Tilbudsportalens logo

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBÆRGÅRDEN

Smedestræde 001A
4583 Sjællands Odde

Leder: Hans Flink
Email: flink@skovbaergaarden.dk
Telefon: 59363332
Hjemmeside: www.skovbaergaarden.dk i

Godkendt som:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
i
Godkendt
i
Læs mere om eventuelle vilkår og påbud på fanen "Tilsyn"

Seneste opdatering af oplysninger

Tilbuddets oplysninger er senest opdateret:
2017.12.13

Vores målgruppe

Skovbærgården har arbejder med tilknytningsforstyret og manglende tilknytningsralation hos børn fra 5 år og opefter siden 1999. Vi arbejder ud fra en micro - macro model, med meget struktur, ro, forudsigelighed, med voksne der tager ansvaret. i denne struktur, har vi mulighed for at arbejde med neuroaffektive handlinger, mentalisering og theraplay behandling.

Vores tilbud er godkendt til følgende målgrupper:


- Personer i alderen 5 - 18 med andet socialt problem, omsorgssvigt, anden udviklingsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse

- Personer i alderen 5 - 18 med indadreagerende adfærd, seksuelt krænkende adfærd, autismespektrum, opmærksomhedsforstyrrelse

- Personer i alderen 5 - 18 med tilknytningsforstyrrelse

Vores værdigrundlag

Skovbærgården henvender sig til børn, som ofte er opvokset under meget vanskelige vilkår, og som har været udsat for omsorgssvigt med deraf følgende følel-sesmæssige belastninger. Børn der ikke har haft mulighed for at indarbejde sociale normer, og derfor har svært ved at omgå andre og læse sociale situationer. På Skovbærgården er der mulighed for undervisning i intern skole, eller det kommunale skoletilbud, men det er altid en individuel vurdering, hvad der er det bedste for barnet.

Vores faglige målsætning

At børn på Skovbærgården får lov til at leve et godt børneliv, i hjemmelige rammer, hvor tryghed, forudsigelighed og ro giver de bedst mulige betingelser for at udvikle sig. Og at det pædagogiske personale udviser høj faglighed, på en omsorgsfuld måde.

Vores faglige tilgange
i
Neuropædagogisk tilgang
i
Neuropædagogisk tilgang
i
Vores metoder
i
Acceptance and Commitment Training/Therapy (ACT)
i
Acceptance and Commitment Training/Therapy (ACT)
i

Sådan sætter vi mål for borgeren

På Skovbærgården laver vi statusbeskrivelser og udviklingsplaner for alle børnene, der afdækker hele barnet og præcist beskriver, hvad vi skal arbejde med.

Sådan følger vi op på de fastsatte mål
og dokumenterer målopfyldelsen

På Skovbærgården evaluerer vi statusbeskrivelser og udviklingsplaner for alle børnene, to gange årlig og tilretter dem, så vi forsat er præcise i det vi skal arbejde med.

Vores måle- og udredningsmetoder

Vi benytter disse måle- og udredningsmetoder:

Anden målemetode, Integrated Children's System (ICS)

Beskrivelse af "anden målemetode"
På Skovbærgården laver vi statusbeskrivelser og udviklingsplaner for alle børnene, der afdækker hele barnet og præcist beskriver hvad vi skal arbejde med. Med sammenligning af tidligere statusbeskrivelser. bliver det tydeligt hvor børnene har udviklet sig og hvor der forsat er behov for opfølgning. ICS – Integrated Children’s DUBU 120 er nu ved at blive indarbejdet i udarbejdelserne af statusbeskrivelserne og udviklingsplanerne.

Akkreditering, evaluering m.m.

Akkreditering: nej i

Ekstern supervision: ja i

Effektevaluering: nej i

Brugerevaluering: nej  i

Indsatser og takster

Listen nedenfor viser alle indsatser, som tilbuddet har indberettet. Åbn en indsats og se mere om, hvad den indeholder. 

Du kan fx se, hvilken målgruppe indsatsen har, hvilke ydelser den indeholder, hvilke faglige tilgange eller metoder der er i indsatsen og oplysninger om takst.

BEMÆRK! Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens takster for private tilbud er inkl. moms. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca. 6 %), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.

