Tilbudsportalens logo

Botilbuddet Jammerbugten

Løkkensvej 892
9480 Løkken

Leder: Dorte Porsmose
Email: dp@ekkofonden.dk
Telefon: 41776688
Hjemmeside: www.ekkofonden.dk i

Godkendt som:
midlertidigt botilbud til voksne § 107
i
almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
i
Godkendt
i
Læs mere om eventuelle vilkår og påbud på fanen "Tilsyn"

Seneste opdatering af oplysninger

Tilbuddets oplysninger er senest opdateret:
2017.07.27

Vores målgruppe

Målgruppen består hovedsageligt af personer over 17 år, som er diagnosticerede sindslidende eller hjerneskadede, ofte med en dobbeltdiagnose, hvor misbrug kan indgå, hvorfor de ikke er i stand til at bo for sig selv. •Personer med varige sindslidelser, der er behandlet på psykiatrisk institution eller afdeling. •Personer med varige sindslidelser kombineret med hjerneskader, personlighedsforstyrrelser og lignende, der ofte kommer til udtryk ved impulsstyret asocial adfærd, misbrugsproblematikker og lignende. •Personer, der er varigt sindslidende, og hvor de er dømt til at lade sig underkaste psykiatrisk behandling. •Personer med medfødte hjerneskader, hjerneskader opstået ved ulykker eller som en konsekvens af et langvarigt misbrug, sygdom eller lignende. •Personer, der er udviklingshæmmede

Vores tilbud er godkendt til følgende målgrupper:


- Personer i alderen 18 - 60 med udviklingshæmning

- Personer i alderen 18 - 60 med andre psykiske vanskeligheder

- Personer i alderen 18 - 60 med omsorgssvigt

- Personer i alderen 18 - 60 med personlighedsforstyrrelse

- Personer i alderen 18 - 60 med udadreagerende adfærd

- Personer i alderen 18 - 60 med forandret virkelighedsopfattelse

- Personer i alderen 18 - 60 med andet socialt problem

- Personer i alderen 18 - 60 med dømt til strafferetslig foranstaltning

- Personer i alderen 17 - 18 med udviklingshæmning

- Personer i alderen 17 - 18 med andre psykiske vanskeligheder

- Personer i alderen 17 - 18 med omsorgssvigt

- Personer i alderen 17 - 18 med personlighedsforstyrrelse

- Personer i alderen 17 - 18 med udadreagerende adfærd

- Personer i alderen 17 - 18 med forandret virkelighedsopfattelse

- Personer i alderen 17 - 18 med andet socialt problem

Vores værdigrundlag

Botilbuddet Jammerbugtens værdigrundlag EKKO viser grundlæggende vejen for måden, hvorpå vi tilgår beboer og kollegaer. Endvidere er det fundamentet, hvorpå botilbuddet bygger sit pædagogiske grundsyn. EKKO står for: Engagement Det betyder, at beboerne møder medarbejdere som: - vil gøre en positiv forskel - er nærværende - er imødekommende - viser forståelse - er rummelige - der er ansvarsfulde Kvalitet Det betyder, at beboerne møder medarbejdere som: - er velfunderet i beslutning og handling - støtter beboeren til en høj livskvalitet for den enkelte - har fokus på ressourcer og udviklingsmuligheder Kommunikation Det betyder, at beboerne møder medarbejdere som: - er respektfuld i tilgangen til beboerne og hinanden - er ærlige og tydelige i både tale og kropssprog - evner at kommunikere på et forståeligt niveau for beboeren Omsorg Det betyder, at beboerne møder medarbejdere som: - yder omsorg, også i svære situationer - passer på beboerne, når de ikke kan selv - udviser empati og menneskelighed - udviser rummelighed - skaber tryghed og overskuelighed for den enkelte

Vores faglige målsætning

Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor der tages hensyn til alle beboerens problematikker og udfordringer. Mange af vores beboere har tidligere oplevet mange nederlag pga. deres komplekse diagnoser og problemstillinger. Derfor arbejder vi med at få beboerne til at indse deres eget potentiale gennem succesoplevelser i hverdagen, store som små. Vores pædagogiske miljø er karakteriseret ved rummelighed, vedholdenhed og en høj personalenormering, så beboerens behov for personale til at guide og støtte sig i alle sammenhænge i høj grad kan imødekommes. Derfor strukturerer og planlægger vi den enkelte beboers dagligdag ud fra individuelle behov, ønsker og hensyn. Pædagogikken bygger på en ydrestyret struktureret ramme for den enkelte beboer, hvor relationen er det bærende grundlag for at kunne skabe denne struktur, hvor beboeren i samarbejde med personalet kan udvikle nye strategier for sit liv.

Vores faglige tilgange
i
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Vores metoder
i
Anerkendene relationspædagogik
i
Low Arousal
i

Sådan sætter vi mål for borgeren

Udgangspunktet for borgerens målsætninger er de i den pågælende kommunale handleplan opstillede indsatsmål. Til indsatsformålet er der tilknyttet indsatsmål, hvilke løbende vurderes og justeres via det daglige pædagogiske arbejde med borgeren og i samarbejde med sagsbehandler. På baggrund af den kommunale handleplan udvikler botilbuddet Jammerbugten en udviklingsplan indeholdende strategier for at arbejde med indsatsmålene. Udviklingsplanen kan ligeledes indeholde mål og strategier fastsat af botilbuddet i samarbejde med den enkelte beboer.

Sådan følger vi op på de fastsatte mål
og dokumenterer målopfyldelsen

Der er udarbejdet redskab til effektmåling af borgerens udvikling, hvilket er baseret på de opstillede temaer i socialstyrelens kvalitetsmodel samt baseret på helhedsvurdering i voksenudredningsmetoden. Dette redskab er medvirkende til at visualisere borgerens udvikling i forhold til de opstillede indsatsformål og indsatsmål samt i forhold til en helhedsvurdering af borgerens udvikling. Der bliver ført daglige notater i forhold til hver enkelt beboer, hvilke benyttes til senere udarbejdelse af henholdsvis statusbeskrivelser og udviklingsplaner på den enkelte beboer. Udviklingsplanerne udarbejdes med afsæt i den nye kvalitetsmodel, hvor der er fokus på relevante kriterier og dertilhørende indikatorer. Ydermere fokuserer udviklingsplanerne på voksenudredningsmetoden, hvorfra der er fokus på sagsbehandlerens sagsopfølgning

Vores måle- og udredningsmetoder

Vi benytter disse måle- og udredningsmetoder:

Anden dokumentation, Anden målemetode, Anden udredningsmetode

Beskrivelse af "anden målemetode"
Udredningsmetoden, der er en kombination af kvalitetsmodellen, voksenudredningsmetoden og indsatsmålene, er ligeledes en metode til at dokumentere resultater på den enkelte samt effekt af tilbuddet.

Beskrivelse af "anden udredningsmetode"

Udredningsmetoden er en kombination af kvalitetsmodellen, voksenudrengsmetoden og indsatsmålene.

Beskrivelse af "anden dokumentation"

EKKOdoc, der er en kombination af kvalitetsmodellen, voksenudredningsmetoden og indsatsmålene, er ligeledes en metode til at dokumentere resultater på den enkelte samt effekt af tilbuddet.

Akkreditering, evaluering m.m.

Akkreditering: nej i

Ekstern supervision: ja i

Effektevaluering: ja i

Brugerevaluering: nej  i

Indsatser og takster

Listen nedenfor viser alle indsatser, som tilbuddet har indberettet. Åbn en indsats og se mere om, hvad den indeholder. 

Du kan fx se, hvilken målgruppe indsatsen har, hvilke ydelser den indeholder, hvilke faglige tilgange eller metoder der er i indsatsen og oplysninger om takst.

BEMÆRK! Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens takster for private tilbud er inkl. moms. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca. 6 %), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.

