Tilbudsportalens logo

Opholdsstedet Kurreholm

Gammel Kurreholmvej 10
3330 Gørløse

Leder: Jakob Pallisgaard
Email: mail@opkur.dk
Telefon: 48210071
Hjemmeside: www.opkur.dk i

Godkendt som:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
i
Godkendt
i
Læs mere om eventuelle vilkår og påbud på fanen "Tilsyn"

Seneste opdatering af oplysninger

Tilbuddets oplysninger er senest opdateret:
2017.10.27

Vores målgruppe

Opholdsstedet Kurreholms målgruppe retter sig mod unge mellem 11 og 18 år, med mulighed for forlængelse indtil det fyldte 23. år. Vi modtager unge med adfærdsmæssige problemer, sociale problemer, netværksproblemer, faglige problemer i skolen, identitetsproblemer herunder også seksualitet, socialt belastede unge, unge med begyndende kriminalitet, perceptions-, koncentrations- og opmærksomhedsforstyrrelser, kognitive problemer, ADHD eller ADHD lignende problematikker eller lettere misbrugsproblemer. Kurreholm modtager ikke unge med gennemgribende psykiske problematikker eller personlighedsforstyrrelser. Ligesom der heller ikke modtages unge med omfattende og behandlingskrævende misbrug.

Vores tilbud er godkendt til følgende målgrupper:


- Personer i alderen 11 - 18 med tilknytningsforstyrrelse

- Personer i alderen 11 - 18 med omsorgssvigt

- Personer i alderen 11 - 18 med andet socialt problem

- Personer i alderen 11 - 18 med udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder

- Personer i alderen 11 - 18 med anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse

- Personer i alderen 11 - 18 med stressbelastning

- Personer i alderen 11 - 18 med ikke-personfarlig kriminalitet

- Personer i alderen 11 - 18 med indadreagerende adfærd

- Personer i alderen 11 - 18 med udadreagerende adfærd

- Personer i alderen 11 - 18 med andet overgreb

Vores værdigrundlag

På Kurreholm er anerkendelse det centrale element, hvor de sociale mønstre vi skaber i hverdagen, fordrer gensidig bekræftelse. Hvilket er en nødvendig forud¬sætning for den unges identitetsdannelse og egen bevidsthed. Vi anser ethvert individ som et aktiv, et aktiv for omgivelserne og for sig selv. Ethvert individ er socialt og tilegner sig gennem livet via sociale forhold store dele af hvad individet rummer. Disse værdier er grundlaget for vores arbejde med de unge og de potentialer de kommer med, hvilket har formet følgende værdigrundlag: - Som udgangspunkter er det nødvendigt at møde de unge, der hvor de er i livet. - Det er den unges livssituation der er afsættet for det videre arbejde med den unge. - Vi er anerkendende, og dermed respekterer vi den enkelte unge som et selvstændigt individ der rummer potentialer. - For at udvikle den unge er det nødvendigt at skabe relationer. - Vi tror på det udviklende i en fælles historie, som vi skaber sammen med de unge over tid. - Vores fælles hverdag, gøremål og oplevelser danner baggrund for en sund udvikling. - Ved hjælp af stabiliteten i den daglige rytme kan den unge udvikle sig i sit eget tempo. - Kurreholms traditioner er med til at skabe tryghed og et særligt familiært nærvær. - Den unge skal kunne turde stole på omverdenen og dermed finde ro og tillid til at kunne se en positiv fremtid.

Vores faglige målsætning

Kurreholms overordnede mål er at der skabes rammer, der fordrer en ud¬vikling hos den unge, sådan at denne selv kan styre sit liv efter egne ønsker. Et liv som er foreneligt med de omgivelser og de kontekster den enkelte fremover skal indgå i. Ligeså vel som de unge skal kunne følge og efterleve gældende normer i samfun¬det, for hvad angår uddannelse, arbejde og sociale forhold

Vores faglige tilgange
i
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Vores metoder
i
Relationspædagogiske teorier
i

Sådan sætter vi mål for borgeren

Inden de unge kommer i betragtning til at flytte ind på opholdsstedet visiteres den unge. Visitationen er nødvendig for dels at afdække den unges behov og for at sikre, at anbringelsen på opholdsstedet er et match. Det match skal sikre at den unge passer ind, således at kulturen og den pædagogiske praksis på opholdsstedet kan bevares. Visitationen starter ved første henvendelse fra kommune, hvor informationer videregives og den unges sag fremsendes. Ledelsen gennemgår sagen, hvorefter den kommer til gennemgang i personalegruppen. Sagsbehandler, familieplejekonsulent og en repræsentant fra ledelsen og kommende kontakt¬person afholder i fællesskab et formøde. Her træffes aftaler om kontakt til PPR eller andre relevante myndigheder. Skoletilbud eller andre foranstaltninger aftales også her. Den endelige beslutning om indflytning træffes efter formødet. Efterfølgende afholdes der et møde med den unge, forældremyndigheden, sagsbehandler, kontaktpersonen fra opholdsstedet og ledelsen. Her afgør den unge/kommunen om en aftale om anbringelse på Kurreholm ønskes. Endeligt aftales der en indflytningsdato, og aftaler om skolestart eller andre for¬anstaltninger fastsættes. Ved indflytningen skal alle unge have et fast skoletilbud, praktikforløb, arbejde eller andet dagtilbud. Tre måneder efter indflytningen afholdes der et opfølgningsmøde, hvor den unges myndighedshandleplan gennemgås og revideres. Herefter udarbejder kommunen den reviderede myndighedshandleplan, som fremsendes til opholdsstedet til gennemgang af den unge og kontaktpersonen. Efter denne gennemgang, kan den unge indgive indsigelser hvis det ønskes, hvorefter den unge underskriver myndighedshandleplanen som endeligt fremsendes til sagsbehandleren. Med udgangspunkt i myndighedshandleplanens målsætninger, opstilles der 2-3 fokuspunkter der arbejdes skal med dagligt. Fokuspunkterne bliver jævnligt vurderet/revurderet sammen med den unge og på personalemøderne. Hvert halve år afholdes der statusmøde hvor den unge, evt. forældremyndighed, opholdsstedet og anbringende kommune deltager. Forud for statusmødet udarbejdes en statusrapport på baggrund af dagbogsnotar, personalemødenotar, skoleudtalelser, psykologudtalelser mm. Statusrapporten gennemgås sammen med den unge, så eventuelle ændringer og uenigheder kan tilføjes. Rapporten fremsendes til sagsbehandler og forældremyndighed. Sagsbehandleren kan efterfølgende i samarbejde med den ung og evt. forældremyndighedsindehaver og Opholdsstedet revidere myndighedshandleplanen.

Sådan følger vi op på de fastsatte mål
og dokumenterer målopfyldelsen

På vores personalemøder gennemgås alle de unges udvikling, hvilket er med til at sikre en løbende evaluering af indsatsen overfor den enkelte ung og om målsætningen for den enkelte ung opfyldes. Myndighedshandleplanen for den enkelte unge integreres i dagligdagen via 2-3 fokuspunkter der arbejdes med i det daglige. Disse fokuspunkter er dynamiske og kan ændres efter behov/vigtighed. Fokuspunkterne bliver jævnligt vurderet/revurderet sammen med den unge og på personalemøderne samt ved supervision. Fokuspunkterne bliver fastsat bl.a. på baggrund af myndighedshandleplanen, personalets dagbogsnotar, personalemødenotar, skoleudtalelser, psykologudtalelser mm., således at målene i myndighedshandleplanen altid er i fokus. Hvert halve år afholdes der statusmøde hvor den unge, evt. forældremyndighed, opholdsstedet og anbringende kommune deltager. Forud for statusmødet udarbejdes en statusrapport på baggrund af dagbogsnotar, personalemødenotar, skoleudtalelser, psykologudtalelser mm. Statusrapporten gennemgås sammen med den unge, så eventuelle ændringer og uenigheder kan tilføjes. Rapporten fremsendes til sagsbehandler og forældremyndighed. Sagsbehandleren kan efterfølgende i samarbejde med den ung, evt. forældremyndighedsindehaver og Opholdsstedet revidere myndighedshandleplanen. Vi efterstræber altid at synliggøre resultater, gode såvel som mindre gode, internt via personalemøder og ved supervision. Synliggørelsen skal bruges til at dokumentere vores arbejde med den enkelte ung og gøre arbejdet målbart, med udgangspunkt i den unges handleplan og fokuspunkter.

Akkreditering, evaluering m.m.

Akkreditering: nej i

Ekstern supervision: ja i

Effektevaluering: nej i

Brugerevaluering: nej  i

Indsatser og takster

Listen nedenfor viser alle indsatser, som tilbuddet har indberettet. Åbn en indsats og se mere om, hvad den indeholder. 

Du kan fx se, hvilken målgruppe indsatsen har, hvilke ydelser den indeholder, hvilke faglige tilgange eller metoder der er i indsatsen og oplysninger om takst.

BEMÆRK! Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens takster for private tilbud er inkl. moms. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca. 6 %), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.