Her kan du se tilbuddets indsatser og takster

Indsats A, 1 | socialpædagogisk behandling | normering: 31,8

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med andet socialt problem og omsorgssvigt og anden udviklingsforstyrrelse og opmærksomhedsforstyrrelse
i
5-18 år
Faglig tilgang:
Neuropædagogisk tilgang
i
Neuropædagogisk tilgang
i
Metode:
Acceptance and Commitment Training/Therapy (ACT)
i
Acceptance and Commitment Training/Therapy (ACT)
i

Beskrivelse:
Skovbærskolen er en specialskole under Skovbærgården, som underviser ud fra Undervisningsministeriets retningslinjer for grundskoler, men med en pædagogisk metode som beskrevet på Skovbærgården. Skovbærskolen er normeret til 15 elever

Ydelser: Niveau 1
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
62.357
Takst pr. måned i alt
i
62.357
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
59.489
Beregnet døgntakst
i
2.050
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
1.956

Indsats A, 2 | socialpædagogisk behandling | normering: 31,8

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med indadreagerende adfærd og seksuelt krænkende adfærd og autismespektrum og opmærksomhedsforstyrrelse
i
5-18 år
Faglig tilgang:
Neuropædagogisk tilgang
i
Neuropædagogisk tilgang
i
Metode:
Acceptance and Commitment Training/Therapy (ACT)
i
Acceptance and Commitment Training/Therapy (ACT)
i

Beskrivelse:
Skovbærskolen er en specialskole under Skovbærgården, som underviser ud fra Undervisningsministeriets retningslinjer for grundskoler, men med en pædagogisk metode som beskrevet på Skovbærgården. Skovbærskolen er normeret til 15 elever

Ydelser: Niveau 1
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
62.357
Takst pr. måned i alt
i
62.357
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
59.489
Beregnet døgntakst
i
2.050
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
1.956

Beliggenhed

Skovbærgården er et arkitektonisk smukt hus på 430 m², beliggende på en to tdr. land stor grund, tæt ved Kattegat, i en lille landsby ”Overby” på Sjællands Odde. Der er i Overby et stort landsbysammenhold, og børnene fra Skovbærgården er en respekteret del af sammenholdet.

Fysiske rammer og faciliteter

Skovbærgården er et arkitektonisk smukt hus i to plan på 430 m², beliggende på en to tdr. land stor grund, tæt ved Kattegat, i en lille landsby ”Overby” på Sjællands Odde. Værelserne er relative store og lyse, nogle med havudsigt.

Handicaptilgængelighed

god

Værelsestype

Enkeltværelse

Værelsets indretning

Huset er indrettet, så det fremstår så familieagtigt som muligt. Vi forsøger, at undgå at Skovbærgården bliver for institutionsagtig. På Skovbærgården er der meget plads i huset og der er store værelser til børnene.

Vi tilbyder disse aktiviteter

På Skovbærgården lever vi som en stor familie, hvor vi selv laver mad, vasker tøj og børnene deltager dagligdagen. De fleste børn går i vores egen skole. Børnene går til fritidsaktiviteter, hvor de kan trives og spejle normalbørns adfærd.

Vores mad og spiseforhold

På Skovbærgården spiser vi sund og varieret mad, med masser af grøntsager og frugt. Vi begrænser mælk, sukker, salt og fedt.

Her kan du læse mere om tilbuddet

i

almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5 - Sovende natte­vagt

7 pladser / 3 ledige

Normering 31.8 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede222 timer/uge
Borgerrettede timer fra andre faggrupper end ovenstående pr. uge0.7 timer/uge

Virksomhedsform

Fond/selvejende institution/forening i

Etableringsår

1998

Driftsherre

Tilbuddet selv

Er tilbuddet VISO leverandør: Nej i

Der er 0 frivillige på tilbuddet i


Bestyrelse og råd på tilbuddet:

Bestyrelse af tilbuddet i

Ansatte på tilbuddet

Antal ansatte Samlet antal arbejdstimer på en uge
Ledelse af hovedaktiveteten inden for det sociale område 2 45
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede 6 222
Øvrige personalegrupper 1.5 19
Sum 9.5 286

Årsrapporter

Årsrapport for 2016

Omsætning for året
i

3117850kr.

Soliditetsgrad
i

24.1%

Overskud/underskud
i

-229495 kr.

Overskud/underskud i forhold til omsætningen
i

7,4%

Lønomkostninger til den øverste ledelse
i

9.7 kr.

Lønomkostninger til borgerrelateret personale
i

34,4 kr.

Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale
i

7,1 kr.

Omkostninger til vikar/vikarbureauer
i

4.7 kr.