Her kan du se tilbuddets indsatser og takster

Indsats A, 1 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 46,7

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med udviklingshæmning
i
18-60 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i

Beskrivelse:
Vi yder en socialpædagogisk støtte der er målrettet den enkelte borger.

Kommentar til takst:

Niveau 1:0
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
70.269
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
42.335
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Indsats A, 2 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 46,7

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med andre psykiske vanskeligheder
i
18-60 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i

Beskrivelse:
Vi yder en socialpædagogisk støtte der er målrettet den enkelte borger.

Kommentar til takst:

Niveau 1:0
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
70.269
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
42.335
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Indsats A, 3 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 46,7

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med omsorgssvigt
i
18-60 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i

Beskrivelse:
Vi yder en socialpædagogisk støtte der er målrettet den enkelte borger.

Kommentar til takst:

Niveau 1:0
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
70.269
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
42.335
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Indsats A, 4 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 46,7

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med personlighedsforstyrrelse
i
18-60 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i

Beskrivelse:
Vi yder en socialpædagogisk støtte der er målrettet den enkelte borger.

Kommentar til takst:

Niveau 1:0
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
70.269
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
42.335
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Indsats A, 5 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 46,7

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med udadreagerende adfærd
i
18-60 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i

Beskrivelse:
Vi yder en socialpædagogisk støtte der er målrettet den enkelte borger.

Kommentar til takst:

Niveau 1:0
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
70.269
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
42.335
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Indsats A, 6 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 46,7

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med forandret virkelighedsopfattelse
i
18-60 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i

Beskrivelse:
Vi yder en socialpædagogisk støtte der er målrettet den enkelte borger.

Kommentar til takst:

Niveau 1:0
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
70.269
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
42.335
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Indsats A, 7 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 46,7

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med andet socialt problem
i
18-60 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i

Beskrivelse:
Vi yder en socialpædagogisk støtte der er målrettet den enkelte borger.

Kommentar til takst:

Niveau 1:0
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
70.269
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
42.335
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Indsats A, 8 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 46,7

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med dømt til strafferetslig foranstaltning
i
18-60 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i

Beskrivelse:
Vi yder en socialpædagogisk støtte der er målrettet den enkelte borger.

Kommentar til takst:

Niveau 1:0
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
70.269
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
42.335
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Indsats B, 1 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 0,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med udviklingshæmning
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
42.335
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
70.269
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Indsats B, 2 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 0,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med andre psykiske vanskeligheder
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
42.335
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
70.269
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Indsats B, 3 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 0,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med omsorgssvigt
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
42.335
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
70.269
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Indsats B, 4 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 0,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med personlighedsforstyrrelse
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
42.335
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
70.269
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Indsats B, 5 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 0,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med udadreagerende adfærd
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
42.335
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
70.269
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Indsats B, 6 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 0,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med forandret virkelighedsopfattelse
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
42.335
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
70.269
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Indsats B, 7 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 0,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med andet socialt problem
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
42.335
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
70.269
Takst pr. måned i alt
i
112.604
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
107.424
Beregnet døgntakst
i
3.702
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
3.532

Beliggenhed

Botilbuddet er beliggende i naturskønne omgivelser, der giver mange muligheder for udendørs aktiviteter. Bostedet ligger tæt på Løkken by og Vesterhavet.

Fysiske rammer og faciliteter

Boligarealet er på 402 m² og er indrettet med to værelsesafdelinger, i alt 15 værelser og en fælles hyggelig opholdsafdeling samt stort køkken. Grunden er på 21.230 m² og ligger i landlige omgivelser med god plads til udendørs udfoldelser.

Handicaptilgængelighed

dårlig

Værelsestype

Enkeltværelse

Værelsets indretning

Værelser i stueplan har direkte udgang til terrasse. 2 værelser er fælles om et badeværelse.

Vi tilbyder disse aktiviteter

Botilbuddet Jammerbugten har indrettet et motionsrum, der er mulighed for at se film/tv samt spille Wii i fælles stuen. Botilbuddet har 2 scootere til fri afbenyttelse. Der er også mulighed for at deltage i havearbejde. I nærmiljøet er der mulighed for at dyrkes fitness, og man kan tage i den lokale svømmehal. Fysiske aktiviteter som f.eks. gåture og svømning anses som en del af dagligdagen. I weekenden arrangeres aktiviteter for at undgå, at der vendes op og ned på døgnets rytme og de indarbejdede rutiner. Om lørdagen arrangeres aktiviteter såsom ture ud i det blå eller udflugter til kulturelle eller sportslige begivenheder.

Vores mad og spiseforhold

Vi har en kostpolitik hvor vi som en naturlig del af dagligdagen har fokus på sund kost og sund levevis. Vi følger Fødevarestyrelsens officielle kostråd (10 kostråd) som er en rettesnor til at få en sund, varieret balance i det, vi spiser og drikker i en hverdag fyldt med madglæde. Vi vil sikre, at der er mulighed for at vælge en sund kost, der passer til den enkelte, med hensynstagen til evt. sygdom, kultur, religion mv. EKKOfondens sundhedspersonale giver vejledning om nødvendig information omkring kost og ernæring til personale og beboere. Vi ønsker at forebygge sygdomme, og dermed arbejde sundhedsfremmende. Derfor har vi fokus på at forsøge at begrænse eventuelle uheldige madvaner, f.eks. ved at hjælper borgerne med at træffe sundere valg. Dette kunne bl.a. være at vejlede omkring de uheldige virkninger af f.eks. sukkerholdige og energitætte mad- og drikkevarer. Der udarbejdes madplan på ugebasis, sammen med beboerne i videst mulige omfang. Endividere bliver aftensmaden tilberedt i samarbejde med vores beboere så vidt muligt. Med henblik på socialisering har vi fælles spisetider i forhold til aftensmad. Morgenmaden og frokosten er som udgangspunkt også et fast tidspunkt, men fleksibelt da vores beboere har forskellige tidspunkter for aktiviteter de enkelte dage. Har en beboer behov for at indtage et måltid alene, er der mulighed for det.

Her kan du læse mere om tilbuddet

i

midlertidigt botilbud til voksne § 107 - Sovende natte­vagt

9 pladser / 0 ledige

Normering 46.7 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Almindeligt- og speciallægearbejde4 timer/uge
Sygeplejerskearbejde17 timer/uge
Socialrådgivningsarbejde17 timer/uge
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede382 timer/uge

almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5 - Sovende natte­vagt

0 pladser / 0 ledige

Normering 0 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Almindeligt- og speciallægearbejde1 timer/uge
Sygeplejerskearbejde2 timer/uge
Socialrådgivningsarbejde2 timer/uge
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede35 timer/uge

Virksomhedsform

Fond/selvejende institution/forening i

Etableringsår

2012

Driftsherre

Koncernen

Er tilbuddet VISO leverandør: Nej i

Der er 0 frivillige på tilbuddet i


Bestyrelse og råd på tilbuddet:

Bestyrelse af tilbuddet i

Ansatte på tilbuddet

Antal ansatte Samlet antal arbejdstimer på en uge
Ledelse af hovedaktiveteten inden for det sociale område 1 37
Almindeligt- og speciallægearbejde 1 5
Arbejde inden for psykologi 0 0
Sygeplejerskearbejde 1 19
Undervisning og specialpædagogisk arbejde 0 0
Socialrådgivningsarbejde 1 19
Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde 0 0
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede 12 417
Pædagogisk medhjælp 0 0
Assistent 0 0
Medhjælpere 0 0
Øvrige personalegrupper 3 95
Sum 19 592

Samarbejdsrelationer

Vi benytter os af ekstern supervision samt generel supervision i forhold til den enkelte beboer samt tilbudets pædagogiske tilgang. Vores tilknyttede psykiater kommer en gang hver måned. Hun taler med alle beboere en gang, og senere med de beboere der er i medicinsk behandling eller har behov for støttende samtale. i

Årsrapporter

Årsrapport for 2015

Omsætning for året
i

8813712 kr.