Her kan du se tilbuddets indsatser og takster

Indsats A, 1 | socialpædagogisk behandling | normering: 27,1

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med tilknytningsforstyrrelse
i
11-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
67.918
Takst pr. måned i alt
i
67.918
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
64.794
Beregnet døgntakst
i
2.233
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
2.130

Indsats A, 2 | socialpædagogisk behandling | normering: 27,1

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med omsorgssvigt
i
11-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
67.918
Takst pr. måned i alt
i
67.918
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
64.794
Beregnet døgntakst
i
2.233
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
2.130

Indsats A, 3 | socialpædagogisk behandling | normering: 27,1

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med andet socialt problem
i
11-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
67.918
Takst pr. måned i alt
i
67.918
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
64.794
Beregnet døgntakst
i
2.233
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
2.130

Indsats A, 4 | socialpædagogisk behandling | normering: 27,1

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
i
11-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
67.918
Takst pr. måned i alt
i
67.918
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
64.794
Beregnet døgntakst
i
2.233
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
2.130

Indsats A, 5 | socialpædagogisk behandling | normering: 27,1

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
i
11-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
67.918
Takst pr. måned i alt
i
67.918
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
64.794
Beregnet døgntakst
i
2.233
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
2.130

Indsats A, 6 | socialpædagogisk behandling | normering: 27,1

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med stressbelastning
i
11-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
67.918
Takst pr. måned i alt
i
67.918
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
64.794
Beregnet døgntakst
i
2.233
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
2.130

Indsats A, 7 | socialpædagogisk behandling | normering: 27,1

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med ikke-personfarlig kriminalitet
i
11-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
67.918
Takst pr. måned i alt
i
67.918
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
64.794
Beregnet døgntakst
i
2.233
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
2.130

Indsats A, 8 | socialpædagogisk behandling | normering: 27,1

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med indadreagerende adfærd
i
11-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
67.918
Takst pr. måned i alt
i
67.918
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
64.794
Beregnet døgntakst
i
2.233
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
2.130

Indsats A, 9 | socialpædagogisk behandling | normering: 27,1

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med udadreagerende adfærd
i
11-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
67.918
Takst pr. måned i alt
i
67.918
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
64.794
Beregnet døgntakst
i
2.233
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
2.130

Indsats A, 10 | socialpædagogisk behandling | normering: 27,1

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med andet overgreb
i
11-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Strukturpædagogisk tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
67.918
Takst pr. måned i alt
i
67.918
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
64.794
Beregnet døgntakst
i
2.233
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
2.130

Beliggenhed

Kurreholm er beliggende i Hillerød Kommune, mellem Gørløse og Uvelse. Fra Gørløse er der bus til Roskilde samt bus og tog til Hillerød. Ejendommen ligger særdeles smukt med vid udsigt over et varierende landskab, lidt udenfor Hillerød, midt i Nordsjælland, tæt til uddannelses- og kulturtilbud, indkøb m.v. Kørsel til København 35 min.

Fysiske rammer og faciliteter

Ejendommen der er beliggende på en 3,5 ha. stor grund, er delt i to bygninger. I stuehuset er der en stor stue med udgang til to terasser, køkken, badeværelser, gæstetoilet, computerrum, kontor,vagtværelse samt værelser. I den anden bygning er der i underetagen vaskerum, værksted og fællesrum/hobbyrum. I overetagen er der møde- og kontorfaciliteter samt forstanderbolig Fra gårdspladsen er der udsigt over engen som udgør halvdelen af grunden. De resterende arealer er have samt park med frugttræer, stisystemer, terrasser, græsarealer, petanquebane, dyrehold samt nyttehave.

Handicaptilgængelighed

dårlig

Værelsestype

Enkeltværelse

Værelsets indretning

Alle værelse er møbleret.

Vi tilbyder disse aktiviteter

På Kurreholm er inddragelse i hverdagen i højsæde. Derfor bruger vi meget tid på madlavning, tøjvask og værelsesrengøring. Herudover laver vi små arbejdsprojekter i vores urtehave eller i vores store have hver anden weekend. Er der noget der skal repareres, inddrager vi også de beboere der finder det interessant. Beboerne har også mulighed for at tjene ekstra lommepenge ved at lave små alderssvarende opgaver i haven. Dette kunne eksempelvis være lugning, brændestabling eller maling. Vi bruger vores nærområde og kommer derfor op og prøver svæveflyvning en gang i mellem. Vi tager på stranden og bader – og hvis nogle har mod på det – også når det er koldt. Vi laver bål i haven, spiller fodbold og plukker bær. Vi tager i svømmehallen, klatring, går ture og shopper. Vi rejser langt hver anden sommer og vi har bl.a. været i Thailand, Grækenland og Frankrig. Vi tager også på kortere ture, eksempelvis overnatning i shelter, kanoture eller et par dage i lalandia. Julen er vigtig på Kurreholm. Vi har adventshygge og -gaver hver søndag i december og vi afholder en årlig julefest for beboerne og deres familier. Her laver vi vores egen julepynt, spiller banko og spiser mad. Kurreholms juleaften afholder vi hvert år i midten af december. Her holder vi traditionel jul, hvor hele personalegruppen og alle unge deltager. Uden for Kurreholm På Kurreholm søger vi at spotte beboernes interesser og talenter og herpå opfordrer vi dem til at melde sig ind i den givne sport & fritidsforening der passer på den enkelte. Vi mener at det er vigtigt at de anbragte unge får så mange positive og sunde kontaktflader som muligt i det omkringliggende samfund. Derfor bestræber vi os på at alle vores beboere er aktie i et givent foreningsregi, hvis det kan lade sig gøre.

Vores mad og spiseforhold

Morgenmad: Morgenmaden består af gryn, yoghurt, grovtoast, ost, pålæg, mælk, te og kaffe. Da beboerne møder i skole på forskellige tidspunkter, indtages morgenmaden ikke samtidigt, men altid med personale ved bordet. Man rydder op efter sig selv. I weekenderne laves der ofte fælles brunch. Frokost: Da beboerne heller ikke får fri fra skole samtidigt og flere får varm middagsmad eller spiser madpakker på deres skoler, spiser de selv efter behov. Man rydder op efter sig selv. Eftermiddagste: Når beboerne kommer hjem fra deres dagtilbud er der hygge omkring te og kaffe, der er desuden mulighed for en rugbrødsmad eller et stykke knækbrød hvis der er behov for det. Aftensmad: Tilberedningen: Personalet laver madplan for tre uger af gangen. Denne madplan afspejler altid flere af beboernes madønsker. Beboerne har hver deres faste ugentlige maddag. Her sørger beboeren sammen med personalet for at tilberede maden. Vi søger at udvikle de unges kendskab til og interesse i ordentlige råvarer og madlavning. Den pågældende beboer og personalet har ligeledes ansvaret for at rydde op efter aftensmaden. Måltidssituationen: Vi fokuserer dog på at aftenmåltider skal være en hyggestund og alle er samlet til aftensmaden. Vi opfordrer alle til at spise op og prøve ting man ikke umiddelbart kan lide. Beboerens oplevelse af måltidssituationen er essentiel ift. at ændre beboerens eventuelle dårlige kostvaner og lyst til at spise. Selve måltidet: Mange hjemmedyrkede grøntsager uden brug af kemikalier. Fokus på sundhed dog uden at være fanatiske. Aftente: Hver aften er der hygge omkring te og kaffe, der er desuden mulighed for en rugbrødsmad eller et stykke knækbrød hvis der er behov for det.

Her kan du læse mere om tilbuddet

i

almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5 - Sovende natte­vagt

9 pladser / 1 ledige

Normering 27.1 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede170 timer/uge
Pædagogisk medhjælp74 timer/uge

Virksomhedsform

Fond/selvejende institution/forening i

Etableringsår

2010

Driftsherre

Tilbuddet selv

Er tilbuddet VISO leverandør: Nej i

Der er 0 frivillige på tilbuddet i


Bestyrelse og råd på tilbuddet:

Bestyrelse af tilbuddet i

Ansatte på tilbuddet

Antal ansatte Samlet antal arbejdstimer på en uge
Ledelse af hovedaktiveteten inden for det sociale område 2 74
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede 6 170
Pædagogisk medhjælp 2 74
Øvrige personalegrupper 1 20
Sum 11 338

Samarbejdsrelationer

Vi tager forældre/familie med i den unges udvikling og trivsel. Det er vigtigt for den unge samt familien, at kunne bevare og udvikle deres forhold til hinanden. Derfor støtter, lytter, og guider vi begge partere, således at opholdet hos os bliver udviklende for den unge, men også for familien. Vi har telefonisk kontakt regelmæssigt, oftest ugentligt. Ved specielle situationer eller efter behov afholdes møder. I de unges skole-/dagtilbud deltager den unges kontaktperson ved f. eks. forældremøder, individuelle møder, arrangementer, samt har telefonisk kontakt til klasselærer, kontaktpersoner, faglærer og andre relevante personer. Vi sparrer med det lokale UU center, hvor vi laver opfølgning og deltager ved planlægning af ungdomsudd. samt ved opstart på praktikpladser og produktionsskoler. At få de unge ud i det lokale foreningsliv, samt kommunale og private tilbud, anser vi som en naturlig del af arbejdet med de unge. Her skabes nye bekendtskaber og netværket udbygges. Vi samarbejder bl.a. med børnehjælpsdagen hvor de unge oftest bliver tilbudt alle mulige aktiviteter, såsom julefest på statens museum for kunst, lysshow i Tivoli, danseundervisning, musikoplevelser. Inden for sundhedsområdet samt personlig pleje koordinere og planlægger vi, hvor der er behov for det. De involverede parter fra anbringende kommune, anser vi som vores tætteste samarbejdspartnere. Hvor vi vægter visitationsprocessen meget højt. Vi afholder formelle møder og har telefonisk kontakt jævnligt og efter behov. Der er skemalagt månedlig supervision for hele personalegruppen. Ved akut opstået situationer kan supervisor tilkaldes eller kontaktes. Vi anser vores revisor som en god og ikke mindst vigtig sparringspartner, der altid kan spørges til råds. Sidst men ikke mindst, har vi har et givtigt sparringsarbejde med tilsynsenheden. i

Årsrapporter

Årsrapport for 2016

Omsætning for året
i

6983461kr.

