige
Normering 12.9 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Sygeplejerskearbejde5 timer/uge
Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde7 timer/uge
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede54.5 timer/uge
Pædagogisk medhjælp24.5 timer/uge
Assistent81 timer/uge
Medhjælpere14 timer/uge
Borgerrettede timer fra andre faggrupper end ovenstående pr. uge7.5 timer/uge

Afdeling: Døgn og aflastningstilbuddet Bøgevej 7, Bøgevej 7, 4070 Kirke Hyllinge

almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5 - Sovende natte­vagt

4 pladser / 0 ledige
Heraf er:
4 aflastningspladser / 0 ledige
Normering 110.5 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Sygeplejerskearbejde5 timer/uge
Undervisning og specialpædagogisk arbejde30 timer/uge
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede203 timer/uge
Pædagogisk medhjælp62.5 timer/uge
Assistent134 timer/uge
Borgerrettede timer fra andre faggrupper end ovenstående pr. uge7.5 timer/uge

Virksomhedsform

Anpartsselskab i

Etableringsår

2011

Driftsherre

Tilbuddet selv

Driftsaftale

Lejre Kommune

Er tilbuddet VISO leverandør: Nej i

Der er 0 frivillige på tilbuddet i


Bestyrelse og råd på tilbuddet:

Pårørende-/forældreråd, Bestyrelse af tilbuddet i

Vedtægter:

Vedtægter okt.2015.pdf i

Ansatte på tilbuddet

Antal ansatte Samlet antal arbejdstimer på en uge
Ledelse af hovedaktiveteten inden for det sociale område 2 55.5
Almindeligt- og speciallægearbejde 0 0
Arbejde inden for psykologi 0 0
Sygeplejerskearbejde 1 10
Undervisning og specialpædagogisk arbejde 1 30
Socialrådgivningsarbejde 0 0
Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde 0.2 7
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede 11 257.5
Pædagogisk medhjælp 6 87
Assistent 16 215
Medhjælpere 3 14
Øvrige personalegrupper 1.9 61.5
Sum 42.1 737.5

Samarbejdsrelationer

Konsulent: Speciallærer Maureen Pilvang vejleder i skriftsproglig kommunikation for især børn og unge med nedsat eller ingen talesprog. Speciallæge Helena Bergkvist evaluerer børn og unge ift. syn. Sexolog Lene Alexander underviser børn og unge og holder oplæg for personale og medarbejdere. Seksualvejleder Jeannette Bramming vejleder personale, børn og unge. i

Årsrapporter

Årsrapport for 2016

Omsætning for året
i

10792525kr.

Soliditetsgrad
i

10.3%

Overskud/underskud
i

-126327 kr.

Overskud/underskud i forhold til omsætningen
i

-1,2%

Lønomkostninger til den øverste ledelse
i

1164885 kr.

Lønomkostninger til borgerrelateret personale
i

7562891 kr.

Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale
i

342108 kr.

Omkostninger til vikar/vikarbureauer
i

0 kr.

Samlede lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

84%

Omkostninger til bestyrelseshonorarer
i

0 kr.

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

0.9%

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

6,6%

Sygefravær
i

5.7

Personalegennemstrømning
i

21.74%

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

Neuropædagogisk/neuropsykologisk kursus til 2 ansatte, samt diverse fagrelevante kurser i mindre omfang.

Det kommende års faglige udvikling på tilbudet

i

Det er planlagt at implementere de neuropædagogiske kompetancer, som tidligere er tilegnet til Aflastningens personale. Herudover er det planlagt at holde ajour med diverse faglige kurser.

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

Nej der er ikke større forventede ændringer i det kommende år.

Årsrapport for 2015

Omsætning for året
i

10708661 kr.