Soliditetsgrad
i

74,9 %

Overskud i forhold til omsætningen
i

4,7 %

Lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

56,8 %

Lønomkostninger til fast personale i forhold til omsætningen
i

52,6%

Omkostninger til leder i forhold til omsætningen
i

4,2 %

Bestyrelseshonorarer i forhold til omsætningen
i

0,5%

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

1,4 %

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

5,1 %

Overskud / underskud
i

417301 kr.

Sygefravær
i

18,78

Personalegennemstrømning
i

44,44 %

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

Vi har arbejdet med resultatdokumentation i 2015, der er udarbejdet en Rapport med en analyse af effekten af tilbuddet inden for indsatsmål samt områder i VUM. I 2016 vil Rapporten blive behandlet på temadag med personalet hvor de enkelte områder evalueres i forhold til udvikling og metode.

Det kommende års faglige udvikling på tilbuddet

i

Resultatdokumentationen vil blive udviklet med borgerens egen evaluering af udvikling, hvilket vil blive implementeret i 2016 Forebyggelsespakken ”vold og trusler” skal sikre forebyggelse af vold ved hjælp af praksisfortællinger. Med vold menes der fysisk såvel som psykisk vold, herunder trusler og andre krænkelser. Formålet med forebyggelsespakken er: • At synliggøre og forebygge vold på arbejdspladsen • At medarbejderne ved hjælp af deres faglighed og fælles erfaringer forebygger vold • At få indøvet metoden ”praksisfortællinger” til at forebygge vold, således at alle bliver fortrolige med metoden og finder det naturligt at bruge den fremover. Projektet er berammet til opstart i 1. kvartal 2016.

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

0

Årsrapport for 2014

Omsætning for året
i

7001900 kr.

Soliditetsgrad
i

59,1 %

Overskud i forhold til omsætningen
i

6,8 %

Lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

65,2 %

Lønomkostninger til fast personale i forhold til omsætningen
i

62,3%

Omkostninger til leder i forhold til omsætningen
i

2,1 %

Bestyrelseshonorarer i forhold til omsætningen
i

0,8%

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

2,2 %

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

6,3 %

Overskud / underskud
i

0 kr.

Sygefravær
i

2,20

Personalegennemstrømning
i

0 %

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

Ekstern supervision i forhold til målgruppen.

Det kommende års faglige udvikling på tilbuddet

i

Implementering af resultatdokumentation og effektmålings verktøj, der tager udgangspunkt i voksen udredningsmetoden og kvalitetsmodellen. Ligeledes er der supervision fra ekstern supervisior.

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

Forventer at udvide til 9 pladser.

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
27/7 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Øst

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsynet har d. 28. marts 2017 gennemført driftsorienteret tilsyn på Botilbuddet Jammerbugten. Ved besøget blev kvalitetsmodellens temaer gennemgået og der var interviews af leder, pædagogisk konsulent, 3 medarbejdere og flere borgere. I løbet af besøget var det, i forbindelse med interviews, muligt for tilsynet, at besigtige flere borgeres værelser. I forbindelse med frokost og eftermiddagskaffe var det ligeledes muligt for tilsynet, at tale med de tilstedeværende borgere. Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget vurderet kvalitetsmodellens temaer og konkluderer på den baggrund, at Botilbuddet Jammerbugten besidder den kvalitet der skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service. Det vurderes, at Botilbuddet Jammerbugten arbejder målrettet med, at støtte borgerne i at opnår færdigheder som er relevante for et individuelt og kvalitetsfyldt liv for den enkelte. De interviewede borgere udtrykker alle tilfredshed med at være tilknyttet tilbuddet. De fysiske rammer gør det muligt, for borgerne at bo i rolige og trygge rammer med mulighed for at deltage i socialt samvær når dette ønskes og for at trække sig tilbage til eget værelse når dette er ønsket. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er velfungerende på såvel leder- som medarbejdersiden og der har ved tilsynsbesøget været observeret en behagelig og rummelig atmosfære.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten samarbejder målrettet med borgere og visiterende kommuner omkring opstilling af relevante og meningsfulde mål for den enkeltes uddannelse eller beskæftigelse. Socialtilsynets vurderer ligeledes, at flere borgere er svært udfordrede i forhold til skolegang og beskæftigelse, idet deres komplekse problemstillinger gør det vanskeligt for dem, at fastholde kontinuerligt fremmøde i sociale sammenhænge. Det er socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, i det omfang det er muligt for den enkelte. Socialtilsynet konstaterer ved tilsynsbesøget at aktivering, der er meningsfuld for den enkelte borger, er prioriteret i dagligdagen.

Selvstændighed og relationer

Socialtilsynet vurderer, at Jammerbugten arbejder aktivt og målrettet på at understøtte og styrke borgernes sociale kompetencer og relationer. Dette sker blandt andet igennem motivation og støtte til at indgå i og fastholde sociale aktiviteter både individuelt og i fællesskab. Tilbuddet omfatter en vifte af aktivitetstilbud fx brug af Multihuset i Vrå, Løkken svømmehal og motionscenter, samt årstidsbestemte traditioner. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at de anvendte pædagogiske tilgange understøtter arbejdet, ud fra de særlige sociale udfordringer ,som borgerne har. Der opleves således, som ved tidligere besøg, god sammenhæng mellem målgruppe og indsats.

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at der på Jammerbugten arbejdes med en klar målgruppebeskrivelse og at de borgere der aktuelt bor i tilbuddet er indenfor denne. Det er ligeledes vurderingen, at afdelingsleder og medarbejdere har indsigt i og kan redegøre for tilbuddets målsætning og de anvendte faglige tilgange og metoder. Jammerbugtens pædagogiske praksis er funderet i relationspædagogikken og i en anerkendende tilgang til borgerne. Der er fokus på struktur og forudsigelighed i hverdagen, samt på at anerkende den enkeltes ressourcer. Dette ses at øge muligheden for at etablere og fastholde tilliden mellem borgere og medarbejdere på Jammerbugten. Tilbuddet beskriver selv hvorledes den pædagogiske indsats har en positiv effekt. Dette underbygges af tilbagemeldinger fra visiterende kommuner. Effektmålingsredskabet ekko.doc vurderes af socialtilsynet, at underbygge indsatsen og er med til at synliggøre borgernes individuelle udvikling. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne respekteres, anerkendes og sikres medbestemmelse i forhold til eget liv.

Organisation og ledelse

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet overordnet har en faglig kompetent ledelse. Der er lagt vægt på at der er et tæt og formaliseret samarbejde mellem daglig leder, bestyrelse samt EKKOfondens ledernetværk. Det vurderes at disse aktiviteter medvirker til at støtte op omkring ledelsen af tilbuddet. Socialtilsynet vurderer det ligeledes positivt, at tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision og anden form for sparring for både ledelse og medarbejdere.

Kompetencer

Det er, som ved tidligere tilsynsrapport, socialtilsynets vurdering, at uddannelsesforløb med akademiuddannelse i socialpædagogik samt uddannelsesforløb på SOSU-Nord, har været med til at løfte udførelsen af de komplekse opgaver der udføres i botilbuddet. Socialtilsynet vurderer på baggrund af interviews af medarbejdere at uddannelsesforløbet har medvirket til at igangsætte nye tankegange, se nye perspektiver, nye redskaber og skabt grobund for et fælles sprog. Det er samtidig socialtilsynets vurdering, at tilbuddet løbende bør fortsætte med at sikre en opkvalificering af medarbejdernes uddannelse og viden og sikre at specialistkompetencer kan tilvejebringes løbende. Endeligt er det socialtilsynets vurdering at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og personlige kompleksiteter.

Sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at Jammerbugten i meget høj grad har fokus på borgernes sundhed og trivsel. Der er fokus på kost, motion og på at borgerne har den livskvalitet, som den enkelte måtte ønske. Tilbuddets metodiske tilgang i form af Low Arousal betyder, at antallet af magtanvendelse er på et absolut minimum.