Soliditetsgrad
i

70%

Overskud/underskud
i

1013103 kr.

Overskud/underskud i forhold til omsætningen
i

15%

Lønomkostninger til den øverste ledelse
i

651030 kr.

Lønomkostninger til borgerrelateret personale
i

1994227 kr.

Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale
i

396145 kr.

Omkostninger til vikar/vikarbureauer
i

57570 kr.

Samlede lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

48%

Omkostninger til bestyrelseshonorarer
i

10000 kr.

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

1%

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

15%

Sygefravær
i

4.09

Personalegennemstrømning
i

18%

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

Der er ansat souschef samt nyt personale og pedel for at varetage den pædagogiske udvikling og styrke det daglige arbejde med de unge. To medarbejdere har været på medicinkursus. Leder er påbegyndt uddannelse diplom i ledelse. Herudover er supervision opstartet for at optimere den teoretiske tilgang til arbejdet.

Det kommende års faglige udvikling på tilbudet

i

Supervision og undervisning på tilbuddet fortsætter, og der suppleres med løbende temadage. Der vil være fokus på samarbejde og fælles forståelse af arbejdsopgaver samt trivselssamtaler med de unge. Planner4you er indført og vil være et målrettet værkstøj til brug for daglig dokumentation af det pædagogiske arbejde samt udvikling.

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

Der forventes ingen større ændringer i det kommende år.

Årsrapport for 2015

Omsætning for året
i

5019286 kr.

Soliditetsgrad
i

61 %

Overskud i forhold til omsætningen
i

17 %

Lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

48 %

Lønomkostninger til fast personale i forhold til omsætningen
i

31%

Omkostninger til leder i forhold til omsætningen
i

13 %

Bestyrelseshonorarer i forhold til omsætningen
i

0%

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

0 %

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

18 %

Overskud / underskud
i

848312 kr.

Sygefravær
i

4,09

Personalegennemstrømning
i

18 %

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

Vi har valgt at have en øget fokus på de enkelte unges interne fokuspunkter Supervision er gendinført for medarbejder gruppen og ledelse. Vi har i større grad haft fokus på kost og motion som forudsætning for et optimalt udviklings miljø for de unge.

Det kommende års faglige udvikling på tilbuddet

i

Hobby-/ og bordtennislokaler vil blive færdiggjort. Vi forventer derved en større fysisk aktivitet og mere socialt samvær omkring fælles projekter. Forstander fortsætter diplomstudie i ledelse og erfaringer herifra implementeres. Der vil være øget fokus på dokumention og skriftlighed i forhold til de unges behandlings mål. Der afholdes, via ekstern underviser, indføringforløb i magtanvendelses cirkulære og derefter fokus på forebyggelse af overgreb og dokumentation af egen praksis.

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

Vi forventer ingen større ændringer det kommende år.

Årsrapport for 2014

Omsætning for året
i

3767491 kr.

Soliditetsgrad
i

13 %

Overskud i forhold til omsætningen
i

-2 %

Lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

65 %

Lønomkostninger til fast personale i forhold til omsætningen
i

55%

Omkostninger til leder i forhold til omsætningen
i

16 %

Bestyrelseshonorarer i forhold til omsætningen
i

0%

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

0 %

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

20 %

Overskud / underskud
i

0 kr.

Sygefravær
i

32,80

Personalegennemstrømning
i

20 %

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

Vi har valgt at have en øget fokus på de enkelte unges interne fokuspunkter

Det kommende års faglige udvikling på tilbuddet

i

Hobbyrum og bordtennisrum vil blive færdiggjort. Hobbyrum og bordtennisrum vil blive færdiggjort. Vi forventer derved en større fysisk aktivitet og mere socialt samvær omkring fælles projekter.

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

Vi forventer ingen større ændringer det kommende år.

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
18/10 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Hovedstaden

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsynet har aflagt uanmeldt tilsyn på Kurreholm d. 18. juli 2017. Seneste anmeldte tilsyn forud for dette blev aflagt i januar måned. I den mellemliggende periode har socialtilsynet haft lejlighed til at drøfte løbende, konkrete sager med tilbuddets ledelse, herunder samarbejde med myndighed og forældre, samt metodisk tilgang og anvendelse af supervision. Socialtilsynet aflagde uanmeldt tilsyn, med sigte på en fornyet vurdering af de unges trivsel samt vurdering af samarbejdsrelationerne i krævende sager. Kurreholm er et mindre socialpædagogisk opholdssted, med fastboende leder og en målgruppe der omfatter op til 9 børn og unge mellem 11 - 18 år, med mulighed for forlængelse af anbringelsen op til 23 år. Aktuelt er der 9 unge boende. Kurreholm er godkendt jf. SL § 66.1.5. med mulighed for at tilbyde efterværn jf. § 76 Målgruppen er generelt godkendt som unge med adfærdsmæssige problemer, sociale problemer, skoleproblemer, netværksproblemer, identitetsproblemer, socialt belastede evt. med begyndende kriminalitet, opmærksomhedsforstyrrelser eller lettere rusmiddelsproblemer. Målgruppen er især afgrænset ved aktivt, behandlingskrævende misbrug og personlighedsforstyrrelser. Socialtilsynet vurderer fortsat, at målgruppen er klar og afgrænset og det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes systematisk med relevante metoder og faglige tilgange, der generelt fører til positive resultater for de unge. Socialtilsynet vurderer samtidig, at det er afgørende at Kurreholm holder fast i egne værdier i samarbejdet med myndigheder, og agerer udfra det meget tætte kendskab de ofte får til de unge. Kurreholm arbejder ud fra faglige tilgange og metoder, hvor der tages udgangspunkt i, at rammerne og fællesskabet i tilbuddet sammen med relationsopbygningen bidrager til at finde den enkelte unges ressourcer og udviklingspotentiale. De familielignende rammer udnyttes således metodisk, i forhold til at skabe trygge rammer, med faste kontinuerlige voksne og en dynamisk sammensat børnegruppe, der sammen har oplevelser der styrker sammenholdet. Af oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det, at Kurreholm bevidst arbejder ud fra en ide om, at det at kunne agere i fællesskaber er med til at styrke de unge, hvorfor der i den daglige pædagogiske praksis arbejdes fokuseret på at understøtte udviklingen af sociale kompetencer. Socialtilsynet vurderer dertil, at Kurreholm i en kontinuerlig proces søger at balancere mellem selvstændiggørelse og omsorg for den enkelte unge. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer fortsat, at Kurreholm har en faglig kompetent ledelse, bestyrelse og medarbejdergruppe, med relevante uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrunde. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at de fysiske rammer fortsat i sommeren 2017 har en god standard, der opfylder de behov som de unge har, både i forhold til privatliv, fællesskab og udfoldelse i øvrigt. Det er bemærket, at en byggeprojekt er gjort færdig, hvori unge har deltaget og hvormed der er skabt særlige ungerum, til brug for samvær og hygge. Socialtilsynet vurderer dermed Kurreholm som i høj og i meget høj grad, at leve op til kvalitetsstandarden på alle temaer og dermed kan opretholde godkendelsen.

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at der på Kurreholm er relevant fokus på at tilbyde børn og unge passende støtte, således at de kan modtage og profitere af skolegang og videre uddannelse. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet arbejder med løbende målfastsættelse i forhold til det enkelte barn, som støttes i det daglige med henblik på opnåelse af målene. Ligesom socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et godt samarbejde med de unges skoletilbud. Således ses alle de aktuelt indskrevne børn og unge at være i et skole eller uddannelsestilbud, som der støttes godt op om. Socialtilsynet vurderer, at det er en central del af tilbuddet, som på daglig basis sikrer, at de unge får den fornødne voksenkontakt og hjælp til skolearbejdet, individuelt tilpasset den enkelte unge, og med fokus på om om det er nødvendigt med eventuel særlig støtte i en periode. Ud fra seneste interview med bl.a. pårørende, vurderer socialtilsynet at Kurreholm ligeledes formår at demonstrere for de pårørende, at deres børn udvikler sig i en positiv retning i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Selvstændighed og relationer

Socialtilsynet vurderer fortsat, at Kurreholm arbejder med målfastsættelse sammen med børn og unge i tilbuddet, og tilrettelægger det socialpædagogiske arbejde, således at børn og unge i videst muligt omfang støttes i udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Socialtilsynet vurderer endvidere, at børnene/de unge, støttes i forhold til at skabe nye venskaber og i at bevare dem. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gør en stor indsats for at de unge kan have venner på besøg, og således indgå i ligeværdige relationer med jævnaldrende, med de udfordringer og vanskeligheder der er forbundet dermed. Der ses en stor opmærksomhed på, hvad lokalsamfundet kan tilbyde, og dermed også et fokus på at brede verden ud for - og sammen med - de unge. Tilbuddet sikrer, også via en praktisk forholden sig, at de unge kan være så mobile som en teenageliv ofte fordrer, ved at kompensenere for den lidt landlige placering og køre de unge ved behov, når cykel eller bus ikke slår til. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, i det omfang det er muligt, søger at inddrage de unges familier således, at de unge kan bevare den kontakt de ønsker og har behov for, såvel som at de pårørende bibringes en oplevelse af at være respekterede og værdifulde for den unge. De unge på stedet vurderes endeligt generelt at have fortrolighed til mindst en medarbejder på stedet, og anvender denne fortrolighed i det daglige til at vende spørgsmål og udfordringer. De senest indflyttede unge kan muligvis stadig have behov for mere tid til at udvikle en fuld tillid til medarbejderne, men socialtilsynet vurderer at den nærhed og insisteren der er tilstede i den daglige pædagogiske praksis bidrager dertil.