Soliditetsgrad
i

14,8 %

Overskud i forhold til omsætningen
i

0,6 %

Lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

81,3 %

Lønomkostninger til fast personale i forhold til omsætningen
i

68,9%

Omkostninger til leder i forhold til omsætningen
i

12,4 %

Bestyrelseshonorarer i forhold til omsætningen
i

0%

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

8 %

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

8 %

Overskud / underskud
i

65810 kr.

Sygefravær
i

2,20

Personalegennemstrømning
i

15,8 %

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

Neuropædagogisk/neuropsykologisk kursus til 3 ansatte

Det kommende års faglige udvikling på tilbuddet

i

Neuropædagogisk/neuropsykologisk til yderligere 6 ansatte

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

Der er ikke forventede større ændringer.

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
22/8 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Øst

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

Konklusionen på tilsynet

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. SEL §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos de unge. Det vurderes at der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med en klart defineret målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter børns og unges sundhed og trivsel og ligeledes understøtter børns og unges indflydelse på eget liv. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er veldrevet og har en kompetent ledelse og bestyrelse, der har fokus på faglig udvikling i personalegruppen samt medarbejdernes og børn og unges trivsel og udvikling. Tilbuddet har haft udfordringer i form af øget personalegennemstrømning, men det vurderes, at tilbuddet formår at have fokus på arbejdsmiljøet, hvilket medvirker til at minimere personalegennemstrømningen fremover.

Uddannelse og beskæftigelse

Vurderingen af temaet er fra regodkendelsen i 2015. Det er Socialtilsynets vurdering, at Specialskolen Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud, i meget høj grad, støtter børnene/de unge i, at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang og uddannelse. Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud ses, at arbejde målrettet med skolegange og uddannelse i samarbejde med børnene/de unge og skolerne/uddannelserne. Dette fremgår af tilbuddets behandlingsplaner og ses styrket ved det tætte samarbejde mellem skolen, aflastningen, døgnafdelingen og forældrene.

Selvstændighed og relationer

Vurderingen af temaet er fra regodkendelsen 2015. Det er Socialtilsynets vurdering, at der på trods af børnenes/de unges problematikker, der i nogen grad er en hindring for social kontakt og selvstændighed, i høj grad, ydes en tilfredsstillende indsats i forhold til at motivere og støtte børnene og de unge i forhold til selvstændighed og relationer. Dette ses ud fra hver enkelt barns/unges individuelle forudsætninger, behov og ønsker. I vurderingen lægger Socialtilsynet vægt på, at tilbuddet arbejder systematisk med opstillede mål, samt evalueringer og dokumentation af disse. Tilbuddets værdigrundlag og faglige tilgang ses at give børnene/de unge rammerne i hverdagen og understøtter således målgruppes udvikling i forhold til selvstændighed og relationer. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad understøtter og prioriterer kontakt til og samvær med familien og netværk.

Målgruppe

Socialtilsynet vurderer ved driftstilsyn 2017, at Specialskolens Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud, med afsæt i en klart defineret målgruppe, og ved brug af klare mål og systematiske metoder og faglige tilgange kan tydeliggøre børnenes og de unges resultater og udvikling. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet, så vidt muligt, understøtter børnene og de unges medinddragelse og indflydelse på eget liv.

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer ved driftstilsyn 2017, at tilbuddet generelt er veldrevet, med en ledelse, der er fagligt kompetent og som prioriterer medarbejdernes og målgruppernes trivsel, og anerkender, at disse ting har indflydelse på hinanden. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen er inddragende overfor børn, unge, medarbejderne og forældre. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Kompetencer

Vurderingen af temaet er fra driftstilsyn 2016. Socialtilsynet vurderer ved driftstilsyn 2016 at Bramsnæsvigs Døgn og Aflastning har en medarbejdergruppe, der i høj grad besidder relevante kompetencer, der modsvarer målgruppens behov og tilbuddets metoder. Dette ses ved, at over halvdelen af medarbejderne har en pædagogisk, sygeplejefaglig eller lignende uddannelse og herudover besidder kompetencer og erfaringer, der modsvarer målgruppernes behov. Det er Socialtilsynets vurdering, at ledere såvel som medarbejdere, med udgangspunkt i viden om det enkelte barns forudsætninger og behov omsætter teoretisk og faglig viden til praktisk pædagogisk handling. Det er Socialtilsynets vurdering, ud fra tilsynsbesøgene, at tilbuddets ledelse og medarbejdere møder børnene/de unge med respekt for den enkeltes behov og funktionsniveau.

Sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer ved driftstilsyn 2017, at Specialskolens Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud, i høj grad, understøtter børns og unges sundhed og trivsel. I vurderingen lægger Socialtilsynet vægt på, at børn og unge har indflydelse på eget liv, ved at de har med- og selvbestemmelse. Herudover vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet i meget høj grad understøtter de unges fysiske og mentale sundhed ved at tilbyde relevante og varierede fysiske aktiviteter samt en varieret økologisk kost. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser og i meget høj grad forebygger vold og overgreb i tilbuddet.

Fysiske rammer

Vurderingen af temaet er fra regodkendelsen i 2015. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i døgnafdelingen og aflastningen er velegnede til formålet. Døgnafdelingen vurderes, at være velindrettet til formålet og det er præget af at være børnenes hjem. Aflastningen er tydeligvis en skole til hverdag, men det vurderes at børnene og de unge alligevel trives, når de er i aflastning. Socialtilsynet vurderer, at der er jævnlige brandøvelser og brandgennemgang for skolen/aflastningen. Det bør der også være for døgnafdelingen.

Økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt. Socialtilsynet er ligeledes ikke i besiddelse af oplysninger der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig.

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 11/8 2016

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
17/8 2016

Konklusionen på tilsynet

Specialskolen Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud er et privat tilbud, der er beliggende i Lejre kommune. Tilbuddet er godkendt til 19 pladser til børn og unge i alderen 4-17 (22) år jf. § 66, stk. 1 nr. 5 i Serviceloven. Tilbuddet har 15 aflastningsplader og 4 døgnpladser til børn og unge med betydelig eller varigt nedsat funktionsniveau, som følge af hjerneskader eller neurologiske udviklingsproblemer. I øjeblikket er der 13 børn og unge indskrevet i aflastningen og 3 børn og unge indskrevet i døgnhuset. Specialskolen Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud rummer også en intern skole som Socialtilsynet ikke har tilsyn med. Socialtilsynet har i forbindelse med driftsorienteret tilsyn den 31. maj 2016 vurderet temaerne "Målgruppe, metode og resultater", "Kompetencer" og "Organisation og ledelse" og konkluderer på denne baggrund, at Specialskolen Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud i høj grad besidder den kvalitet der skal til, for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Socialtilsynet konkluderer, at Specialskolen Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud arbejder inden for målgruppens rammer og at der benyttes faglige metoder der udmønter sig i resultater i forhold til målene for anbringelsen. Herudover konkluderer Socialtilsynet at tilbuddet har en kompetent ledelse at der aktivt arbejder med at højne fagligheden i tilbuddet både i forhold til implementering af faglige metoder og ved at sørge for fortløbende uddannelsen. Ledelsen sørger herudover for at ansætte medarbejdere med relevant uddannelse og erfaring. Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og kan således opretholde sin godkendelse til: 4 døgnpladser og 15 aflastningspladser til børn og unge i alderen 4-17 (22) år jf. § 66, stk. 1 nr. 5 i Serviceloven.

Uddannelse og beskæftigelse

Vurderingen af temaet er fra regodkendelsen i 2015. Det er Socialtilsynets vurdering, at Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud, i meget høj grad, støtter børnene/de unge i, at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang og uddannelse. Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud ses, at arbejde målrettet med skolegange og uddannelse i samarbejde med børnene/de unge og skolerne/uddannelserne. Dette fremgår af tilbuddets behandlingsplaner og ses styrket ved det tætte samarbejde mellem skolen, aflastningen, døgnafdelingen og forældrene.