Samlede lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

56%

Omkostninger til bestyrelseshonorarer
i

0 kr.

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

0.5%

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

14,6%

Sygefravær
i

18.9

Personalegennemstrømning
i

20.2%

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

Skovbærgården arbejder med Neoaffektiv behandling efter micro - makromodel. Makroreguleringen er rammer og struktur, som er en forudsætning for at Micro-reguleringen, som er den neoaffektive behandling, hvor vi arbejder terapeutisk med behandlingen. Pædagogikken på Skovbærgården er inspireret af Niels Peter Rygårds tanker om strukturerede pædagogiske rammer med omsorgsfulde og ansvarlige voksne, det vil sige makromodellen og med udgangspunkt i neopsykologien, som beskrevet af Susan Hart, laver vi micro-reguleringen.  i den neoaffektive behandling, er vi inspireret af theraplay i vores pædagogiske arbejde, theraplay er en korttidsterapi for børn og deres omsorgspersoner. den involverer både pædagoger og børn, og der benyttes en aktiv, intensiv interaktion, som giver barnet giver barnet mulighed for at overvinde de følelsesmæssige vanskeligheder, som opstår ved relations- og tilknytningsforstyrrelser. Skovbærgården har arbejdet med at højne kvaliteten af samarbejdet med forældrene til børnene på opholdsstedet. Vi har haft fokus på at initiere kontakt mellem forældre og opholdsstedet mhp. at understøtte og anerkende forældrerollen ved at give dem ugentlige kvalificerede indblik i deres barns hverdag. Forældresamarbejdet bliver fagligt belyst på sagsniveau under personalets supervision for, at understøtte et individuelt tilpasset forældresamarbejde med et højt pædagogisk niveau.

Det kommende års faglige udvikling på tilbudet

i

Faglig og personlig udvikling vægtes højt og derfor er der tilknyttet både psykolog og supervisor til stedet, ligesom alle løbende videreuddanner sig. Den neoaffektive behandlingsmetode kræver, at medarbejderne er i løbende faglig udvikling. Dette faglige krav løftes ved interne supervisioner og en essentiel feedback på det daglige arbejde, hvor vi sætter teori på praksis, som ligeledes suppleres af interne teorikurser. Skovbærgårdens ledelse står for en stor del af personalets faglige udvikling og der er ikke planlagt eksterne uddannelsesforløb. Forløbet med at styrke forældresamarbejdet fortsætter fra seneste år. Vores mål er at øge personalets faglige kompetencer ift. forældresamarbejde med komplekse problemstillinger.

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

Der forventes ikke større ændringer i tilbuddet i det kommende år.

Årsrapport for 2015

Omsætning for året
i

4,44 kr.

Soliditetsgrad
i

35,4 %

Overskud i forhold til omsætningen
i

8,1 %

Lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

46,8 %

Lønomkostninger til fast personale i forhold til omsætningen
i

34,7%

Omkostninger til leder i forhold til omsætningen
i

12,1 %

Bestyrelseshonorarer i forhold til omsætningen
i

0%

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

3 %

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

10,2 %

Overskud / underskud
i

360,57 kr.

Sygefravær
i

24,90

Personalegennemstrømning
i

13,3 %

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

Skovbærgården arbejder med Neoaffektiv behandling efter micro - makromodel. Makroreguleringen er rammer og struktur, som er en forudsætning for at Micro-reguleringen, som er den neoaffektive behandling, hvor vi arbejder terapeutisk med behandlingen. Pædagogikken på Skovbærgården er inspireret af Niels Peter Rygårds tanker om strukturerede pædagogiske rammer med omsorgsfulde og ansvarlige voksne, det vil sige makromodellen og med udgangspunkt i neopsykologien, som beskrevet af Susan Hart, laver vi micro-reguleringen. i den neoaffektive behandling, er vi inspireret af theraplay i vores pædagogiske arbejde, theraplay er en korttidsterapi for børn og deres omsorgspersoner. den involverer både pædagoger og børn, og der benyttes en aktiv, intensiv interaktion, som giver barnet giver barnet mulighed for at overvinde de følelsesmæssige vanskeligheder, som opstår ved relations- og tilknytningsforstyrrelser.