Målgruppe

Kurreholm arbejder med udgangspunkt i en klar målgruppebeskrivelse, med børn og unge mellem 11 og 18 år. Målgruppen er i den udstedte generelle godkendelse desuden afgrænset, og de beskrevne faglige tilgange relevant tilpasset målgruppen, såvel som det metodiske grundlag. Socialtilsynet vurderer, at den indskrevne målgruppe på Kurreholm er klar og afgrænset og det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes systematisk med relevante metoder og faglige tilgange, der fører til positive resultater for de unge. Ledelse og medarbejdere kan generelt redegøre for deres relevante faglige tilgange, der baseres på en ligeværdig, anerkendende, struktur og relationspædagogisk tilgang. Kurreholm arbejder ud fra velvalgte tilgange, hvor der tages udgangspunkt i, at rammerne og fællesskabet i tilbuddet, såvel som relationsopbygningen bidrager til at finde og understøtte den enkelte unges ressourcer og udviklingspotentialer. Socialtilsynet vurderer, at der lejlighedsvist kan opstå udfordringer med den metodiske tilgang, når unge indskrives, hvor der måske er tale om en på grænsen af den godkendte målgruppe. Disse udfordringer vurderer socialtilsynet, at tilbuddet arbejder relevant med, men vurderer samtidig at de kan adresseres yderligere, f.eks. ved en refleksiv og styrket anvendelse af faglig supervision. Socialtilsynet vurderer dertil, at Kurreholm i høj grad understøtter de unges medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdag. Denne vurdering understøttes af de unge, der generelt udtaler at medarbejderne formår at skabe tillid og udvise interesse og respekt for den enkelte, samtidig med at alle støttes i at udvikle de nødvendige sociale kompetencer, til at bevæge og udvikle sig i et fælles socialt rum. De unge oplever, at medarbejderne er tilgængelige, og Socialtilsynet vurderer, at Kurreholm generelt udøver en respektfuld og anerkendende tilgang til de unge, om end der også ses eksempel på, at særlige udfordrende og pædagogisk krævende problemstillinger skal have stor opmærksomhed, og både kollegial og ledelsesmæssig støtte. Socialtilsynet vurderer, at Kurreholm arbejder med et værdigrundlag og en faglig og metodisk tilgang, der i praksis hviler på, og generelt opfattes af de unge, som grundliggende respektfuld. Denne tilgang vurderes af Socialtilsynet som understøttende også forhold til at tilbuddet i høj grad er i stand til at forebygge at overgreb og magtanvendelser finder sted, idet der ikke forekommer magtanvendelser i tilbuddet.

Organisation og ledelse

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer fortsat, at Kurreholm har en faglig kompetent leder med relevant uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund, der aktuelt suppleres via deltagelse i diplomuddannelse i ledelse. Leder observeres som både tydelig og demokratisk i sin ledelsesstil, og desuden resolut og handlekraftig, med god indsigt i målgruppen, herunder også hvilke tiltag Kurreholm løbende står overfor, for at sikre bedst mulige vilkår for de unge i tilbuddet. Samarbejdet med diverse samarbejdsparter vurderes ligeledes som værende godt. Leder har formået at holde en fast kurs, i en periode de sidste 2-3 år, hvor der var turbulens og opståede krævende situationer, og har med en aktiv bestyrelse og gode samarbejdspartnere, prioriteret relevant i opgaverne, til gavn for de unge, der har følt sig omsorgsfuldt rummet i en endog meget krævende tid. Kurreholm har sidste år i forbindelse med en øget belægningsgrad og dermed en forbedret økonomi, fået mulighed for at genetablere supervision til personale og ledelse, som bliver vurderet som en positiv udvikling. Socialtilsynets vurderer endvidere, at de unge i tilbuddet i tilstrækkeligt omfang har kontakt til kompetente medarbejdere, der yder den støtte og hjælp som den enkelte har behov for. De unge beskriver selv, at medarbejderne er tilgængelige for dem, når de unge har behov. Kurreholms personalegennemstrømning og sygefravær vurderes af Socialtilsynet til at ligge på et meget acceptabelt niveau.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer samlet set, at Kurreholms ledelse og medarbejdere tilsammen besidder de nødvendige og relevante kompetencer, i forhold til den opgave de har i forhold til den godkendte målgruppe og sammen med de unge. Det vurderes, at der er en relevant og vel gennemtænkt sammensætning af medarbejdere, hvor erfaring, formelle kompetencer og en passende bredde og forhold mellem pædagogisk uddannelse og anden relevant kompeteence er vægtet, til de unges gavn. Det vurderes af socialtilsynet, at der reflekteres relevant og professionelt over sammensætning af medarbejdergruppe og ny ansættelser, såvel som der ses en resolut handlen, når der i sjældne tilfælde er foretaget et fejlmatch. Medarbejdere og ledelse redegør efter socialtilsynets vurdering generelt meget tilfredsstillende for deres faglige tilgang og valg samt anvendelse af metoder, og på hvilken måde de anser disse som understøttende de unges behov. Samtidig vurderer socialtilsynet det relevant, fortsat at have fokus på at vedligeholde og udvikle medarbejdernes kompetencer, i form af efter - og videreuddannelse.

Sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer fortsat, at der på Kurreholm er et relevant fokus på sundhed og trivsel, både fysisk og psykisk. Der er opmærksomhed på gode daglige rutiner og vaner omkring måltider og ernæring, på hygiejne og søvn og på fysisk bevægelse. I tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats, yder Kurreholm en relevant faglig indsats, og søger gerne samarbejde med eksterne samarbejdspartnere når der opstår konkrete sundheds - og trivselsproblemer, der ikke kan løses af tilbuddet alene. Kurreholm kan samtidig med fordel styrke anvendelsen af den refleksive og faglige supervision, når særligt udfordrende sundhedsproblematikker opstår, med henblik på at intensivere analyse og dermed sætte ind med den rette indsats i både fysiske og psykiske sammenhænge

Fysiske rammer

Socialtilsynet har ved besigtigelse vurderet, at de fysiske rammer som Kurreholm tilbyder, fortsat er både gode og rummelige. Det vurderes således, at de fysiske rammer tjener til at tilbyde børn og unge passende muligheder for udfoldelse og dermed skabe trivsel. Ved dette seneste anmeldte tilsynsbesøg, sås flere indikationer på, at de unge føler sig hjemme og har et tilhørsforhold, der blandt andet får konkret udtryk ved lyst til at etablere muligheder for at dyrke fritidsinteresser på stedet, og deltage i etableringen af nye muligheder til glæde for de unge i bygningerne. Desuden ses Kurreholm som et velholdt hjemligt sted, der fremstår ryddeligt, rent og rart at opholde sig i. Der er god plads til udfoldelse, både indendørs og udendørs, og alle de unge tilbydes gode passende værelser, som indrettes personligt, efter deres egen smag. Ejendommen er beliggende på en grund der er 8 ha stor, og den er delt i to bygninger; en hovedbygning og en driftsbygning. Den fremstår vel vedligeholdt, og passende indrettet til formålet. Alle værelser og opholdssrum er beliggende i hovedbygningen. I driftsbygningen er der møde - og kontorfaciliteter, samt leders private bolig. Derudover er der diverse bygninger på grunden, med tilhørende græspæner og nyttehaveareal. Rammerne er således hjemlige og tilbyder de unge et godt og trygt miljø. Placeringen er landlig, med en meget naturskøn beliggenhed, men samtidig i nær afstand til nærliggende mindre by og diverse skole og uddannelsestilbud, såvel som ungdomsklubber mv.

Økonomi

Socialtilsynet fastholder seneste vurdering, og finder først anledning til fornyet vurdering, når budget 2018 behandles. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner. Taksten er fastholdt i budget 2017 på samme niveau som 2016. Lønomkostningerne er hævet, hvilket afspejler at tilbuddet har fuld belægning, med øget anvendelse af lønomkostninger. Ligeledes er ledelsen de sidste år styrket ved ansættelse af souschef. Tilbuddet soliditet er meget tilfredsstillende, med en soliditet på 61 %, hvilket ses som grundlag for at taksterne er fastholdt på samme niveau.

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 13/3 2017

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
13/3 2017

Konklusionen på tilsynet

Kurreholm er et mindre socialpædagogisk opholdssted, med fastboende leder og en målgruppe der omfatter op til 9 børn og unge mellem 11 - 18 år, med mulighed for forlængelse af anbringelsen op til 23 år. Aktuelt er der 9 unge boende. Målgruppen er generelt godkendt som unge med adfærdsmæssige problemer, sociale problemer, skoleproblemer, netværksproblemer, identitetsproblemer, socialt belastede evt. med begyndende kriminalitet, opmærksomhedsforstyrrelser eller lettere rusmiddelsproblemer. Målgruppen er især afgrænset ved aktivt, behandlingskrævende misbrug og personlighedsforstyrrelser. Socialtilsynet vurderer fortsat, at målgruppen er klar og afgrænset og det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes systematisk med relevante metoder og faglige tilgange, der generelt fører til positive resultater for de unge. Socialtilsynet vurderer samtidig, at det er afgørende at der visiteres indenfor målgruppen, også for at kunne fastholde den anerkendende tilgang til de unge. Kurreholm arbejder ud fra faglige tilgange og metoder, hvor der tages udgangspunkt i, at rammerne og fællesskabet i tilbuddet sammen med relationsopbygningen bidrager til at finde den enkelte unges ressourcer og udviklingspotentiale. De familielignende rammer udnyttes således metodisk, i forhold til at skabe trygge rammer, med faste kontinuerlige voksne og en dynamisk sammensat børnegruppe, der sammen har oplevelser der styrker sammenholdet. Af oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det, at Kurreholm bevidst arbejder ud fra en ide om, at det at kunne agere i fællesskaber er med til at styrke de unge, hvorfor der i den daglige pædagogiske praksis arbejdes fokuseret på at understøtte udviklingen af sociale kompetencer. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer fortsat, at Kurreholm har en faglig kompetent ledelse, bestyrelse og medarbejdergruppe, med relevante uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrunde. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at de fysiske rammer fortsat i 2017 har en god standard, der opfylder de behov som de unge har, både i forhold til privatliv, fællesskab og udfoldelse iøvrigt. Socialtilsynet vurderer dermed Kurreholm som i høj og i meget høj grad, at leve op til kvalitetsstandarden på alle temaer og dermed kan opretholde godkendelsen.