Fysiske rammer

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Jammerbugten og tilbuddets beliggenhed, omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til målgruppens behov samt understøtter indsats og formål. Værelser er indrettede efter borgernes egne ønsker. Der er oversigtstavler i fællesrum hvor strukturen fremstår klar og tydelig. De fysiske rammer afspejler et hyggeligt hjem, hvor der er mulighed for at vælge fællesskabet til og fra som man ønsker det.

Økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer: • at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt • at tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. • at tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig. Tilbuddet er en del af EKKO-Fonden Socialtilsynet er i gang med en undersøgelse af de interne afregningspriser, der foreligger for nuværende ikke en endelig konklusion. De koncerninterne transaktioner vedr. støttepersonale omfatter blandt andet socialrådgiver, sygeplejerske, psykiater, samt den administrative organisation andrager mere end 30%. Det bemærkes dog i den forbindelse at tilbuddets revisor ikke har haft anledning til at konkluderer at afregningspriserne ikke er på markedsvilkår. Socialtilsynet bemærker at budget 2017 er godkendt Socialtilsynet bemærker endvidere at regnskab 2016 ikke er færdigbehandlet.

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 22/12 2016

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
22/12 2016

Konklusionen på tilsynet

Idet tidligere udstedt vilkår af 23. juli 2015, hvori det blev beskrevet, at der skulle fjernes et stykke væg mellem køkken og stue for at skabe plads/luft i både køkken og stue, idet forholdene ikke var tilstrækkelige ved fuld belægning, har socialtilsynet den 22. september 2016 modtaget mail med tilhørende fotos der dokumenterer at vilkåret nu er opfyldt, idet ombygningen er færdiggjort. Det udstedte vilkår af 23. juli 2015 er således nu vurderet til at være opfyldt, og tilbuddet godkendes uden vilkår. Denne tilsynsrapport er indholdsmæssigt identisk med tidligere rapport af 21. juni 2016, idet alene oplysningerne om vilkår er fjernet. Socialtilsyn Øst har som baggrund for den samlede vurdering aflagt Jammerbugten et anmeldt tilsynsbesøg den 1. marts 2016 og et uanmeldt tilsynsbesøg den 14. april 2016. Socialtilsynet konkluderer på denne baggrund, at Botilbuddet Jammerbugten i middel til høj grad besidder den kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats som er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om Social Service. Det vurderes, at der arbejdes engageret og kompetent med målgruppen og at tilbuddet løbende vurderer om indsatsen er den rigtige. Socialtilsynet vurderer, ud fra den fremviste dokumentation, interview og samtaler samt tilbagemelding fra de interviewede kommuner at beboerne udvikler sig positivt. Socialtilsynet vurderer, at dokumentation bruges til løbende læring og til udvikling af metoder, redskaber og den pædagogiske praksis. Socialtilsynet vurderer det positivt, at tilbuddet har opkvalificeret arbejdet med dokumentation, samt har systematiseret dette og har arbejder med sammenhængen mellem indsatsmål og praksis således indsatserne er blevet optimeret og gjort mere operationelle. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet overordnet har en faglig kompetent ledelse idet der er lagt vægt på at der et tæt og formaliseret samarbejde mellem daglig leder, bestyrelse samt EKKOfondens ledernetværk. Det vurderes at disse aktiviteter medvirker til at støtte op omkring ledelsen af tilbuddet. Socialtilsynet vurderer imidlertid at den store ustabilitet som der har været i perioden 1/7 2015 indtil 9/3 2016 hvor nuværende konstituerede daglige leder tiltrådte, har svækket kontinuiteten i arbejdet i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer at dette fremadrettet vil kunne få alvorlige konsekvenser i forhold til om tilbuddet ledes fagligt og økonomisk kompetent og vurderer at det er overordentligt vigtigt, at der fremadrettet sikres stabilitet omkring den daglige ledelse af Jammerbugten. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejdere har de kompetencer der kræves for at kunne arbejde professionelt med målgruppen. Det er samtidig socialtilsynets vurdering, at tilbuddet bør sikre en løbende opkvalificering af medarbejdernes uddannelse og viden og sikre at specialistkompetencer tilvejebringes løbende. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne møder beboerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt at der er fokus på beboernes retssikkerhed. Socialtilsynet oplevede under besøget god faglighed og et meget stort engagement både hos leder og medarbejdere. Socialtilsynet vurderer Jammerbugten som et velorganiseret botilbud, hvor tilbuddets måde at være organiseret på understøtter de valgte metoder og målgruppens behov. Tilbuddet vurderes økonomisk bæredygtig. De fysiske rammer vurderes som velegnede til målgruppen. Botilbuddet Jammerbugten har i forbindelse med det generelle driftstilsyn ansøgt om en væsentlig ændring gående på at kunne indskrive unge på 17 år. Ansøgningen er begrundet i et ønske om at kunne tilbyde et stabilt forløb for unge på 17 år, således en kommune ikke først skal indskrive en borger på 17 år i et tilbud for børn og unge og kort efter re-visitere samme borger til et tilbud for voksne og dermed påføre borgeren to skift indenfor relativ kort tid. Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatorer, kriterier og temavurderinger på samme niveau som bedømt i kvalitetsrapporten i forhold til den allerede godkendte målgruppe dog udvidet til også at omfatte unge på 17 år. Til grund for vurderingen er lagt tilbuddets ansøgning, dialog med ledelse og medarbejdere, udarbejdet mappe af EKKOfonden til tilbuddet indeholdende materiale om takster for lomme-og tøjpenge, den lovgivningsmæssige ramme om forældreinddragelse og samarbejde, indberetningsskemaer om magtanvendelse overfor børn og unge anbragt udenfor hjemmet, eksempler fra socialstyrelsens materiale om omsorg og magt i forhold til stoffer og fælleskabet samt generelle oplysninger fremkommet i forbindelse med tilsynet. Ansøgningen kan derfor imødekommes. Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet fortsat lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og kan således opretholde sin godkendelse til 9 pladser til oprettelse fleksibelt jf. SEL §§ 107 og 66, stk. 1 nr. 5. For godkendelsen jf. § 66 stk. 1 nr. 5 er det gældende, at der ikke kan indskrives unge under 17 år i tilbuddet.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten samarbejder målrettet med beboere og visiterende kommuner omkring opstilling af relevante og meningsfulde mål for beboernes uddannelse eller beskæftigelse. Det er socialtilsynets vurdering, at flere beboere er svært udfordret i forhold til skolegang og beskæftigelse, idet deres komplekse problemstillinger gør det vanskeligt for dem, at fastholde kontinuerligt fremmøde i stort set alle sociale sammenhænge. Det er socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten støtter beboerne i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, i det omfang det er muligt for den enkelte beboer. Socialtilsynet konstaterer ved tilsynsbesøget at aktivering, der er meningsfuld for den enkelte beboer, er prioriteret i dagligdagen.

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten arbejder aktivt og målrettet på at understøtte og styrke beboernes sociale kompetencer og relationer blandt andet igennem motivation og støtte til at indgå i og fastholde sociale aktiviteter både individuelt og i fællesskab. Tilbuddet omfatter en vifte af aktivitetstilbud fx brug af Multihuset i Vrå, Løkken svømmehal og motionscenter, samt årstidsbestemte traditioner. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at de anvendte pædagogiske tilgange understøtter arbejdet, ud fra de særlige udfordringer som beboerne har på disse områder. Der opleves således god sammenhæng mellem målgruppe og indsats.

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at der på Jammerbugten arbejdes med en klar målgruppebeskrivelse og at de beboere der aktuelt bor i tilbuddet er indenfor denne. Det er ligeledes vurderingen, at afdelingsleder og medarbejdere har indsigt i og kan redegøre for tilbuddets målsætning og de anvendte faglige tilgange og metoder. Jammerbugtens pædagogiske praksis er funderet i relationspædagogikken og i en anerkendende tilgang til beboerne i tilbuddet. Der er fokus på struktur og forudsigelighed i hverdagen samt på at anerkende den enkeltes ressourcer og muligheder. Dette ses at øge muligheden for at etablere og fastholde tilliden mellem beboerne og medarbejderne på Jammerbugten. Der er fokus på at medvirke til succesoplevelser, som fremmer motivationen til udvikling. Tilbuddet beskriver selv hvorledes den pædagogiske indsats har en positiv effekt og dette underbygges af de tilbagemeldinger fra de visiterende kommuner som socialtilsynet har modtaget. Effektmålingsredskabet kaldet ekko.doc vurderes af socialtilsynet at underbygge indsatsen og er med til at synliggøre beboernes individuelle positive udvikling samt medvirker til at dokumentere de valgte metoders relevans. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne respekteres og sikres medindflydelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Opnormering af tilbuddet fra 6 til 9 pladser, vurderes af socialtilsynet at have medført indskrivning af beboere som har ligget i udkanten af den godkendte målgruppe. Socialtilsynet kan således konstatere at der jf. fremsendt beboeroversigt januar 2016 alene i perioden april 2015 til januar 2016 er udskrevet 4 borgere fra Jammerbugten til enkeltmandsprojekter i Alternativet. På trods af dette er det socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten har formået at bevare fagligheden, kontinuiteten og forudsigeligheden i hverdagen.

Organisation og ledelse

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet overordnet har en faglig kompetent ledelse. Der er lagt vægt på at der et tæt og formaliseret samarbejde mellem daglig leder, bestyrelse samt EKKOfondens ledernetværk. Det vurderes at disse aktiviteter medvirker til at støtte op omkring ledelsen af tilbuddet. Socialtilsynet vurderer det ligeledes positivt, at tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision og anden form for sparring for både ledelse og medarbejdere. Socialtilsynet vurderer imidlertid at den store ustabilitet som der har været i perioden 1/7 2015 indtil 9/3 2016 hvor nuværende konstituerede daglige leder tiltrådte, er med til at svække kontinuiteten i arbejdet i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer at dette fremadrettet vil kunne få alvorlige konsekvenser i forhold til om tilbuddet ledes fagligt og økonomisk kompetent og vurderer at det er overordentligt vigtigt, at der fremadrettet sikres stabilitet omkring den daglige ledelse af Jammerbugten.

Kompetencer

Det er socialtilsynets vurdering, at uddannelsesforløbet med akademiuddannelse i socialpædagogik og uddannelsesforløbet på SOSU-Nord har været med til at løfte udførelsen af de komplekse opgaver der udføres i botilbuddet. Socialtilsynet vurderer på baggrund af interviews af medarbejdere og ved besigtigelse af tilbuddets journalsystem, at uddannelsesforløbet har betydet mere udførlige og fagligt nuancerede dagbogsnotater ligesom uddannelsen har medvirket til at igangsætte nye tankegange, se nye perspektiver, nye redskaber og skabt grobund for et fælles sprog. Generelt givet et større indblik i forhold til målgruppen og metoderne for den samlede personalegruppe på Jammerbugten. Det er samtidig socialtilsynets vurdering, at tilbuddet løbende bør fortsætte med at sikre en opkvalificering af medarbejdernes uddannelse og viden og sikre at specialistkompetencer kan tilvejebringes løbende. Det er socialtilsynets vurdering at medarbejderne møder beboerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på beboernes retssikkerhed.

Økonomi 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt idet det er en del af Ekkofonden. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets kvalitet i høj grad svarer til prisen, idet der mulighed for i tilbuddets samlede budget, at levere den nødvendige kvalitet. Imidlertid skal det bemærkes, at socialtilsynet finder, at der fortsat er en lav bemanding af faste fuldtidsstillinger set i forhold til taksten. Tilbuddet vurderes i nogen udstrækning at være gennemskueligt for kommuner og socialtilsynet. Der er en fortsat konstruktiv dialog om hvorledes gennemskueligheden kan sikres i en kompleks struktur.

Fysiske rammer

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Jammerbugten og tilbuddets beliggenhed, omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til beboernes behov og understøtter indsatsen og formålet. Værelser er indrettet efter beboernes egne værdier og normer. Der er oversigtstavler i fællesrum hvor strukturen fremstår klar og tydelig. De fysiske rammer afspejler et hyggeligt hjem hvor der er mulighed for at vælge fællesskabet til og fra og kunne være sig selv.

Tilsyn pr. dato 21/6 2016

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
21/6 2016

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsyn Øst har som baggrund for den samlede vurdering aflagt Jammerbugten et anmeldt tilsynsbesøg den 1. marts 2016 og et uanmeldt tilsynsbesøg den 14. april 2016. Socialtilsynet konkluderer på denne baggrund, at Botilbuddet Jammerbugten i middel til høj grad besidder den kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats som er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om Social Service. Det vurderes, at der arbejdes engageret og kompetent med målgruppen og at tilbuddet løbende vurderer om indsatsen er den rigtige. Socialtilsynet vurderer, ud fra den fremviste dokumentation, interview og samtaler samt tilbagemelding fra de interviewede kommuner at beboerne udvikler sig positivt. Socialtilsynet vurderer, at dokumentation bruges til løbende læring og til udvikling af metoder, redskaber og den pædagogiske praksis. Socialtilsynet vurderer det positivt, at tilbuddet har opkvalificeret arbejdet med dokumentation, samt har systematiseret dette og har arbejder med sammenhængen mellem indsatsmål og praksis således indsatserne er blevet optimeret og gjort mere operationelle. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet overordnet har en faglig kompetent ledelse idet der er lagt vægt på at der et tæt og formaliseret samarbejde mellem daglig leder, bestyrelse samt EKKOfondens ledernetværk. Det vurderes at disse aktiviteter medvirker til at støtte op omkring ledelsen af tilbuddet. Socialtilsynet vurderer imidlertid at den store ustabilitet som der har været i perioden 1/7 2015 indtil 9/3 2016 hvor nuværende konstituerede daglige leder tiltrådte, har svækket kontinuiteten i arbejdet i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer at dette fremadrettet vil kunne få alvorlige konsekvenser i forhold til om tilbuddet ledes fagligt og økonomisk kompetent og vurderer at det er overordentligt vigtigt, at der fremadrettet sikres stabilitet omkring den daglige ledelse af Jammerbugten. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejdere har de kompetencer der kræves for at kunne arbejde professionelt med målgruppen. Det er samtidig socialtilsynets vurdering, at tilbuddet bør sikre en løbende opkvalificering af medarbejdernes uddannelse og viden og sikre at specialistkompetencer tilvejebringes løbende. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne møder beboerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt at der er fokus på beboernes retssikkerhed. Socialtilsynet oplevede under besøget god faglighed og et meget stort engagement både hos leder og medarbejdere. Socialtilsynet vurderer Jammerbugten som et velorganiseret botilbud, hvor tilbuddets måde at være organiseret på understøtter de valgte metoder og målgruppens behov. Tilbuddet vurderes økonomisk bæredygtig. De fysiske rammer vurderes som velegnede til målgruppen. Botilbuddet Jammerbugten har i forbindelse med det generelle driftstilsyn ansøgt om en væsentlig ændring gående på at kunne indskrive unge på 17 år. Ansøgningen er begrundet i et ønske om at kunne tilbyde et stabilt forløb for unge på 17 år, således en kommune ikke først skal indskrive en borger på 17 år i et tilbud for børn og unge og kort efter re-visitere samme borger til et tilbud for voksne og dermed påføre borgeren to skift indenfor relativ kort tid. Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatorer, kriterier og temavurderinger på samme niveau som bedømt i kvalitetsrapporten i forhold til den allerede godkendte målgruppe dog udvidet til også at omfatte unge på 17 år. Til grund for vurderingen er lagt tilbuddets ansøgning, dialog med ledelse og medarbejdere, udarbejdet mappe af EKKOfonden til tilbuddet indeholdende materiale om takster for lomme-og tøjpenge, den lovgivningsmæssige ramme om forældreinddragelse og samarbejde, indberetningsskemaer om magtanvendelse overfor børn og unge anbragt udenfor hjemmet, eksempler fra socialstyrelsens materiale om omsorg og magt i forhold til stoffer og fælleskabet samt generelle oplysninger fremkommet i forbindelse med tilsynet. Ansøgningen kan derfor imødekommes. Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet fortsat lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og kan således opretholde sin godkendelse til 9 pladser til oprettelse fleksibelt jf. SEL §§ 107 og 66, stk. 1 nr. 5. For godkendelsen jf. § 66 stk. 1 nr. 5 er det gældende, at der ikke kan indskrives unge under 17 år i tilbuddet.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten samarbejder målrettet med beboere og visiterende kommuner omkring opstilling af relevante og meningsfulde mål for beboernes uddannelse eller beskæftigelse. Det er socialtilsynets vurdering, at flere beboere er svært udfordret i forhold til skolegang og beskæftigelse, idet deres komplekse problemstillinger gør det vanskeligt for dem, at fastholde kontinuerligt fremmøde i stort set alle sociale sammenhænge. Det er socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten støtter beboerne i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, i det omfang det er muligt for den enkelte beboer. Socialtilsynet konstaterer ved tilsynsbesøget at aktivering, der er meningsfuld for den enkelte beboer, er prioriteret i dagligdagen.

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten arbejder aktivt og målrettet på at understøtte og styrke beboernes sociale kompetencer og relationer blandt andet igennem motivation og støtte til at indgå i og fastholde sociale aktiviteter både individuelt og i fællesskab. Tilbuddet omfatter en vifte af aktivitetstilbud fx brug af Multihuset i Vrå, Løkken svømmehal og motionscenter, samt årstidsbestemte traditioner. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at de anvendte pædagogiske tilgange understøtter arbejdet, ud fra de særlige udfordringer som beboerne har på disse områder. Der opleves således god sammenhæng mellem målgruppe og indsats.

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at der på Jammerbugten arbejdes med en klar målgruppebeskrivelse og at de beboere der aktuelt bor i tilbuddet er indenfor denne. Det er ligeledes vurderingen, at afdelingsleder og medarbejdere har indsigt i og kan redegøre for tilbuddets målsætning og de anvendte faglige tilgange og metoder. Jammerbugtens pædagogiske praksis er funderet i relationspædagogikken og i en anerkendende tilgang til beboerne i tilbuddet. Der er fokus på struktur og forudsigelighed i hverdagen samt på at anerkende den enkeltes ressourcer og muligheder. Dette ses at øge muligheden for at etablere og fastholde tilliden mellem beboerne og medarbejderne på Jammerbugten. Der er fokus på at medvirke til succesoplevelser, som fremmer motivationen til udvikling. Tilbuddet beskriver selv hvorledes den pædagogiske indsats har en positiv effekt og dette underbygges af de tilbagemeldinger fra de visiterende kommuner som socialtilsynet har modtaget. Effektmålingsredskabet kaldet ekko.doc vurderes af socialtilsynet at underbygge indsatsen og er med til at synliggøre beboernes individuelle positive udvikling samt medvirker til at dokumentere de valgte metoders relevans. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne respekteres og sikres medindflydelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Opnormering af tilbuddet fra 6 til 9 pladser, vurderes af socialtilsynet at have medført indskrivning af beboere som har ligget i udkanten af den godkendte målgruppe. Socialtilsynet kan således konstatere at der jf. fremsendt beboeroversigt januar 2016 alene i perioden april 2015 til januar 2016 er udskrevet 4 borgere fra Jammerbugten til enkeltmandsprojekter i Alternativet. På trods af dette er det socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten har formået at bevare fagligheden, kontinuiteten og forudsigeligheden i hverdagen.

Organisation og ledelse

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet overordnet har en faglig kompetent ledelse. Der er lagt vægt på at der et tæt og formaliseret samarbejde mellem daglig leder, bestyrelse samt EKKOfondens ledernetværk. Det vurderes at disse aktiviteter medvirker til at støtte op omkring ledelsen af tilbuddet. Socialtilsynet vurderer det ligeledes positivt, at tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision og anden form for sparring for både ledelse og medarbejdere. Socialtilsynet vurderer imidlertid at den store ustabilitet som der har været i perioden 1/7 2015 indtil 9/3 2016 hvor nuværende konstituerede daglige leder tiltrådte, er med til at svække kontinuiteten i arbejdet i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer at dette fremadrettet vil kunne få alvorlige konsekvenser i forhold til om tilbuddet ledes fagligt og økonomisk kompetent og vurderer at det er overordentligt vigtigt, at der fremadrettet sikres stabilitet omkring den daglige ledelse af Jammerbugten.

Kompetencer

Det er socialtilsynets vurdering, at uddannelsesforløbet med akademiuddannelse i socialpædagogik og uddannelsesforløbet på SOSU-Nord har været med til at løfte udførelsen af de komplekse opgaver der udføres i botilbuddet. Socialtilsynet vurderer på baggrund af interviews af medarbejdere og ved besigtigelse af tilbuddets journalsystem, at uddannelsesforløbet har betydet mere udførlige og fagligt nuancerede dagbogsnotater ligesom uddannelsen har medvirket til at igangsætte nye tankegange, se nye perspektiver, nye redskaber og skabt grobund for et fælles sprog. Generelt givet et større indblik i forhold til målgruppen og metoderne for den samlede personalegruppe på Jammerbugten. Det er samtidig socialtilsynets vurdering, at tilbuddet løbende bør fortsætte med at sikre en opkvalificering af medarbejdernes uddannelse og viden og sikre at specialistkompetencer kan tilvejebringes løbende. Det er socialtilsynets vurdering at medarbejderne møder beboerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på beboernes retssikkerhed.

Økonomi 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt idet det er en del af Ekkofonden. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets kvalitet i høj grad svarer til prisen, idet der mulighed for i tilbuddets samlede budget, at levere den nødvendige kvalitet. Imidlertid skal det bemærkes, at socialtilsynet finder, at der fortsat er en lav bemanding af faste fuldtidsstillinger set i forhold til taksten. Tilbuddet vurderes i nogen udstrækning at være gennemskueligt for kommuner og socialtilsynet. Der er en fortsat konstruktiv dialog om hvorledes gennemskueligheden kan sikres i en kompleks struktur.

Fysiske rammer

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Jammerbugten og tilbuddets beliggenhed, omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til beboernes behov og understøtter indsatsen og formålet. Værelser er indrettet efter beboernes egne værdier og normer. Der er oversigtstavler i fællesrum hvor strukturen fremstår klar og tydelig. De fysiske rammer afspejler et hyggeligt hjem hvor der er mulighed for at vælge fællesskabet til og fra og kunne være sig selv.

Tilsyn pr. dato 23/7 2015

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Godkendelse af eksisterende tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt med vilkår
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
8/10 2015

Indholdet i 1. vilkår

Indskrivning af 9 borgere vil ikke kunne ske, før der er fjernet et stykke væg mellem køkken og stue, for at skabe plads / luft i både køkken og stue.

Frist for opfyldelse af vilkår

1/8 2016

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsyn Øst har i forbindelse med den samlede vurdering aflagt Jammerbugten et anmeldt tilsynsbesøg den 21. april 2015 hvorunder tre borgere ønskede at tale med socialtilsynet. Socialtilsynet har endvidere afholdt møde med repræsentanter fra bestyrelsen den 23. april 2015. Der ud over er interviewet 5 visiterende kommuner repræsenterende 5 borgere. Det er socialtilsynets samlede vurdering, at Jammerbugten opfylder kvalitetsmodellen temaer, kriterier og indikatorer i høj til meget høj grad. Det vurderes, at der arbejdes målrettet og struktureret med målgruppen og at det løbende vurderes om indsatsen er den rigtige. Socialtilsynet vurderer, ud fra den fremviste dokumentation, interview/samtaler samt tilbagemelding fra de interviewede kommuner at beboerne udvikler sig positivt. Socialtilsynet vurderer, at dokumentation bruges til løbende læring, til udvikling af metoder, redskaber og den pædagogiske praksis. Det er socialtilsynets vurdering, at både ledelse og medarbejdere har de kompetencer der kræves for at kunne arbejde professionelt med målgruppen. Det er samtidig socialtilsynets vurdering, at tilbuddet bør fortsætte med at sikre en løbende opkvalificering af medarbejdernes uddannelse og viden og sikre at specialistkompetencer kan tilvejebringes løbende. Det er socialtilsynets vurdering at medarbejderne møder beboerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt at der er fokus på beboernes retssikkerhed. Socialtilsynet oplevede under besøget en høj faglighed og et meget stort engagement både hos leder og medarbejdere. Socialtilsynet vurderer Jammerbugten som et velorganiseret botilbud, hvor tilbuddets måde at være organiseret på understøtter de valgte metoder og målgruppens behov. Socialtilsynet vurderer de fysiske rammer som velegnede. I forbindelse re-godkendelsen er endvidere taget stilling til tilbuddets ansøgning om at blive opnormeret fra 6 til 9 pladser. Det er socialtilsynets vurdering, at ansøgningen kan imødekommes, dog med det vilkår at der fjernes et stykke væg mellem køkken og stue for at skabe plads / luft i både køkken og stue og der dermed tages til de individuel behov hos borgerne.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten samarbejder målrettet med beboere og visiterende kommuner omkring opstilling af relevante og meningsfulde mål for beboernes uddannelse eller beskæftigelse. Det er socialtilsynets vurdering, at flere beboere er svært udfordret i forhold til skolegang og beskæftigelse, idet deres komplekse problemstillinger gør det vanskeligt for dem, at fastholde kontinuerligt fremmøde i stort set alle sociale sammenhænge. Det er socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten støtter beboerne i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, i det omfang det er muligt for den enkelte beboer. Socialtilsynet konstaterer ved tilsynsbesøget at aktivering, der er meningsfuld for den enkelte beboer, er prioriteret i dagligdagen.

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten arbejder aktivt og målrettet på at understøtte og styrke beboernes sociale kompetencer og relationer bland andet igennem motivation og støtte til at indgå i og fastholde sociale aktiviteter og fællesskaber. Tilbuddet omfatter en vifte af aktivitetstilbud fx ugentlige sportstilbud som fodbold og svømning samt årstidsbestemte traditioner som Sct. Hans og grundlovsløb. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at de anvendte pædagogiske tilgange understøtter arbejdet, ud fra de særlige udfordringer som beboerne har på disse områder. Der opleves således god sammenhæng mellem målgruppe og indsats.

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at der på Jammerbugten arbejdes med en klar målgruppebeskrivelse og at de beboere der aktuelt bor i tilbuddet er indenfor denne. Det er ligeledes vurderingen, at afdelingsleder og medarbejdere har indsigt i og kan redegøre for tilbuddets målsætning og de anvendte faglige tilgange og metoder. Jammerbugtens pædagogiske praksis er funderet i relationspædagogikken og i en anerkendende tilgang til beboerne i tilbuddet. Der er fokus på struktur og forudsigelighed i hverdagen samt på at anerkende den enkeltes ressourcer og muligheder. Dette ses at øge muligheden for at etablere og fastholde tilliden mellem beboerne og medarbejderne på Jammerbugten. Der er fokus på at medvirke til succesoplevelser, som fremmer motivationen til udvikling. Tilbuddet beskriver selv hvorledes den pædagogiske indsats har en positiv effekt og dette underbygges af de tilbagemeldinger fra de visiterende kommuner som socialtilsynet har modtaget. Effektmålingsredskabet kaldet ekko.doc vurderes af socialtilsynet at underbygge indsatsen og er med til at synliggøre beboernes individuelle positive udvikling samt medvirker til at dokumentere de valgte metoders relevans. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne respekteres og sikres medindflydelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Den igangværende re-godkendelsesproces med ansøgning om opnormering fra 6 til 9 pladser, har medført merindskrivning af beboere indenfor det sidste år og dermed medført en større beboer- og medarbejdergruppe end tidligere. Ud fra socialtilsynets vurdering har Jammerbugten formået at bevare fagligheden, kontinuiteten og forudsigeligheden i hverdagen.

Organisation og ledelse

Det er socialtilsynets vurdering, at botilbuddet Jammerbugten drives kompetent. Den daglige ledelse af tilbuddet varetages af en afdelingsleder, der er i tæt kontakt med ledelsen i EKKOfonden, der foruden en bestyrelse består af en direktør og en vicedirektør. Afdelingslederen er ligeledes en del af EKKOfondens ledernetværk, der mødes regelmæssigt. Afdelingslederen har været leder af botilbuddet Jammerbugten siden tilbuddets etablering den 1. maj 2012. Afdelingslederen er endvidere også leder af EKKOfondens enkeltmandstilbud Alternativet. Ud over afdelingslederen er der en koordinator i Jammerbugten. Dennes primæropgave er at forestå den daglige vagtplanlægning og hvad der ellers opstår af behov for koordinering. Koordinator har ligeledes vagttelefon og kan tilkaldes på alle tider af døgnet, hvis der opstår behov for det. Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen af Botilbuddet Jammerbugten foregår kompetent og forsvarligt, men socialtilsynet vil anbefale, at det overvejes om afdelingslederen har for mange opgaver. Ligeledes anbefaler Socialtilsynet at afdelingslederen gennemfører en lederuddannelse og tilbydes løbende ekstern supervision. Dette skal ses som en forudsætning for fortsat udvikling og kompetent drift.

Kompetencer

Det er socialtilsynets vurdering, at det igangværende uddannelsesforløb med akademiuddannelse i socialpædagogik har været med til at løfte udførelsen af de komplekse opgaver der visiteres til botilbuddet. 4 medarbejdere er aktuelt i gang med akademiuddannelsen 3 andre har i 2013/2014 gennemført et uddannelsesforløb på SOSU-Nord. Socialtilsynet vurderer på baggrund af interviews af medarbejdere og ved besigtigelse af tilbuddets journalsystem, at det igangsatte uddannelsesforløb har betydet mere udførlige og fagligt nuancerede dagbogsnotater ligesom uddannelsen har medvirket til at igangsætte nye tankegange, nye redskaber, skabe grobund for et fælles sprog samt generelt givet et større indblik i forhold til målgruppen og metoderne for den samlede personalegruppe på Jammerbugten. Det er samtidig socialtilsynets vurdering, at tilbuddet bør fortsætte med at sikre en løbende opkvalificering af medarbejdernes uddannelse og viden og sikrer at specialistkompetencer kan tilvejebringes løbende. Det er socialtilsynets vurdering at medarbejderne møder beboerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på beboernes retssikkerhed.

Økonomi 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt i meget høj grad. Det er socialtilsynets vurdering, at der, når man ser på tilbuddets samlede økonomi, er muligheder i tilbuddets budget for at levere den nødvendige kvalitet. Imidlertid skal det bemærkes, at socialtilsynet finder, at der er en lav bemanding af faste fuldtidsstillinger set i forhold til taksten. Tilbuddet vurderes i middel grad at være gennemskueligt for kommuner og socialtilsynet. Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddets sammenlægning/fusion i Ekkofonden på sigt vil styrke tilbuddets økonomiske bæredygtighed.

Fysiske rammer

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Jammerbugten og tilbuddets beliggenhed, omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til beboernes behov og understøtter indsatsen og formålet. Værelser er indrettet efter beboernes egne værdier og normer. Der er oversigtstavler i fællesrum hvor strukturen fremstår klar og tydelig. De fysiske rammer afspejler et hyggeligt hjem hvor der er mulighed for at vælge fællesskabet til og fra og kunne være sig selv.

Tilsyn pr. dato 22/1 2015

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendelse afventer
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
22/1 2015

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsyn Øst har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Jammerbugten den 24. september 2014. Under besøget har socialtilsynet talt med/hilst på tre beboere, afdelingsleder samt 2 medarbejdere. Endvidere er 3 visiterende kommuner kontaktet via mail. Det anmeldte tilsyn for 2014 er gennemført med udgangspunkt i 6 af kvalitetsmodellens temaer, kriterier og indikatorer. Temaet økonomi har ikke været belyst eller vurderet i forbindelse med tilsynet. Derudover er der anvendt ansøgningsskema og øvrige fremsendt dokumentation samt tilbuddets opdateringer på Tilbudsportalen. Det er socialtilsynets vurdering, at Botilbuddet Jammerbugten opfylder kvalitetsmodellens temaer, kriterier og indikatorer, indenfor de udvalgte temaer, i middelhøj til høj grad. Indholdet i tilbuddet vurderes at være i overensstemmelse med tilbuddets godkendelsesgrundlag. Det er socialtilsynets vurdering, at Botilbuddet Jammerbugten fortsat er egnet til at opfylde de visiterede beboeres behov. Botilbuddet Jammerbugtens nuværende godkendelse omfatter 6 pladser i botilbud efter § 107. Målgruppen er voksne mellem 18 og 60 år der i følge godkendelsesskrivelsen fra Jammerbugt Kommune kan have en eller flere af følgende diagnoser: Udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse som fx ADHD, omsorgssvigt, velmedicineret sindslidelse, personlighedsforstyrrede, borderline, tilknytningsforstyrrelse. Kan have udadreagerende adfærd. Det er socialtilsynets vurdering, at der i Botilbuddet Jammerbugten arbejdes struktureret og målrettet med de enkelte beboere og at det kontinuerligt vurderes om indsatsen er den rigtige. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, ud fra den fremviste dokumentation, besøg i botilbuddet og individuelle samtaler med de beboere der var hjemme, at beboerne udvikler sig positivt og at botilbuddet Jammerbugten løbende vurderer metode og indsats til brug for fortsat udvikling og forbedring af indsatsen. Socialtilsynet vurderer de fysiske rammer som meget velegnede til målgruppen. Under rundvisningen fremstod rammerne som velholdte, hjemlige og anvendelige i forhold til at understøtte de behov målgruppen har.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten samarbejder målrettet med beboere og visiterende kommuner omkring opstilling af relevante og meningsfulde mål for beboernes uddannelse eller beskæftigelse. Det er ligeledes vurderingen, at tilbuddet i høj grad arbejder på, på baggrund af beboernes særlige udfordringer, at understøtte beboerenes fastholdelse i valgt beskæftigelse eller uddannelse.

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at Jammerbugten arbejder målrettet på at understøtte og styrke beboernes sociale kompetencer og relationer. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at de anvendte pædagogiske tilgange understøtter dette arbejde, ud fra de særlige udfordringer som beboerne har på disse områder. Der opleves således god sammenhæng mellem målgruppe og indsats.

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at der på Jammerbugten arbejdes med en klar målgruppebeskrivelse og at de beboere der aktuelt bor i tilbuddet er indenfor denne. Det er ligeledes vurderingen, at afdelingsleder og medarbejdere har indsigt i og kan redegøre for tilbuddets målsætning og de anvendte faglige tilgange og metoder. Jammerbugtens pædagogiske praksis er funderet i relationspædagogikken og en anerkendende tilgang til beboerne i tilbuddet. Der er fokus på struktur og forudsigelighed i hverdagen samt på at anerkende den enkeltes ressourcer og muligheder. Dette ses at øge muligheden for at etablere og fastholde tilliden mellem beboeren og medarbejderne på Jammerbugten. Der er fokus på at medvirke til succesoplevelser, som fremmer motivationen til udvikling. Tilbuddet beskriver selv hvorledes den pædagogiske indsats har en positiv effekt og dette underbygges af de tilbagemeldinger fra de visiterende kommuner som socialtilsynet har modtaget. Det nyudviklede effektmålingsredskab forventes at kunne underbygge indsatsen og synliggøre beboernes individuelle positive udvikling samt hjælpe til at dokumentere de valgte metoders relevans.

Organisation og ledelse

Det er socialtilsynets vurdering, at botilbuddet Jammerbugten drives kompetent. Den daglige ledelse af tilbuddet varetages af en afdelingsleder, der er i tæt kontakt med ledelsen i EKKOfonden, der foruden en bestyrelse består af en direktør og en vicedirektør. Afdelingslederen er ligeledes en del af EKKOfondens ledernetværk, der mødes regelmæssigt. Afdelingslederen har været leder af botilbuddet Jammerbugten siden tilbuddets etablering den 1. maj 2012. Afdelingslederen er endvidere også leder af EKKOfondens enkeltmandstilbud Alternativet. Ud over afdelingslederen er der en koordinator i Jammerbugten. Dennes primæropgave er at forestå den daglige vagtplanlægning og hvad der ellers opstår af behov for koordinering. Koordinator har ligeledes vagttelefon og kan tilkaldes på alle tider af døgnet, hvis der opstår behov for det. Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen af Botilbuddet Jammerbugten foregår kompetent og forsvarligt, men socialtilsynet vil anbefale, at det overvejes om afdelingslederen har for mange opgaver. Ligeledes anbefaler Socialtilsynet at afdelingslederen gennemfører en lederuddannelse og tilbydes løbende ekstern supervision. Dette skal ses som en forudsætning for fortsat udvikling og kompetent drift.

Kompetencer

Det er socialtilsynets vurdering, at uddannelsesniveauet trænger til et løft hos medarbejderne i Botilbuddet Jammerbugten og at dette vurderes at være nødvendigt for fortsat at kunne løfte de komplekse opgaver der visiteres til botilbuddet. Ligeledes vil øgede krav til skriftlig dokumentation kræve kompetencer der fordre et fagligt uddannelsesløft. Socialtilsynet kan dog konstatere, at EKKOfonden er enig i dette og 3 medarbejdere er aktuelt i gang med akademiuddannelsen i socialpædagogik og 3 andre har i 2013/2014 gennemført et uddannelsesforløb på SOSU-Nord. EKKOfonden støtter meget op om medarbejdere under uddannelse ved f.eks. at stille lokale til rådighed hvor de studerende kan sidde sammen og løse opgaver eller læse, og hvor der også er mulighed for sparring med den pædagogiske konsulent. Socialtilsynet vurderer på baggrund af interview af medarbejdere og ved besigtigelse af tilbuddets journalsystem, at det igangsatte uddannelsesforløb har betydet mere udførlige og fagligt nuancerede dagbogsnotater ligesom uddannelsen har medvirket til at igangsætte nye tankegange, nye redskaber, skabe grobund for et fælles sprog samt generelt givet et større indblik i forhold til målgruppen og metoderne for den samlede personalegruppe på Jammerbugten. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af observationer og interview af både beboere og medarbejdere, at medarbejdernes relevante kompetencer er afspejlet i deres samspil med borgerne.

Fysiske rammer

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Jammerbugten og tilbuddets beliggenhed, omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til beboernes behov og understøtter indsatsen og formålet. Værelser er indrettet efter beboernes egne værdier og normer. Der er oversigtstavler i fællesrum hvor strukturen fremstår klar og tydelig. De fysiske rammer afspejler et hyggeligt hjem hvor der er mulighed for at vælge fællesskabet til og fra og kunne være sig selv.