Det kommende års faglige udvikling på tilbuddet

i

Faglig og personlig udvikling vægtes højt og derfor er der tilknyttet både psykolog og supervisor til stedet, ligesom alle løbende videreuddanner sig. Den neoaffektive behandlingsmetode kræver, at medarbejderne er i løbende faglig udvikling. Dette faglige krav løftes ved interne supervisioner og en essentiel feedback på det daglige arbejde, hvor vi sætter teori på praksis, som ligeledes suppleres af interne teorikurser. Skovbærgårdens ledelse står for en stor del af personalets faglige udvikling og der er ikke planlagt eksterne uddannelsesforløb udover det fortkommende førstehjælpskursus.

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

Der forventes ikke større ændringer i tilbuddet i det kommende år.

Årsrapport for 2014

Omsætning for året
i

5736768 kr.

Soliditetsgrad
i

7,01 %

Overskud i forhold til omsætningen
i

0 %

Lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

55,9 %

Lønomkostninger til fast personale i forhold til omsætningen
i

55,1%

Omkostninger til leder i forhold til omsætningen
i

5,75 %

Bestyrelseshonorarer i forhold til omsætningen
i

0%

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

3,76 %

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

10,18 %

Overskud / underskud
i

0 kr.

Sygefravær
i

5,14

Personalegennemstrømning
i

1 %

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

Skovbærgården har målrettet uddannet det pædagogiske personale i mentalisering og neuroaffektive behandlingsmetoder. Vi uddanner personale i Theraplay.

Det kommende års faglige udvikling på tilbuddet

i

Vi fortsætter uddannelsen i mentalisering og neuroaffektive behandlingsmetoder og vi uddanner personale i Theraplay.

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

Vi forventer ikke, at lave større ændringer ud over de nye tiltag der er i tilsynsreformen. Skovbærgården er konstant i en pædagogisk udvikling og det forventer vi forsat at være.

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
9/8 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Øst

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

Konklusionen på tilsynet

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at sikre der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen. Det er vurderingen, at børnene ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Skovbærgården. Metodiske tilgange, der tager udgangspunkt i en neuropædagogisk tilgang og metodisk bruges Acceptance and Commitment Training/Therapy (ACT) der er godt implementeret i tilbuddet hvilket i høj grad understøtter børnene trivsel og udvikling. De fysiske rammer er hjemlig og er ligeledes med til at understøtte børnene trivsel og sundhed.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården i meget høj grad understøtter børnene og de unges muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Skovbærgården opstiller mål for det enkelte barn eller ung. Dette sker under hensyntagen til den enkeltes behov og forudsætninger for derigennem at skabe en god skolegang både socialt og fagligt.

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården arbejder målrettet i forhold til at styrke såvel selvstændighed som sociale relationer. Tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål og det afspejles i dagligdagen, at tilbuddet har en åbenhed og involvering i det omgivende samfund. Tilbuddet kan dokumentere at opstilles konkrete mål i relation til selvstændighed og sociale relationer ligesom det dokumenteres, at der følges op herpå.

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad arbejder med afsæt i en forholdsvis klar målgruppe beskrivelse, samt at tilbuddets metode, der tager udgangspunkt i en neuropædagogisk tilgang og metodisk bruges Acceptance and Commitment Training/Therapy (ACT). Der arbejdes ud fra en mikro og makro model. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at den behandlingsmæssige indsats, der refererer til metoden, er implementeret i den samlede medarbejdergruppe. Tilbuddet tilbyder en struktureret hverdag, hvor børnene får støtte til at udvikle sig i forudsigelige og kendte rammer og i lokalmiljøet Det er desuden socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter børnene og de unges medinddragelse i det omfang børnene og de unge magter dette. Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan de valgte metoder bidrager til opnå de mål, der er aftalt i det enkelte barns behandlingsplan.

Organisation og ledelse

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet Skovbærgården har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. Fagligheden vægtes højt og en høj kvalitet er det primære i indsatsen. Alle medarbejdere modtager supervision og deltager i uddannelsesforløb. Der er temadage, løbende kurser og foredrag med henblik på at højne fagligheden. Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgårdens ledelse formår at sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige ledelse.

Kompetencer

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på Skovbærgården samlet set har de faglige og menneskelige kompetencer, der skal til for at skabe et fagligt og udviklende miljø for de børn og unge der bor på opholdsstedet. Det er socialtilsynets vurdering, at børnene og de unge har en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer.

Sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at Skovbærgården i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilbuddet har stor opmærksomhed på den enkelte barn og dennes ønsker og indflydelse i hverdagen. Tilbuddet understøtter børnenes fysiske og mentale sundhed og trivsel. At tilbuddet gennem deres pædagogiske indsats forebygger magtanvendelser. Der foreligger en procedure i forhold til magtanvendelser og medarbejderne skal have læst voksenansvarsloven.

Fysiske rammer

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer udgør et egnet opholdssted for tilbuddets målgruppe. Skovbærgården har formået at skabe nogle rammer, som tilgodeser børnenes behov og som er med til at understøtte den indsats som skal finde sted. Tilbuddet fremstår hjemligt og målgruppen trives med de fysiske rammer.

Økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt. Socialtilsynet er ligeledes ikke i besiddelse af oplysninger der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig.

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 2/11 2016

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
2/11 2016

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsynet har den 20.9.2016 været på driftstilsyn på Skovbærgården. Det er fortsat socialtilsynets samlede vurdering, at beskrivelser og vurderinger fra re-godkendelsen 2015 fortsat er dækkende for den indsats der finder sted på Skovbærgården. Den selvejende institution Skovbærgården er et opholdssted i Odsherred Kommune. Tilbuddets drives i henhold til lov om social service § 66, stk.1, nr. 5. Tilbuddet er godkendt til 7 pladser og målgruppen er børn og unge i alderen 5-12 år på indskrivningstidspunktet. Målgruppen er børn, som ofte er vokset op under meget vanskelige vilkår og som har været udsat for omsorgssvigt med deraf følgende følelsesmæssige belastninger. Børn, der ikke har haft mulighed for at indarbejde sociale normer og derfor har svært ved at omgås andre og aflæse sociale situationer. I vurderingen har socialtilsynet lagt vægt på interview med ledelse, medarbejdere, to børn/unge borger, anbringende kommuner samt indsendt materiale. Socialtilsynet har været på re-godkendelsesbesøg d.7.10.2015 Socialtilsynet har i forbindelse med re-godkendelsen vurderet samtlige 7 temaer i kvalitetsmodellen og konkluderer på den baggrund at Skovbærgården i høj grad besidder den kvalitet der skal til for at sikre målgruppen ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om social service. Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og kan således opretholde sin godkendelse jfr. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5. Skovbærgården arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, hvor den neuropædagogiske tilgang og ACT som metode vurderes at give god mening for den målgruppe, som er indskrevet på opholdsstedet. Der udarbejdes interne behandlingsplaner, som tager afsæt i såvel uddannelse og beskæftigelse som selvstændighed og relationer. Og det er socialtilsynets vurdering, at der kan dokumenteres positive resultater ligesom der bliver fulgt op, således at der er en løbende læring og refleksion i forhold til fagligheden. Tilbuddets ledelse samt medarbejderne vurderes at være kompetente og der fremgår at være en høj faglighed, hvor der tages afsæt i det enkelte barn/unges udfordringer og støttes op herom. Økonomien vurderes at være bæredygtig og gennemskuelig for visiterende kommuner. Det er således socialtilsynets samlede vurdering, at børnene og de unge profiterer positivt af at være på Skovbærgården.

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 20.9.2016. Forholdene i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården i meget høj grad understøtter børnene og de unges muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Skovbærgården opstiller mål for det enkelte barn eller ung. Dette sker under hensynstagen til den enkeltes behov og forudsætninger for derigennem at skabe en god skolegang både socialt og fagligt

Selvstændighed og relationer

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 20.9.2016. Forholdene i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården arbejder målrettet i forhold til at styrke såvel selvstændighed som sociale relationer. Tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål og det afspejles i dagligdagen, at tilbuddet har en åbenhed og involvering i det omgivende samfund. Tilbuddet kan dokumentere at opstilles konkrete mål i relation til selvstændighed og sociale relationer ligesom det dokumenteres, at der følges op herpå.

Målgruppe

Vurderingen af temaet er fra re-godkendelsen 2015. Temaet er blevet gennemgået ved det driftsorienteret tilsyn den 20.9.2016 og det er fortsat socialtilsynets vurdering, at bedømmelser og beskrivelserne fortsat giver et retvisende billede af den indsats der finder sted på Skovbærgården. Det samme gælder de underliggende beskrivelser på kriterium og indikator niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at målgruppen på Skovbærgården inddrages og har indflydelse på eget liv og den hverdag de lever. Tilbuddet har fokus på hvordan magtanvendelser forebygges og der foreligger en klar procedure, som er kendt af alle medarbejdere. Der er ligeledes fokus på, at den pædagogiske indsats sikrer, at der ikke forekommer overgreb.