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at der på Kurreholm er relevant fokus på at tilbyde børn og unge passende støtte, således at de kan modtage og profitere af skolegang og videre uddannelse. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet arbejder med løbende målfastsættelse i forhold til det enkelte barn, som støttes i det daglige med henblik på opnåelse af målene. Ligesom socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et godt samarbejde med de unges skoletilbud. Således ses alle de aktuelt indskrevne børn og unge at være i et skole eller uddannelsestilbud, som der støttes godt op om. Socialtilsynet vurderer, at det er en central del af tilbuddet, som på daglig basis sikrer, at de unge får den fornødne voksenkontakt og hjælp til skolearbejdet, individuelt tilpasset den enkelte unge, og med fokus på om om det er nødvendigt med eventuel særlig støtte i en periode. Ud fra seneste interview med bl.a. pårørende, vurderer socialtilsynet at Kurreholm ligeledes formår at demonstrere for de pårørende, at deres børn udvikler sig i en positiv retning i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Selvstændighed og relationer

Socialtilsynet vurderer fortsat, at Kurreholm arbejder med målfastsættelse sammen med børn og unge i tilbuddet, og tilrettelægger det socialpædagogiske arbejde, således at børn og unge i videst muligt omfang støttes i udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Socialtilsynet vurderer endvidere, at børnene/de unge, støttes i forhold til at skabe nye venskaber og i at bevare dem. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gør en stor indsats for at de unge kan have venner på besøg, og således indgå i ligeværdige relationer med jævnaldrende, med de udfordringer og vanskeligheder der er forbundet dermed. Der ses en stor opmærksomhed på, hvad lokalsamfundet kan tilbyde, og dermed også et fokus på at brede verden ud for - og sammen med - de unge. Tilbuddet sikrer, også via en praktisk forholden sig, at de unge kan være så mobile som en teenageliv ofte fordrer, ved at kompensenere for den lidt landlige placering og køre de unge ved behov, når cykel eller bus ikke slår til. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, i det omfang det er muligt, søger at inddrage de unges familier således, at de unge kan bevare den kontakt de ønsker og har behov for, såvel som at de pårørende bibringes en oplevelse af at være respekterede og værdifulde for den unge. De unge på stedet vurderes endeligt generelt at have fortrolighed til mindst en medarbejder på stedet, og anvender denne fortrolighed i det daglige til at vende spørgsmål og udfordringer. De senest indflyttede unge kan muligvis stadig have behov for mere tid til at udvikle en fuld tillid til medarbejderne, men socialtilsynet vurderer at den nærhed og insisteren der er tilstede i den daglige pædagogiske praksis bidrager dertil.

Målgruppe

Kurreholm arbejder med udgangspunkt i en klar målgruppebeskrivelse, med børn og unge mellem 11 og 18 år. Målgruppen er i den udstedte generelle godkendelse desuden afgrænset, og de beskrevne faglige tilgange relevant tilpasset målgruppen, såvel som det metodiske grundlag. Socialtilsynet vurderer, at den indskrevne målgruppe på Kurreholm er klar og afgrænset og det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes systematisk med relevante metoder og faglige tilgange, der fører til positive resultater for de unge. Ledelse og medarbejdere kan generelt redegøre for deres relevante faglige tilgange, der baseres på en ligeværdig, anerkendende, struktur og relationspædagogisk tilgang. Kurreholm arbejder ud fra velvalgte tilgange, hvor der tages udgangspunkt i, at rammerne og fællesskabet i tilbuddet, såvel som relationsopbygningen bidrager til at finde og understøtte den enkelte unges ressourcer og udviklingspotentialer. Socialtilsynet vurderer, at der lejlighedsvist kan opstå udfordringer med den metodiske tilgang, når unge indskrives, hvor der måske er tale om en på grænsen af den godkendte målgruppe. Disse udfordringer vurderer socialtilsynet, at tilbuddet arbejder relevant med, men vurderer samtidig at de kan adresseres yderligere, f.eks. ved en refleksiv og styrket anvendelse af faglig supervision. Socialtilsynet vurderer dertil, at Kurreholm i høj grad understøtter de unges medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdag. Denne vurdering understøttes af de unge, der generelt udtaler at medarbejderne formår at skabe tillid og udvise interesse og respekt for den enkelte, samtidig med at alle støttes i at udvikle de nødvendige sociale kompetencer, til at bevæge og udvikle sig i et fælles socialt rum. De unge oplever, at medarbejderne er tilgængelige, og Socialtilsynet vurderer, at Kurreholm generelt udøver en respektfuld og anerkendende tilgang til de unge, om end der også ses eksempel på, at særlige udfordrende og pædagogisk krævende problemstillinger skal have stor opmærksomhed, og både kollegial og ledelsesmæssig støtte. Socialtilsynet vurderer, at Kurreholm arbejder med et værdigrundlag og en faglig og metodisk tilgang, der i praksis hviler på, og generelt opfattes af de unge, som grundliggende respektfuld. Denne tilgang vurderes af Socialtilsynet som understøttende også forhold til at tilbuddet i høj grad er i stand til at forebygge at overgreb og magtanvendelser finder sted, idet der ikke forekommer magtanvendelser i tilbuddet.

Organisation og ledelse

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer fortsat, at Kurreholm har en faglig kompetent leder med relevant uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund, der aktuelt suppleres via deltagelse i diplomuddannelse i ledelse. Leder observeres som både tydelig og demokratisk i sin ledelsesstil, og desuden resolut og handlekraftig, med god indsigt i målgruppen, herunder også hvilke tiltag Kurreholm løbende står overfor, for at sikre bedst mulige vilkår for de unge i tilbuddet. Samarbejdet med diverse samarbejdsparter vurderes ligeledes som værende godt. Leder har formået at holde en fast kurs, i en periode de sidste 2-3 år, hvor der var turbulens og opståede krævende situationer, og har med en aktiv bestyrelse og gode samarbejdspartnere, prioriteret relevant i opgaverne, til gavn for de unge, der har følt sig omsorgsfuldt rummet i en endog meget krævende tid. Kurreholm har sidste år i forbindelse med en øget belægningsgrad og dermed en forbedret økonomi, fået mulighed for at genetablere supervision til personale og ledelse, som bliver vurderet som en positiv udvikling. Socialtilsynets vurderer endvidere, at de unge i tilbuddet i tilstrækkeligt omfang har kontakt til kompetente medarbejdere, der yder den støtte og hjælp som den enkelte har behov for. De unge beskriver selv, at medarbejderne er tilgængelige for dem, når de unge har behov. Kurreholms personalegennemstrømning og sygefravær vurderes af Socialtilsynet til at ligge på et meget acceptabelt niveau.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer samlet set, at Kurreholms ledelse og medarbejdere tilsammen besidder de nødvendige og relevante kompetencer, i forhold til den opgave de har i forhold til den godkendte målgruppe og sammen med de unge. Det vurderes, at der er en relevant og vel gennemtænkt sammensætning af medarbejdere, hvor erfaring, formelle kompetencer og en passende bredde og forhold mellem pædagogisk uddannelse og anden relevant kompeteence er vægtet, til de unges gavn. Det vurderes af socialtilsynet, at der reflekteres relevant og professionelt over sammensætning af medarbejdergruppe og ny ansættelser, såvel som der ses en resolut handlen, når der i sjældne tilfælde er foretaget et fejlmatch. Medarbejdere og ledelse redegør efter socialtilsynets vurdering generelt meget tilfredsstillende for deres faglige tilgang og valg samt anvendelse af metoder, og på hvilken måde de anser disse som understøttende de unges behov. Samtidig vurderer socialtilsynet det relevant, fortsat at have fokus på at vedligeholde og udvikle medarbejdernes kompetencer, i form af efter - og videreuddannelse.