Selvstændighed og relationer

Vurderingen af temaet er fra regodkendelsen 2016. Det er Socialtilsynets vurdering, at der på trods af børnenes/de unges problematikker, der i nogen grad er en hindring for social kontakt og selvstændighed, i høj grad ydes en tilfredsstillende indsats i forhold til at motivere og støtte børnene og de unge i forhold til selvstændighed og relationer. Dette ses ud fra hver enkelt barns/unges individuelle forudsætninger, behov og ønsker. I vurderingen er der lagt vægt på, at tilbuddet arbejder systematisk med opstillede mål, samt evalueringer og dokumentation af disse. Tilbuddets værdigrundlag og faglige tilgang ses at give børnene/de unge rammerne i hverdagen og understøtter således målgruppes udvikling i forhold til selvstændighed og relationer. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad understøtter og prioriterer kontakt til og samvær med familien og netværk.

Målgruppe

Socialtilsynet vurderer ved driftstilsyn 2016, at Bramsnæsvigs Døgn og Aflastning med afsæt i en klart defineret målgruppe, og ved brug af klare mål og systematiske metoder og faglige tilgange kan tydeliggøre børnenes og de unges resultater og udvikling. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter børnene og de unges medinddragelse og indflydelse på eget liv, ligesom det vurderes at de understøtter den fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser og at de arbejder med konfliktnedtrapning og anerkendelse. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad forebygger overgreb. Samtidigt vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet bør udarbejde skriftlige procedurer vedrørende magtanvendelser og overgreb, således at tilbuddets viden ikke kun er tavs.

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer ved driftstilsyn 2016, at tilbuddet er i god trivsel, med en ledelse, der er fagligt kompetent og prioriterer medarbejdernes og målgruppernes trivsel og anerkender, at disse ting har indflydelse på hinanden. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen er inddragende overfor medarbejderne og forældrene. Det vurderes ligeledes, at tilbuddet har en kompetent bestyrelse.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer fortsat ved driftstilsyn 2016, at Bramsnæsvigs Døgn og Aflastning har en medarbejdergruppe, der i høj grad besidder relevante kompetencer, der modsvarer målgruppens behov og tilbuddets metoder. Dette ses ved, at over halvdelen af medarbejderne har en pædagogisk, sygeplejefaglig eller lignende uddannelse og herudover besidder kompetencer og erfaringer, der modsvarer målgruppernes behov. Det er Socialtilsynets vurdering, at ledere såvel som medarbejdere, med udgangspunkt i viden om det enkelte barns forudsætninger og behov omsætter teoretisk og faglig viden til praktisk pædagogisk handling. Det er Socialtilsynets vurdering, ud fra tilsynsbesøgene, at tilbuddets ledelse og medarbejdere møder børnene/de unge med respekt for den enkeltes behov og funktionsniveau.

Økonomi 

Vurderingen af temaet er fra regodkendelsen i 2015. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Det vurderes at budget 2014 ikke har været fuldt dækkende for tilbuddets aktiviteter, Socialtilsyn Øst forventer dog, efter tilbuddet har skiftet leder, at informationerne fra tilbuddet får en væsentlig højere kvalitet. Tilbuddets kvalitet svarer i høj grad til prisen. Tilbuddet vurderes, bortset fra ovenstående, på de fleste områder at være gennemskueligt for kommuner og Socialtilsynet.

Fysiske rammer

Vurderingen af temaet er fra regodkendelsen i 2015. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer i døgnafdelingen og aflastningen er velegnede til formålet. Døgnafdelingen vurderes, at være velindrettet til formålet og det er præget af at være børnenes hjem. Aflastningen er tydeligvis en skole til hverdag, men det vurderes at børnene og de unge alligevel trives, når de er i aflastning. Tilsynet vurderer, at der er jævnlige brandøvelser og brandgennemgang for skolen/aflastningen. Det bør der også være for døgnafdelingen.

Tilsyn pr. dato 6/11 2015

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Godkendelse af eksisterende tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt med vilkår
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
9/11 2015

Indholdet i 1. vilkår

Vedtægter skal opdateres, således at det fremgår, at direktør/leder deltager i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret.

Frist for opfyldelse af vilkår

8/2 2016

Indholdet i 2. vilkår

Lejekontrakt mellem tilbuddet og Lejre kommune skal opdateres, således at den tidligere leder ikke står som lejer. Lejekontrakt mellem skole og aflastningen skal fremsendes.

Frist for opfyldelse af vilkår

8/2 2016

Indholdet i 3. vilkår

Godkendelse fra Lejre kommune vedrørende benyttelse af Bøgevej 7 i Ejby til opholdssted, skal fremsendes.

Frist for opfyldelse af vilkår

8/2 2016

Konklusionen på tilsynet

Specialskolen Bramsnæsvigs Døgn- og aflastningstilbud er godkendt af Lejre kommune. Aflastningsdelen er senest godkendt, til 12 aflastningspladser for børn og unge i alderen 4-22 år, den 8.6.2011. Døgnafdelingen er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge, i alderen 4-22 år, den 6.9.2013. Målgruppe er børn og unge med betydeligt eller varigt nedsat funktionsniveau, som følge af hjerneskader eller neurologiske udviklingsproblemer. Målgruppen omfatter børn og unge diagnosticeret inden for følgende områder: Cerebral Parese, Autisme, ADHD, Downs Syndrom, Rhett Syndrom, Cornelia de Lange Syndrom, epilepsi, udviklingshæmning, eller børn og unge uden diagnoser, hvis det vurderes, at deres handicap fysisk, sprogligt, intellektuelt eller socialt, er neurologisk betinger. Aktuelt er der indskrevet 3 børn i alderen 11-15 år i døgnafdelingen og 15 børn og unge i alderen 5-22 år i aflastning. Børn og unge kommer fra forskellige kommuner på Sjælland. Dette tilsyn er en re-godkendelse og har bestået af tre tilsynsbesøg, interview af ledelsen, 2 medarbejdere og 3 forældre. Disse interview har sammen med diverse skriftlig dokumentation, ligget til grund for denne vurdering. Alle 7 temaer fra Kvalitetsmodellen er indgået i dette tilsyn - konklusionerne heraf kan ses under hver temavurdering. I forbindelse med re-godkendelsen, har tilbuddet ansøgt om en godkendelse af døgntilbuddet på Bøgevej 7 i Ejby, samt en udvidelse af antallet af aflastningspladser fra 12 til 15 pladser. Ansøgningen er medtaget i nærværende re-godkendelse. Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse, været i høring på Specialskolen Bramsnæsvigs Døgn- og Aflastningstilbud. Samlet vurdering: Socialtilsyn Øst vurderer, på bagrund af de samlet vurderinger på hvert af de 7 temaer, at Specialskolen Bramsnæsvigs Døgn- og Aflastningstilbud i middel grad leverer den fornødne sammenhæng og kvalitet i indsatsen, indenfor de omhandlende temaer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan dokumentere positive resultater på konkrete børns og unges udvikling. Dette vurderes, at være i overensstemmelse med de samlede tilbagemeldinger fra de implicerede deltagere i forbindelse med tilsynsbesøgene og den indhentede dokumentation. Tilbuddet vurderes til at have en middel grad af organisatorisk og økonomisk bæredygtighed. Der ses sammenhæng mellem kvalitet og pris. Socialtilsynet vurderer samlet, at Specialskolen Bramsnæsvigs Døgn- og Aflastningstilbud, lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen, hvis de tre vilkår opfyldes inden for tidsrammen. Socialtilsynet kan således godkende tilbuddet som anbringelsessted jf. Servicelovens § 66 stk. 1 nr. 5, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn til: 15 aflastningspladser og 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 4-17 år (inklusive efterværn indtil det fyldte 23 år) med betydeligt eller varigt nedsat funktionsniveau, som følge af hjerneskader eller neurologiske udviklingsproblemer.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er Socialtilsynets vurdering, at Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud, i meget høj grad, støtter børnene/de unge i, at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang og uddannelse. Bramsnæsvigs Døgn og Aflastningstilbud ses, at arbejde målrettet med skolegange og uddannelse i samarbejde med børnene/de unge og skolerne/uddannelserne. Dette fremgår af tilbuddets behandlingsplaner og ses styrket ved det tætte samarbejde mellem skolen, aflastningen, døgnafdelingen og forældrene.

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at der på trods af børnenes/de unges problematikker, der i nogen grad er en hindring for social kontakt og selvstændighed, i høj grad ydes en tilfredsstillende indsats i forhold til at motivere og støtte børnene og de unge i forhold til selvstændighed og relationer. Dette ses ud fra hver enkelt barns/unges individuelle forudsætninger, behov og ønsker. I vurderingen er der lagt vægt på, at tilbuddet arbejder systematisk med opstillede mål, samt evalueringer og dokumentation af disse. Tilbuddets værdigrundlag og faglige tilgang ses at give børnene/de unge rammerne i hverdagen og understøtter således målgruppes udvikling i forhold til selvstændighed og relationer. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad understøtter og prioriterer kontakt til og samvær med familien og netværk.

Målgruppe

Socialtilsynet vurderer, at Bramsnæsvigs Døgn og Aflastning arbejder med en defineret målgruppe, og ved brug af klare mål og systematiske metoder i behandlingen af målgruppen, kan tydeliggøre børnenes og de unges resultater og udvikling.

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer, at organisationen nu virker til at være i god trivsel, med en ledelse, der er fagligt kompetent og der prioriterer medarbejdernes og målgruppens trivsel og anerkender, at disse to ting har indflydelse på hinanden. Det vurderes ligeledes, at tilbuddet har en kompetent bestyrelse. Tilsynet lægger i bedømmelsen vægt på, at der ikke er nogen i ledelsen med en pædagogfaglig baggrund.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer, at Bramsnæsvigs Døgn og Aflastning har en medarbejdergruppe der besidder relevante kompetencer, der modsvarer målgruppens behov og tilbuddets metoder. Dette ses ved at over halvdelen af medarbejderne har en pædagogisk uddannelse, samt medarbejdere med andre relevante sygeplejefaglige uddannelser og kompetencer. Det er Socialtilsynets vurdering, ud fra tilsynsbesøgene, at tilbuddets ledelse og medarbejdere møder børnene/de unge med respekt for den enkeltes behov og funktionsniveau.

Økonomi 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Det vurderes at budget 2014 ikke har været fuldt dækkende for tilbuddets aktiviteter, Socialtilsyn Øst forventer dog, efter tilbuddet har skiftet leder, at informationerne fra tilbuddet får en væsentlig højere kvalitet. Tilbuddets kvalitet svarer i høj grad til prisen. Tilbuddet vurderes, bortset fra ovenstående, på de fleste områder at være gennemskueligt for kommuner og Socialtilsynet.

Fysiske rammer

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer i døgnafdelingen og aflastningen er velegnede til formålet. Døgnafdelingen vurderes, at være velindrettet til formålet og det er præget af at være børnenes hjem. Aflastningen er tydeligvis en skole til hverdag, men det vurderes at børnene og de unge alligevel trives, når de er i aflastning. Tilsynet vurderer, at der er jævnlige brandøvelser og brandgennemgang for skolen/aflastningen. Det bør der også være for døgnafdelingen.