Organisation og ledelse

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 20.9.2016. Forholdene i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015: Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet Skovbærgården har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. Fagligheden vægtes højt og en høj kvalitet er det primære i indsatsen. Alle medarbejdere modtager supervision og deltager i uddannelsesforløb. Der er temadage, løbende kurser og foredrag med henblik på at højne fagligheden. Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgårdens ledelse formår at sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige ledelse.

Kompetencer

Vurderingen af temaet er fra re-godkendelsen 2015. Temaet er blevet gennemgået ved det driftsorienteret tilsyn den 20.9.2016 og det er fortsat socialtilsynets vurdering, at bedømmelser og beskrivelserne fortsat giver et retvisende billede af den indsats der finder sted på Skovbærgården. Det samme gælder de underliggende beskrivelser på kriterium og indikator niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på Skovbærgården samlet set har de faglige og menneskelige kompetencer, der skal til for at skabe et fagligt og udviklende miljø for de børn og unge der bor på opholdsstedet. Det er socialtilsynets vurdering, at børnene og de unge har en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer.

Økonomi 

På baggrund af tilbuddets evne til at genere overskud de senere år er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. På baggrund af modtagne materiale og indberetning vedr. økonomi på Tilbudsportalen er det ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for både socialtilsynet og de visiterende kommuner.

Fysiske rammer

Vurderingen af temaet er fra re-godkendelsen 2015. Temaet er blevet gennemgået ved det driftsorienteret tilsyn den 20.9.2016 og det er fortsat socialtilsynets vurdering, at bedømmelser og beskrivelserne fortsat giver et retvisende billede af den indsats der finder sted på Skovbærgården. Det samme gælder de underliggende beskrivelser på kriterium og indikator niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer udgør et egnet opholdssted for tilbuddets målgruppe. Skovbærgården har formået at skabe nogle rammer, som tilgodeser børnene og de unges behov og som er med til at understøtte den indsats som skal finde sted. Tilbuddet fremstår hjemmeligt og målgruppen trives med de fysiske rammer.

Tilsyn pr. dato 18/11 2015

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Godkendelse af eksisterende tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
18/11 2015

Konklusionen på tilsynet

Den selvejende institution Skovbærgården er et opholdssted i Odsherred Kommune. Tilbuddets drives i henhold til lov om social service § 66, stk.1, nr. 5. Tilbuddet er godkendt til 7 pladser og målgruppen er børn og unge i alderen 5-12 år på indskrivningstidspunktet. Målgruppen er børn, som ofte er vokset op under meget vanskelige vilkår og som har været udsat for omsorgssvigt med deraf følgende følelsesmæssige belastninger. Børn, der ikke har haft mulighed for at indarbejde sociale normer og derfor har svært ved at omgås andre og aflæse sociale situationer. I vurderingen har socialtilsynet lagt vægt på interview med ledelse, medarbejdere, to børn/unge borger, anbringende kommuner samt indsendt materiale. Socialtilsynet har været på re-godkendelsesbesøg d.7.10.2015 Socialtilsynet har i forbindelse med re-godkendelsen vurderet samtlige 7 temaer i kvalitetsmodellen og konkluderer på den baggrund at Skovbærgården i høj grad besidder den kvalitet der skal til for at sikre målgruppen ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om social service. Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og kan således opretholde sin godkendelse jfr. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5. Skovbærgården arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, hvor den neuropædagogiske tilgang og ACT som metode vurderes at give god mening for den målgruppe, som er indskrevet på opholdsstedet. Der udarbejdes interne behandlingsplaner, som tager afsæt i såvel uddannelse og beskæftigelse som selvstændighed og relationer. Og det er socialtilsynets vurdering, at der kan dokumenteres positive resultater ligesom der bliver fulgt op, således at der er en løbende læring og refleksion i forhold til fagligheden. Tilbuddets ledelse samt medarbejderne vurderes at være kompetente og der fremgår at være en høj faglighed, hvor der tages afsæt i det enkelte barn/unges udfordringer og støttes op herom. Økonomien vurderes at være bæredygtig og gennemskuelig for visiterende kommuner. Det er således socialtilsynets samlede vurdering, at børnene og de unge profiterer positivt af at være på Skovbærgården.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården yder en tilfredsstillende indsats i forhold til at motivere og støtte op omkring uddannelse og beskæftigelse ud fra målgruppens individuelle forudsætninger. Tilbuddet har en intern skole og der vurderes at være et tæt samarbejde i relation til at styrke det faglige såvel som det sociale behandlingsarbejde tilbuddene imellem. For de elever som går på eksterne skoler, vurderes der ligeledes at være et tæt samarbejde.