Fysiske rammer

Socialtilsynet har ved besigtigelse vurderet, at de fysiske rammer som Kurreholm tilbyder, fortsat er både gode og rummelige. Det vurderes således, at de fysiske rammer tjener til at tilbyde børn og unge passende muligheder for udfoldelse og dermed skabe trivsel. Ved dette seneste anmeldte tilsynsbesøg, sås flere indikationer på, at de unge føler sig hjemme og har et tilhørsforhold, der blandt andet får konkret udtryk ved lyst til at etablere muligheder for at dyrke fritidsinteresser på stedet, og deltage i etableringen af nye muligheder til glæde for de unge i bygningerne. Desuden ses Kurreholm som et velholdt hjemligt sted, der fremstår ryddeligt, rent og rart at opholde sig i. Der er god plads til udfoldelse, både indendørs og udendørs, og alle de unge tilbydes gode passende værelser, som indrettes personligt, efter deres egen smag. Ejendommen er beliggende på en grund der er 8 ha stor, og den er delt i to bygninger; en hovedbygning og en driftsbygning. Den fremstår vel vedligeholdt, og passende indrettet til formålet. Alle værelser og opholdssrum er beliggende i hovedbygningen. I driftsbygningen er der møde - og kontorfaciliteter, samt leders private bolig. Derudover er der diverse bygninger på grunden, med tilhørende græspæner og nyttehaveareal. Rammerne er således hjemlige og tilbyder de unge et godt og trygt miljø. Placeringen er landlig, med en meget naturskøn beliggenhed, men samtidig i nær afstand til nærliggende mindre by og diverse skole og uddannelsestilbud, såvel som ungdomsklubber mv.

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner. Taksten er fastholdt i budget 2017 på samme niveau som 2016. Lønomkostningerne er hævet, hvilket afspejler at tilbuddet har fuld belægning, med øget anvendelse af lønomkostninger. Ligeledes er ledelsen de sidste år styrket ved ansættelse af souschef. Tilbuddet soliditet er meget tilfredsstillende, med en soliditet på 61 %, hvilket ses som grundlag for at taksterne er fastholdt på samme niveau.

Tilsyn pr. dato 17/3 2016

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
17/3 2016

Konklusionen på tilsynet

Kurreholm er et mindre socialpædagogisk opholdssted, med fastboende leder og en målgruppe der omfatter op til 9 børn og unge mellem 11 - 18 år, med mulighed for forlængelse af anbringelsen op til 23 år. Aktuelt er der 8 unge boende. To unge er siden seneste tilsynsbesøg i 2015 fraflyttet planmæssigt, og fire er flyttet samlet ind, i forbindelse med at deres tidligere anbringelsessted lukkede. Målgruppen er i seneste godkendelse og aktuelt på Tilbudsportalen beskrevet som unge med adfærdsmæssige problemer, sociale problemer, skoleproblemer, netværksproblemer, identitetsproblemer, socialt belastede evt. med begyndende kriminalitet, opmærksomhedsforstyrrelser eller lettere rusmiddelsproblemer. Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at målgruppen er klar og afgrænset og det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes systematisk med relevante metoder og faglige tilgange, der fører til positive resultater for de unge. Socialtilsynet har ved dette uanmeldte tilsynsbesøg som anført fokuseret på ledelse og organisation. Nedenstående samlede vurdering af de øvrige forhold er derfor baseret på tilsyn i 2015. Det er ud fra stikprøver, i form af indlejrede spørgsmål til de unge på dette seneste tilsynsbesøg, socialtilsynets opfattelse, at den tidligere samlede vurdering fortsat er dækkende. Det er således socialtilsynets vurdering, at der på Kurreholm fortsat er relevant fokus på at støtte de unge i deres skolegang og mulighed for videre uddannelse og beskæftigelse. Der ses et dagligt fokus, hvor der udfra dialog og målfastsættelse med de unge, arbejdes med eventuelle udfordringer med skolearbejdet. Dertil ses en kultur på tilbuddet, der tilsiger at de unge støttes i at lave lektier. Således sikres i videst muligt omfang, at hver enkelt ung støttes i sine konkrete behov og udfordringer. Ligeledes vurderes det af socialtilsynet, at Kurreholm har et relevant fokus på børn og unges muligheder for, med et trygt og tillidsfuldt udgangspunkt på opholdsstedet, at kunne udvikle venskaber og træde ud i verden, med lyst og mod til sociale fællesskaber, i fritidsliv, med venner, familie hvor det er muligt og med kærester. Ledelse og medarbejdere kan relevant redegøre for deres faglige tilgange, der baseres på en anerkendende, struktur- og relationspædagogisk tilgang. Kurreholm arbejder dertil ud fra faglige tilgange og metoder, hvor der tages udgangspunkt i, at rammerne og fællesskabet i tilbuddet sammen med relationsopbygningen bidrager til at finde den enkelte unges ressourcer og udviklingspotentiale. De familielignende rammer udnyttes ligeledes metodisk, i forhold til at skabe trygge rammer, med faste kontinuerlige voksne og en dynamisk sammensat børnegruppe, der sammen har oplevelser der styrker sammenholdet. Siden 2015 har tilbuddet modtaget 4 unge, der kom fra et tidligere anbringelsessted. Tilbuddet har fra begyndelsen været meget bevidst om, at der skulle arbejdes bevidst med at skabe trivsel og tryghed mellem to grupper unge, der ikke hidtil havde boet sammen, men hvor den ene gruppe havde boet sammen i en årrække Af oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det, at Kurreholm bevidst arbejder ud fra en ide om, at det at kunne agere i fællesskaber er med til at styrke de unge, hvorfor der i den daglige pædagogiske praksis arbejdes fokuseret på at understøtte udviklingen af sociale kompetencer. Det er Socialtilsynets vurdering, at Kurreholm som helhed i høj grad bidrager til at styrke de unges sociale komptencer og selvstændighed. Medarbejderne opleves som tillidsskabende og tilgængelige af de unge, som støttes i samvær med deres familie og venner. Socialtilsynet vurderer fortsat, at Kurreholm har et relevant fokus på de unges skolegang og beskæftigelse, og fortsat arbejder målrettet på at støtte de unge i at udnytte deres potentiale fuld ud, med relevant daglig støtte. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer fortsat, at Kurreholm har en faglig kompetent ledelse, bestyrelse og medarbejdergruppe, med relevante uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrunde. Siden 2015 er der udskiftet formand for bestyrelsen, men den tidligere formand er menigt medlem af bestyrelsen. Leder har påbegyndt diplomuddannelse i ledelse, og der er udnævnt en ny souschef på Kurreholm, i form af forfremmelse af en pædagog der blev ansat i perioden efter tidligere leders død. Socialtilsynet vurderer at ledelsen af Kurreholm er blevet styrket siden seneste tilsynsbesøg. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at de fysiske rammer fortsat i 2016 har en god standard, der opfylder de behov som de unge har, både i forhold til privatliv, fællesskab og udfoldelse iøvrigt. Socialtilsynet vurderer dermed Kurreholm som i høj og i meget høj grad, at leve op til kvalitetsstandarden på de syv temaer og dermed kan opretholde godkendelsen. Socialtilsynet vurderer, at Kurreholm har tilknyttet medarbejdere med relevante kompetencer, både fagligt og personligt og formår at sætte disse kompetencer i spil, både i forhold til de unge, til eksterne samarbejdsparter og de unges familier. Kurreholm arbejder med relevante faglige tilgange, på et metodisk grundlag der sikrer de unges trivsel. Socialtilsynet har endnu ikke modt5aget årsrapport 2015, og foretager derfor ikke en selvstændig vurdering af økonomien, i forbindelse med dette uanmeldte tilsyn, men fastholder vurderingen af dette tema fra seneste anmeldte tilsyn. Det forventes imidlertid, at Kurreholm vil have et tilfredsstillende resultat for 2015, men en forbedring af belægningsprocenten fra og med medio 2015, således at der er næsten 100 % belægning aktuelt. Samtidig vurderer socialtilsynet, at Kurreholm er i en fase, hvor der skal være fortsat fokus på at konsolidere en god udvikling, og søge at arbejde medarbejdergruppen endnu bedre sammen, konsolidere det nye lederteam, og med en strategisk uddannelsesplanlægning sigte på at sikre en fortsat god faglig udvikling for hele medarbejdergruppen.

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at der på Kurreholm er relevant fokus på at tilbyde børn og unge passende støtte, således at de kan modtage og profitere af skolegang og videre uddannelse. Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med løbende målfastsættelse i forhold til det enkelte barn, som støttes i det daglige med henblik på opnåelse af målene. Ligesom socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et godt samarbejde med de unges skoletilbud. Således ses alle de aktuelt indskrevne børn og unge at være i et skole eller uddannelsestilbud, som der støttes godt op om. Socialtilsynet vurderer, at det er en central del af tilbuddet, som på daglig basis sikrer, at de unge får den fornødne voksenkontakt og hjælp til skolearbejdet, individuelt tilpasset den enkelte unge, og med fokus på om om det er nødvendigt med eventuel særlig støtte i en periode. Ud fra seneste interview med pårørende, vurderer socialtilsynet at Kurreholm ligeledes formår at demonstrere for de pårørende, at deres børn udvikler sig i en positiv retning i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Selvstændighed og relationer

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Kurreholm arbejder med målfastsættelse sammen med børn og unge i tilbuddet, og tilrettelægger det socialpædagogiske arbejde, således at børn og unge i videst muligt omfang støttes i udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at børnene/de unge, støttes i forhold til at skabe nye venskaber og i at bevare dem. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gør en stor indsats for at de unge kan have venner på besøg, og således indgå i ligeværdige relationer med jævnaldrende. Der ses en stor opmærksomhed på, hvad lokalsamfundet kan tilbyde, og dermed også et fokus på at brede verden ud for - og sammen med - de unge. Tilbuddet sikrer, også via en praktisk forholden sig, at de unge kan være så mobile som en teenageliv ofte fordrer, ved at kompensenere for den lidt landlige placering og køre de unge ved behov, når cykel eller bus ikke slår til. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, i det omfang det er muligt, søger at inddrage de unges familier således, at de unge kan bevare den kontakt de ønsker og har behov for, såvel som at de pårørende bibringes en oplevelse af at være respekterede og værdifulde for den unge. De unge på stedet vurderes endeligt generelt at have fortrolighed til mindst en medarbejder på stedet, og anvender denne fortrolighed i det daglige til at vende spørgsmål og udfordringer. De senest indflyttede unge kan muligvis stadig have behov for mere tid til at udvikle en fuld tillid til medarbejderne, set ud fra oplysninger nogle af de unge har givet til pårørende, men endnu ikke til medarbejdere på stedet.

Målgruppe

Kurreholm arbejder med udgangspunkt i en klar målgruppebeskrivelse, med børn og unge mellem 11 og 18 år. Målgruppen er desuden afgrænset, og de faglige tilgange ses relevant tilpasset målgruppen, såvel som det metodiske grundlag. Det er Socialtilsynets vurdering, at målgruppen for Kurreholm er klar og afgrænset og det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes systematisk med relevante metoder og faglige tilgange, der fører til positive resultater for de unge. Ledelse og medarbejdere kan relevant redegøre for deres faglige tilgange, der baseres på en ligeværdig, anerkendende, struktur og relationspædagogisk tilgang. Kurreholm arbejder ud fra velvalgte tilgange, hvor der tages udgangspunkt i, at rammerne og fællesskabet i tilbuddet, såvel som relationsopbygningen bidrager til at finde og understøtte den enkelte unges ressourcer og udviklingspotentialer. Det er Socialtilsynets vurdering, at Kurreholm i høj grad understøtter de unges medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdag. Denne vurdering understøttes særligt af de unge, der udtaler at medarbejderne formår at skabe tillid og udvise interesse og respekt for den enkelte, samtidig med at alle støttes i at udvikle de nødvendige sociale kompetencer, til at bevæge og udvikle sig i et fælles socialt rum. De unge oplever, at medarbejderne er tilgængelige, og det er Socialtilsynets vurdering, at Kurreholm på flere måder udøver en respektfuld og anerkendende tilgang til de unge. Dette ses både i det skriftlige materiale og observeres under tilsynsbesøget, hvor de unge omtales med respekt- og omsorgsfuldhed. Det er Socialtilsynets vurdering, at Kurreholm arbejder med et værdigrundlag og en faglig og metodisk tilgang, der i praksis hviler på, og opfattes af de unge, som grundliggende respektfuld. Denne tilgang vurderes af Socialtilsynet som understøttende i forhold til at tilbuddet i høj grad er i stand til at forebygge at overgreb og magtanvendelser finder sted.

Organisation og ledelse

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Kurreholm har en faglig kompetent leder med relevant uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund. Leder observeres som tydelig og demokratisk i sin ledelsesstil, med god indsigt i målgruppen, herunder også hvilke tiltag Kurreholm løbende står overfor, for at sikre bedst mulige vilkår for de unge i tilbuddet. Samarbejdet med diverse samarbejdsparter vurderes ligeledes som værende godt. Leder har formået at holde en fast kurs, i en periode hvor der var turbulens og opståede krævende situationer, og har med en aktiv bestyrelse og gode samarbejdspartnere, prioriteret relevant i opgaverne, til gavn for de unge, der har følt sig omsorgsfuldt rummet i en endog meget krævende tid. Kurreholm har I forbindelse med en øget belægningsgrad og dermed en forbedret økonomi, fået mulighed for at genetablere supervision til personale og ledelse. Det er afspejlet i bedømmelsen, som er hævet fra det seneste tidligere tilsyn. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af interview, at både medarbejdere og ledelse har stort udbytte af den genetablerede supervision. Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at de unge i tilbuddet i tilstrækkeligt omfang har kontakt til kompetente medarbejdere, der yder den støtte og hjælp som den enkelte har behov for. De unge beskriver selv, at medarbejderne er tilgængelige for dem, når de unge har behov. Kurreholms personalegennemstrømning og sygefravær vurderes af Socialtilsynet til at ligge på et meget acceptabelt niveau.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer samlet set, at Kurreholms ledelse og medarbejdere tilsammen besidder de helt nødvendige og relevante kompetencer, i forhold til den opgave de har i forhold til og sammen med de unge. Det vurderes, at der er en relevant og vel gennemtænkt sammensætning af medarbejdere, hvor erfaring, formelle kompetencer og en passende bredde og forhold mellem pædagogisk uddannelse og anden relevant kompeteence er vægtet, til de unges gavn. De unge tænkes inddraget, i kommende nyansættelser, og der er en aktuel proces i medarbejdergruppen, i forhold til at vurdere hvilke kompetencer de ser som relevcante at få tilføjet i kommende nyansættelser. Det vurderes af socialtilsynet, at der reflekteres relevant og professionelt over dette. Medarbejdere og ledelse redegør efter socialtilsynets vurdering meget tilfredsstillende for deres faglige tilgang og valg samt anvendelse af metoder, og på hvilken måde de anser disse som understøttende de unges behov.

Økonomi 

Tilsynet vurderer, at Kurreholm har en sund økonomi, som er gennemskuelig for socialtilsyn og visiterende kommuner. Taksten baserede sig i 2014 på en belægningsprocent på 100, men endte på 53,9 jvf. årsrapport 2014. Da tilbuddet dels har tilpasset udgifterne, dels nyindskrevet 4 unge medio 2015, vurderes økonomien som rettet meget op. Aktuelt er 8 af 9 pladser belagt. Tilsynet vurderer endvidere, at planerne vedr. midler til nyt dokumentationsværktøj samt faglig udvikling, herunder supervision, samt igangsat diplom uddannelse af leder, giver gode muligheder en fortsat kvalitetsudvikling. Tilsynet vurderer, at der sammenhæng mellem pris og kvalitet i tilbuddet.

Fysiske rammer

Socialtilsynet har ved besigtigelse vurderet, at de fysiske rammer som Kurreholm tilbyder, fortsat er både gode og rummelige. Det vurderes således, at de fysiske rammer tjener til at tilbyde børn og unge passende muligheder for udfoldelse og dermed skabe trivsel. Ved det seneste uanmeldte tilsynsbesøg, sås flere indikationer på, at de unge føler sig hjemme og har et tilhørsforhold, der blandt andet får konkret udtryk ved lyst til at etablere muligheder for at dyrke fritidsinteresser på stedet etc. Desuden ses Kurreholm som et velholdt hjemligt sted, der fremstår ryddeligt, rent og rart at opholde sig i. Der er god plads til udfoldelse, både indendørs og udendørs, og alle de unge tilbydes gode passende værelser, som indrettes personligt, efter deres egen smag. Ejendommen er beliggende på en grund der er 8 ha stor, og den er delt i to bygninger; en hovedbygning og en driftsbygning. Den fremstår vel vedligeholdt, og passende indrettet til formålet. Alle værelser og opholdssrum er beliggende i hovedbygningen. I driftsbygningen er der møde - og kontorfaciliteter, samt leders private bolig. Derudover er der diverse bygninger på grunden, med tilhørende græspæner og nyttehaveareal. Rammerne er således hjemlige og tilbyder de unge et godt og trygt miljø. Placeringen er landlig, med en meget naturskøn beliggenhed, men samtidig i nær afstand til nærliggende mindre by og diverse skole og uddannelsestilbud, såvel som ungdomsklubber mv.

Tilsyn pr. dato 29/6 2015

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Godkendelse af eksisterende tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
29/6 2015

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført regodkendelse af det private, fondsejede tilbud Kurreholm. Kurreholm er et mindre socialpædagogisk opholdssted, med fastboende leder og en målgruppe der omfatter op til 9 børn og unge mellem 11 - 18 år, med mulighed for forlængelse af anbringelsen op til 23 år. Målgruppen er i seneste godkendelse og aktuelt på Tilbudsportalen beskrevet som unge med adfærdsmæssige problemer, sociale problemer, skoleproblemer, netværksproblemer, identitetsproblemer, socialt belastede evt. med begyndende kriminalitet, opmærksomhedsforstyrrelser eller lettere rusmiddelsproblemer. Det er Socialtilsynets vurdering, at målgruppen er klar og afgrænset og det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes systematisk med relevante metoder og faglige tilgange, der fører til positive resultater for de unge. Det er socialtilsynets vurdering, at der på Kurreholm er relevant fokus på at støtte de unge i deres skolegang og mulighed for videre uddannelse og beskæftigelse. Der ses et dagligt fokus, hvor der udfra dialog og målfastsættelse med de unge, arbejdes med eventuelle udfordringer med skolearbejdet. Dertil ses en kultur på tilbuddet, der tilsiger at de unge støttes i at lave lektier. Således sikres i videst muligt omfang, at hver enkelt ung støttes i sine konkrete behov og udfordringer. Ligeledes vurderes det af socialtilsynet, at Kurreholm har et relevant fokus på børn og unges muligheder for, med et trygt og tillidsfuldt udgangspunkt på opholdsstedet, at kunne udvikle venskaber og træde ud i verden, med lyst og mod til sociale fællesskaber, i fritidsliv, med venner, familie hvor det er muligt og med kærester. Ledelse og medarbejdere kan relevant redegøre for deres faglige tilgange, der baseres på en anerkendende, struktur- og relationspædagogisk tilgang. Kurreholm arbejder dertil ud fra faglige tilgange og metoder, hvor der tages udgangspunkt i, at rammerne og fællesskabet i tilbuddet sammen med relationsopbygningen bidrager til at finde den enkelte unges ressourcer og udviklingspotentiale. De familielignende rammer udnyttes ligeledes metodisk, i forhold til at skabe trygge rammer, med faste kontinuerlige voksne og en dynamisk sammensat børnegruppe, der sammen har oplevelser der styrker sammenholdet. Af oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det, at Kurreholm bevidst arbejder ud fra en ide om, at det at kunne agere i fællesskaber er med til at styrke de unge, hvorfor der i den daglige pædagogiske praksis arbejdes fokuseret på at understøtte udviklingen af sociale kompetencer. Det er Socialtilsynets vurdering, at Kurreholm som helhed i høj grad bidrager til at styrke de unges sociale komptencer og selvstændighed. Medarbejderne opleves som tillidsskabende og tilgængelige af de unge, som støttes i skolegang og samvær med deres familie og venner. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Kurreholm har en faglig kompetent ledelse, bestyrelse og medarbejdergruppe, med relevante uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrunde. De fysiske rammer vurderes ligeledes som havende en god standard, der opfylder de behov som de unge har, både i forhold til privatliv, fællesskab og udfoldelse iøvrigt. Socialtilsynet vurderer dermed Kurreholm som i høj og i meget høj grad, at leve op til kvalitetsstandarden på de syv temaer. På baggrund af ovenstående kan Socialtilsyn Hovedstaden regodkende Kurreholm.

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at der på Kurreholm er relevant fokus på at tilbyde børn og unge passende støtte, således at de kan modtage og profitere af skolegang og videre uddannelse. Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med løbende målfastsættelse i forhold til det enkelte barn, som støttes i det daglige med henblik på opnåelse af målene. Ligesom socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et godt samarbejde med de unges skoletilbud. Således ses alle de aktuelt indskrevne børn og unge at være i et skole eller uddannelsestilbud, som der støttes godt op om. Socialtilsynet vurderer, at det er en central del af tilbuddet, som på daglig basis sikrer, at de unge får den fornødne voksenkontakt og hjælp til skolearbejdet, individuelt tilpasset den enkelte unge, og med fokus på om om det er nødvendigt med eventuel særlig støtte i en periode.

Selvstændighed og relationer

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Kurreholm arbejder med målfastsættelse sammen med børn og unge i tilbuddet, og tilrettelægger det socialpædagogiske arbejde, således at børn og unge i videst muligt omfang støttes i udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at børnene/de unge, støttes i forhold til at skabe nye venskaber og i at bevare dem. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gør en stor indsats for at de unge kan have venner på besøg, og således indgå i ligeværdige relationer med jævnaldrende. Der ses en stor opmærksomhed på, hvad lokalsamfundet kan tilbyde, og dermed også et fokus på at brede verden ud for - og sammen med - de unge. Tilbuddet sikrer, også via en praktisk forholden sig, at de unge kan være så mobile som en teenageliv ofte fordrer, ved at kompensenere for den lidt landlige placering og køre de unge ved behov, når cykel eller bus ikke slår til. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, i det omfang det er muligt, søger at inddrage de unges familier således, at de unge kan bevare den kontakt de ønsker og har behov for, såvel som at de pårørende bibringes en oplevelse af at være respekterede og værdifulde for den unge. De unge på stedet vurderes endeligt at have fortrolighed til mindst en medarbejder på stedet, og anvender denne fortrolighed i det daglige til at vende spørgsmål og udfordringer.

Målgruppe

Kurreholm arbejder med udgangspunkt i en klar målgruppebeskrivelse, med børn og unge mellem 11 og 18 år. Målgruppen er desuden afgrænset, og de faglige tilgange ses relevant tilpasset målgruppen, såvel som det metodiske grundlag. Det er Socialtilsynets vurdering, at målgruppen for Kurreholm er klar og afgrænset og det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes systematisk med relevante metoder og faglige tilgange, der fører til positive resultater for de unge. Ledelse og medarbejdere kan relevant redegøre for deres faglige tilgange, der baseres på en ligeværdig, anerkendende, struktur og relationspædagogisk tilgang. Kurreholm arbejder ud fra velvalgte tilgange, hvor der tages udgangspunkt i, at rammerne og fællesskabet i tilbuddet, såvel som relationsopbygningen bidrager til at finde og understøtte den enkelte unges ressourcer og udviklingspotentialer. Det er Socialtilsynets vurdering, at Kurreholm i høj grad understøtter de unges medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdag. Denne vurdering understøttes særligt af de unge, der udtaler at medarbejderne formår at skabe tillid og udvise interesse og respekt for den enkelte, samtidig med at alle støttes i at udvikle de nødvendige sociale kompetencer, til at bevæge og udvikle sig i et fælles socialt rum. De unge oplever, at medarbejderne er tilgængelige, og det er Socialtilsynets vurdering, at Kurreholm på flere måder udøver en respektfuld og anerkendende tilgang til de unge. Dette ses både i det skriftlige materiale og observeres under tilsynsbesøget, hvor de unge omtales med respekt- og omsorgsfuldhed. Det er Socialtilsynets vurdering, at Kurreholm arbejder med et værdigrundlag og en faglig og metodisk tilgang, der i praksis hviler på, og opfattes af de unge, som grundliggende respektfuld. Denne tilgang vurderes af Socialtilsynet som understøttende i forhold til at tilbuddet i høj grad er i stand til at forebygge at overgreb og magtanvendelser finder sted.

Organisation og ledelse

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Kurreholm har en faglig kompetent leder med relevant uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund. Leder observeres som tydelig og demokratisk i sin ledelsesstil, med god indsigt i målgruppen, herunder også hvilke tiltag Kurreholm løbende står overfor, for at sikre bedst mulige vilkår for de unge i tilbuddet. Samarbejdet med diverse samarbejdsparter vurderes ligeledes som værende godt. Leder har formået at holde en fast kurs, i en periode hvor der var turbulens og opståede krævende situationer, og har med en aktiv bestyrelse og gode samarbejdspartnere, prioriteret relevant i opgaverne, til gavn for de unge, der har følt sig omsorgsfuldt rummet i en endog meget krævende tid. Fraværet aktuelt af ekstern supervision, er der dels plausible forklaringer på, og dels planer om et få genetableret med den nu forbedrede økonomi. Den aktuelle score vedrørende ekstern supervison, afspejler den aktuelle situation. Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at de unge i tilbuddet i tilstrækkeligt omfang har kontakt til kompetente medarbejdere, der yder den støtte og hjælp som den enkelte har behov for. De unge beskriver selv, at medarbejderne er tilgængelige for dem, når de unge har behov. Kurreholms personalegennemstrømning og sygefravær vurderes af Socialtilsynet til at ligge på et meget acceptabelt niveau.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer samlet set, at Kurreholms ledelse og medarbejdere tilsammen besidder de helt nødvendige og relevante kompetencer, i forhold til den opgave de har i forhold til og sammen med de unge. Det vurderes, at der er en relevant og vel gennemtænkt sammensætning af medarbejdere, hvor erfaring, formelle kompetencer og en passende bredde og forhold mellem pædagogisk uddannelse og anden relevant kompeteence er vægtet, til de unges gavn. De unge tænkes inddraget, i kommende nyansættelser, og der er en aktuel proces i medarbejdergruppen, i forhold til at vurdere hvilke kompetencer de ser som relevcante at få tilføjet i kommende nyansættelser. Det vurderes af socialtilsynet, at der reflekteres relevant og professionelt over dette. Medarbejdere og ledelse redegør efter socialtilsynets vurdering meget tilfredsstillende for deres faglige tilgang og valg samt anvendelse af metoder, og på hvilken måde de anser disse som understøttende de unges behov.

Økonomi 

Tilsynet vurderer, at Kurreholm har en sund økonomi, som er gennemskuelig for socialtilsyn og visiterende kommuner. Taksten baserede sig i 2014 på en belægningsprocent på 100, men endte på 53,9 jvf. årsrapport 2014. Da tilbuddet dels har tilpasset udgifterne, dels nyindskrevet 4 unge medio 2015, vurderes økonomien som rettet meget op. Tilsynet vurderer endvidere, at planerne vedr. midler til nyt dokumentationsværktøj samt faglig udvikling, herunder supervision, giver gode muligheder en fortsat kvalitetsudvikling. Tilsynet vurderer, at der sammenhæng mellem pris og kvalitet i tilbuddet.

Fysiske rammer

Socialtilsynet har ved besigtigelse vurderet, at de fysiske rammer som Kurreholm tilbyder, er både gode og rummelige. Det vurderes således, at de fysiske rammer tjener til at tilbyde børn og unge passende muligheder for udfoldelse og dermed skabe trivsel. Ved det seneste tilsynsbesøg, i forbindelse med regodkendelsesprocessen, sås flere indikationer på, at de unge føler sig hjemme og har et tilhørsforhold, der blandt andet får konkret udtryk ved lyst til at etablere muligheder for at dyrke fritidsinteresser på stedet etc. Der er god plads til udfoldelse, både indendørs og udendørs, og alle de unge tilbydes gode passende værelser, som indrettes personligt, efter deres egen smag. Ejendommen er beliggende på en grund der er 8 ha stor, og den er delt i to bygninger; en hovedbygning og en driftsbygning. Den fremstår vel vedligeholdt, og passende indrettet til formålet. Alle værelser og opholdssrum er beliggende i hovedbygningen. I driftsbygningen er der møde - og kontorfaciliteter, samt leders private bolig. Derudover er der diverse bygninger på grunden, med tilhørende græspæner og nyttehaveareal. Rammerne er hjemlige og tilbyder de unge et godt og trygt miljø. Placeringen er landlig, med en meget naturskøn beliggenhed, men samtidig i nær afstand til nærliggende mindre by og diverse skole og uddannelsestilbud, såvel som ungdomsklubber mv.