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården arbejder målrettet i forhold til at styrke såvel selvstændighed som sociale relationer. Tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål og det afspejles i dagligdagen, at tilbuddet har en åbenhed og involvering i det omgivende samfund. Tilbuddet kan dokumentere at opstilles konkrete mål i relation til selvstændighed og sociale relationer ligesom det dokumenteres, at der følges op herpå.

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården i meget høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, hvor den neuropædagogiske tilgang og ACT som metode vurderes at give god mening for den målgruppe, som indskrives på opholdsstedet. Skovbærgården er kendetegnet ved at være et familielignende opholdssted, som er meget bevidste og professionelle i deres tilgang til børnene og de unge. Der vurderes endvidere at være en høj faglighed og målgruppe som trives og har det godt på Skovbærgården.

Organisation og ledelse

Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården har en hensigtsmæssig organisering og en særdeles kompetent og ansvarlig ledelse. Tilbuddets leder har mange års erfaring med målgruppen og har endvidere en faglig baggrund med ledelseserfaring samt lederuddannelse. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i meget høj grad formår at sætte rammerne om tilbuddets faglige og strategiske udvikling.

Kompetencer

Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården har en kompetent medarbejdergruppe, som besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Samtlige medarbejdere på opholdsstedet er uddannede pædagoger og har viden i relation til den faglige tilgang samt metode. Det er således socialtilsynets vurdering, at medarbejderne er med til at sikre de unge en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer.

Økonomi 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. I vurderingen er der lagt vægt på, at tilbuddet kom ud af 2014 med et pænt overskud, og at tilbuddet er organiseret i en selvejende institution, som har en forholdsvis solid egenkapital. Det vurderes ydermere socialtilsynet, at tilbuddets økonomi må anses for gennemskuelig for socialtilsynet. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi på nuværende tidspunkt ikke er fuldt gennemskueligt for de visiterende kommuner, da det ikke har været muligt for socialtilsynet at afstemme nøgletallene fra tilbuddets årsrapport på Tilbudsportalen med tilbuddets årsregnskab fra 2014.

Fysiske rammer

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer udgør et egnet opholdssted for tilbuddets målgruppe. Skovbærgården har formået at skabe nogle rammer, som tilgodeser børnene og de unges behov og som er med til at understøtte den indsats som skal finde sted. Tilbuddet fremstår hjemmeligt og målgruppen trives med de fysiske rammer.

Tilsyn pr. dato 2/3 2015

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendelse afventer
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
2/3 2015

Konklusionen på tilsynet

Skovbærgården er et opholdssted i Odsherred Kommune, der drives i henhold til Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5. Opholdsstedet er godkendt til at modtage 7 børn i alderen 5-12 år på indskrivningstidspunktet. For at bevare de relationer børnene danner på opholdsstedet, er der mulighed for at bruge Skovbærgården som efterværn efter servicelovens §76 stk. 3, nr. 1 Målgruppen er børn, som ofte er vokset op under meget vanskelige vilkår og som har været udsat for omsorgssvigt med deraf følgende følelsesmæssige belastninger. Børn, der ikke har haft mulighed for at indarbejde sociale normer og derfor har svært ved at omgå andre og "læse" sociale situationer. Børn, der på sigt kan indgå i fritidstilbud i lokalmiljøet. Socialtilsynet har aflagt opholdsstedet Skovbærgården et driftorienteret tilsyn. Der blev gennemgået 3 temaer i kvalitetsmodellen: 1. Organisation og ledelse 2. Kompetencer 3.Uddannelse og beskæftigelse Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. Medarbejderne på Skovbærgården har samlet set de nødvendige faglige og menneskelige kompetencer, som socialtilsynet vurderer er med til at skabe en tryg hverdag for målgruppen. Ligeledes understøtter opholdsstedet i meget høj grad børnene og de unges muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Dette sker gennem mål, som opstilles for den enkelte under hensynstagen til behov og forudsætninger. Under det seneste drifttilsyn d.17.2.2015 har der været fokus på følgende tema i kvalitetsmodellen: 1. Målgruppe, metoder og resultater Der er lagt særligt vægt på kriterium: 4: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet 6: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser 7: Tilbuddet forebygger overgreb Det er socialtilsynets samlede vurdering, at Skovbærgården arbejder målrettet på at inddrage børnene og de unge, så de oplever at have indflydelse på eget liv. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at der arbejdes med -og er fokus på at forebygges magtanvendelser og overgreb på Skovbærgården.

Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering er overført fra drifttilsyn december 2014 - der er ikke indhentet nye data under dette tema. Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården i meget høj grad understøtter børnene og de unges muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Skovbærgården opstiller mål for det enkelte barn eller ung. Dette sker under hensynstagen til den enkeltes behov og forudsætninger for derigennem at skabe en god skolegang både socialt og fagligt.

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at målgruppen på Skovbærgården inddrages og har indflydelse på eget liv og den hverdag de lever. Tilbuddet har fokus på hvordan magtanvendelser forebygges og der foreligger en klar procedure, som er kendt af alle medarbejdere. Der er ligeledes fokus på, at den pædagogiske indsats sikrer, at der ikke forekommer overgreb.

Organisation og ledelse

Temavurdering er overført fra drifttilsyn december 2014 - der er ikke indhentet nye data under dette tema. Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet Skovbærgården har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. Fagligheden vægtes højt og en høj kvalitet er det primære i indsatsen. Alle medarbejdere modtager supervision og deltager i uddannelsesforløb. Der er temadage, løbende kurser og foredrag med henblik på at højne fagligheden. Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgårdens ledelse formår at sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige ledelse.

Kompetencer

Temavurdering er overført fra drifttilsyn december 2014 - der er ikke indhentet nye data under dette tema. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på Skovbærgården samlet set har de faglige og menneskelige kompetencer, der skal til for at skabe et fagligt og udviklende miljø for de børn og unge der bor på opholdsstedet. Det er socialtilsynets vurdering, at børnene og de unge har en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer.

Tilsyn pr. dato 20/2 2015

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendelse afventer
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
20/2 2015

Konklusionen på tilsynet

Skovbærgården er et opholdssted i Odsherred Kommune, der drives i henhold til Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5. Opholdsstedet er godkendt til at modtage 7 børn i alderen 5-12 år på indskrivningstidspunktet. For at bevare de relationer børnene danner på opholdsstedet, er der mulighed for at bruge Skovbærgården som efterværn efter servicelovens §76 stk. 3, nr. 1 Målgruppen er børn, som ofte er vokset op under meget vanskelige vilkår og som har været udsat for omsorgssvigt med deraf følgende følelsesmæssige belastninger. Børn, der ikke har haft mulighed for at indarbejde sociale normer og derfor har svært ved at omgå andre og "læse" sociale situationer. Børn, der på sigt kan indgå i fritidstilbud i lokalmiljøet. Socialtilsynet har aflagt opholdsstedet Skovbærgården et driftorienteret tilsyn. Der blev gennemgået 3 temaer i kvalitetsmodellen: 1. Organisation og ledelse 2. Kompetencer 3.Uddannelse og beskæftigelse Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. Medarbejderne på Skovbærgården har samlet set de nødvendige faglige og menneskelige kompetencer, som socialtilsynet vurderer er med til at skabe en tryg hverdag for målgruppen. Ligeledes understøtter opholdsstedet i meget høj grad børnene og de unges muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Dette sker gennem mål, som opstilles for den enkelte under hensynstagen til behov og forudsætninger.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgården i meget høj grad understøtter børnene og de unges muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Skovbærgården opstiller mål for det enkelte barn eller ung. Dette sker under hensynstagen til den enkeltes behov og forudsætninger for derigennem at skabe en god skolegang både socialt og fagligt.

Organisation og ledelse

Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet Skovbærgården har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. Fagligheden vægtes højt og en høj kvalitet er det primære i indsatsen. Alle medarbejdere modtager supervision og deltager i uddannelsesforløb. Der er temadage, løbende kurser og foredrag med henblik på at højne fagligheden. Det er socialtilsynets vurdering, at Skovbærgårdens ledelse formår at sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige ledelse.

Kompetencer

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på Skovbærgården samlet set har de faglige og menneskelige kompetencer, der skal til for at skabe et fagligt og udviklende miljø for de børn og unge der bor på opholdsstedet. Det er socialtilsynets vurdering, at børnene og de unge har en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer.