Tilbudsportalens logo

ALTERNATIVET

Egholmvej 8A
9800 Hjørring

Leder: Frank C. Lund
Email: fcl@ekkofonden.dk
Telefon: 41776562
Hjemmeside: www.ekkofonden.dk i

Godkendt som:
midlertidigt botilbud til voksne § 107
i
almindeligt længerevarende botilbud til voksne § 108
i
almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
i
Godkendt
i
Læs mere om eventuelle vilkår og påbud på fanen "Tilsyn"

Seneste opdatering af oplysninger

Tilbuddets oplysninger er senest opdateret:
2018.01.02

Vores målgruppe

Alternativet skræddersyr tilbud til unge og voksne med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder, som f.eks. sindslidelser, hjerneskader, udviklingsforstyrrelser m.m. Fælles for dem alle er, at de har brug for massiv støtte til at klare hverdagen og ofte kræver fuld personaledækning døgnet rundt. Målgruppen består af personer over 17 år, som er diagnosticerede sindslidende eller hjerneskadede, ofte med en dobbeltdiagnose, hvor misbrug kan indgå, hvorfor de ikke er i stand til at bo for sig selv. Det er mennesker, som typisk har haft en belastet opvækst. Nogle har begået kriminelle handlinger, har vanskeligt ved at begå sig socialt og har eller har haft en voldsom og udadreagerende adfærd. Andre kan være selvdestruktive. De har ofte ringe selvindsigt og er urealistiske i forhold til egen formåen. Desuden er det kendetegnende, at de er til fare for sig selv eller andre, hvis der ikke er socialpædagogisk støtte døgnet rundt. Det drejer sig om: - Personer med varige sindslidelser, der er behandlet på psykiatrisk institution eller afdeling. - Personer med varige sindslidelser kombineret med hjerneskader, personlighedsforstyrrelser og lignende, der ofte kommer til udtryk ved impulsstyret asocial adfærd, misbrugsproblematikker og lignende. - Personer, der er varigt sindslidende, og hvor de er dømt til at lade sig underkaste psykiatrisk behandling. - Personer med medfødte hjerneskader, hjerneskader opstået ved ulykker eller som en konsekvens af et langvarig misbrug, sygdom eller lignende. - Personer, der er udviklingshæmmede

Vores tilbud er godkendt til følgende målgrupper:


- Personer i alderen 18 - 85 med erhvervet hjerneskade

- Personer i alderen 18 - 85 med udviklingshæmning

- Personer i alderen 18 - 85 med andre psykiske vanskeligheder, personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse

- Personer i alderen 18 - 85 med omsorgssvigt

- Personer i alderen 18 - 85 med andet socialt problem

- Personer i alderen 17 - 18 med erhvervet hjerneskade

- Personer i alderen 17 - 18 med udviklingshæmning

- Personer i alderen 17 - 18 med andre psykiske vanskeligheder, personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse

- Personer i alderen 17 - 18 med omsorgssvigt

- Personer i alderen 17 - 18 med andet socialt problem

Vores værdigrundlag

Alternativets værdigrundlag EKKO viser grundlæggende vejen for, hvordan medarbejderens værdisæt skal være i forhold til beboerne. Endvidere er det fundamentet hvorpå Alternativet bygger sit pædagogiske grundsyn EKKO står for: Engagement Det betyder, at beboerne møder medarbejdere som: - vil gøre en positiv forskel - er nærværende - er imødekommende - viser forståelse - er rummelige - der er ansvarsfulde Kvalitet Det betyder, at beboerne møder medarbejdere som: - er velfunderet i beslutning og handling - støtter beboeren til en høj livskvalitet for den enkelte - har fokus på ressourcer og udviklingsmuligheder Kommunikation Det betyder, at beboerne møder medarbejdere som: - er respektfuld i tilgangen til beboerne og hinanden - er ærlige og tydelige i både tale og kropssprog - evner at kommunikere på et forståeligt niveau for beboeren Omsorg Det betyder, at beboerne møder medarbejdere som: - yder omsorg, selv om det indebærer at være udfordrende - beskytter beboerne mod sig selv, når det er nødvendigt - udviser empati og menneskelighed - udviser rummelighed - skaber tryghed og overskuelighed gennem struktur Den grundlæggende værdi bygger på en kultur, der er bygget op på accept, respekt, rummelighed og relation. Relationen skabes ved at afdække beboerens behov og yde støtte med udgangspunkt i den enkelte beboer. Støtten ydes i respekt for beboeren med udgangspunkt i den enkeltes personlige forudsætninger, interesser og muligheder. Struktur og forudsigelighed er en af grundstenene i hverdagen på Alternativet, og ved et ligeværdigt samarbejde med beboeren søges at opbygge bæredygtige relationer.

Vores faglige målsætning

Målet med det pædagogiske arbejde er at skabe størst mulig livskvalitet for den enkelte beboer. gennem botræning arbejder vi målrettet på at gøre beboeren i stand til at klare en så selvstændig tilværelse som muligt såvel socialt som arbejdsmæssigt.

Vores faglige tilgange
i
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Vores metoder
i
Anerkendende relationspædagogik
i
Low Arousal
i

Sådan sætter vi mål for borgeren

Udgangspunktet for borgerens målsætninger er de i den pågældende kommunale handleplan opstillede indsatsformål. Til indsatsformålet er der tilknyttet indsatsmål, hvilket løbende vurderes og justeres via det daglige pædagogiske arbejde med borgeren og i samarbejde med sagsbehandler. På baggrund af den kommunale handleplan udvikler Alternativet en udviklingsplan indeholdende strategier for at arbejde med indsatsmålene. Udviklingsplanen kan ligeledes indeholde mål og strategier fastsat af Alternativet i samarbejde med den enkelte beboer.

Sådan følger vi op på de fastsatte mål
og dokumenterer målopfyldelsen

Der er udarbejdet redskab til effektmåling af borgerens udvikling, hvilket er baseret på de opstillede temaer i socialstyrelsens kvalitetsmodel samt baseret på helhedsvurderingen i voksenudredningsmetoden. Dette redskab er medvirkende til at visualisere borgerens udvikling i forhold til de opstillede indsatsformål og indsatsmål samt i forhold til en helhedsvurdering af borgerens udvikling. Endvidere udarbejdes der årlige udviklingsplaner og statusrapporter på den enkelte borger, der uddybende gengiver borgerens udvikling jf. de i den pågældende kommunale handleplan opstillede indsatsformål i forhold til borgeren. Udviklingsplan og statusrapport er samtidig udarbejdet med afsæt i socialstyrelsens kvalitetsmodel samt i voksenudredningsmetoden. Der udarbejdes daglige notater samt udføres overdragelse ved vagtskifte.

Vores måle- og udredningsmetoder

Vi benytter disse måle- og udredningsmetoder:

Anden målemetode, Anden udredningsmetode

Beskrivelse af "anden målemetode"
Udredningsmetoden, der er en kombination af kvalitetsmodellen, voksenudredningsmetoden og indsatsmålene, er ligeledes en metode til at måle resultater på den enkelte samt effektmåling af tilbuddet.

Beskrivelse af "anden udredningsmetode"

Udredningsmetoden er en kombination af kvalitetsmodellen, voksenudredningsmetoden og indsatsmålene.

Akkreditering, evaluering m.m.

Akkreditering: nej i

Ekstern supervision: ja i

Effektevaluering: ja i

Brugerevaluering: nej  i

Indsatser og takster

Listen nedenfor viser alle indsatser, som tilbuddet har indberettet. Åbn en indsats og se mere om, hvad den indeholder. 

Du kan fx se, hvilken målgruppe indsatsen har, hvilke ydelser den indeholder, hvilke faglige tilgange eller metoder der er i indsatsen og oplysninger om takst.

BEMÆRK! Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens takster for private tilbud er inkl. moms. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca. 6 %), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.

Her kan du se tilbuddets indsatser og takster

Indsats C, 1 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt længerevarende botilbud til voksne (§ 108)
i
Målgruppe:
Personer med erhvervet hjerneskade
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-længerevarende ophold
i
85.743
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats C, 2 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt længerevarende botilbud til voksne (§ 108)
i
Målgruppe:
Personer med udviklingshæmning
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-længerevarende ophold
i
85.743
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats C, 3 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt længerevarende botilbud til voksne (§ 108)
i
Målgruppe:
Personer med andre psykiske vanskeligheder og personlighedsforstyrrelse og forandret virkelighedsopfattelse
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-længerevarende ophold
i
85.743
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats C, 4 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt længerevarende botilbud til voksne (§ 108)
i
Målgruppe:
Personer med omsorgssvigt
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-længerevarende ophold
i
85.743
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats C, 5 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt længerevarende botilbud til voksne (§ 108)
i
Målgruppe:
Personer med andet socialt problem
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-længerevarende ophold
i
85.743
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats D, 1 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med erhvervet hjerneskade
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
85.744
Takst pr. måned i alt
i
223.644
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.356
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats D, 2 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med udviklingshæmning
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
85.744
Takst pr. måned i alt
i
223.644
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.356
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats D, 3 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med andre psykiske vanskeligheder og personlighedsforstyrrelse og forandret virkelighedsopfattelse
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
85.744
Takst pr. måned i alt
i
223.644
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.356
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats D, 4 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med omsorgssvigt
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
85.744
Takst pr. måned i alt
i
223.644
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.356
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats D, 5 | støtte til uddannelse og beskæftigelse | støtte ti... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med andet socialt problem
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
85.744
Takst pr. måned i alt
i
223.644
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.356
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats G, 1 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 141,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med erhvervet hjerneskade
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
85.743
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
137.900
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats G, 2 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 141,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med udviklingshæmning
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
85.743
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
137.900
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats G, 3 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 141,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med andre psykiske vanskeligheder og personlighedsforstyrrelse og forandret virkelighedsopfattelse
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
85.743
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
137.900
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats G, 4 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 141,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med omsorgssvigt
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
85.743
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
137.900
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats G, 5 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 141,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med andet socialt problem
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
85.743
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
137.900
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats H, 1 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 141,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med erhvervet hjerneskade
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
85.743
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
137.900
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats H, 2 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 141,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med udviklingshæmning
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
85.743
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
137.900
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats H, 3 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 141,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med andre psykiske vanskeligheder og personlighedsforstyrrelse og forandret virkelighedsopfattelse
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
85.743
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
137.900
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats H, 4 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 141,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med omsorgssvigt
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
85.743
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
137.900
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats H, 5 | midlertidigt ophold/anbringelse | socialpædagogisk... | normering: 141,0

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
i
Målgruppe:
Personer med andet socialt problem
i
17-18 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
ophold
i
-midlertidigt ophold/anbringelse
i
85.743
behandling
i
-socialpædagogisk behandling
i
137.900
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats J, 1 | støtte til varetagelse af forældrerollen | støtte ... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med erhvervet hjerneskade
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til varetagelse af forældrerollen
i
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
85.743
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats J, 2 | støtte til varetagelse af forældrerollen | støtte ... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med udviklingshæmning
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til varetagelse af forældrerollen
i
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
85.743
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats J, 3 | støtte til varetagelse af forældrerollen | støtte ... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med andre psykiske vanskeligheder og personlighedsforstyrrelse og forandret virkelighedsopfattelse
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til varetagelse af forældrerollen
i
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
85.743
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats J, 4 | støtte til varetagelse af forældrerollen | støtte ... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med omsorgssvigt
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til varetagelse af forældrerollen
i
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
85.743
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Indsats J, 5 | støtte til varetagelse af forældrerollen | støtte ... | normering: 140,9

i
Indsatsnavn:
Tilbudstype:
midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)
i
Målgruppe:
Personer med andet socialt problem
i
18-85 år
Faglig tilgang:
Relationspædagogisk tilgang
i
Anerkendende tilgang
i
Metode:
Anden metode
i
Anden metode
i
Ydelser: Niveau 1
socialpædagogisk støtte
i
137.900
-støtte til varetagelse af forældrerollen
i
-støtte til uddannelse og beskæftigelse
i
-støtte til praktiske opgaver i hjemmet
i
-støtte til personlig pleje
i
-støtte til medicinhåndtering
i
-støtte til kontakt og samvær
i
-støtte til indkøb og kost
i
-støtte til administration
i
ophold
i
-midlertidigt ophold
i
85.743
Takst pr. måned i alt
i
223.643
Takst i alt fratrukket refusion for indirekte moms
i
213.355
Beregnet døgntakst
i
7.353
Beregnet døgntakst fratrukket refusion for indirekte moms
i
7.014

Beliggenhed

Særligt tilrettelagte tilbud kan etableres over hele landet. Den fysiske placering kan dermed tage hensyn til individuelle behov. Under Alternativet har vi følgende tilbud, som kan rumme flere borgere: Alternativet - Hedehusene http://projektalternativet.dk/hedehusene/ Alternativet - Bjergesøhus http://projektalternativet.dk/bjergesoehus/ Alternativet – Østergaarden http://projektalternativet.dk/oestergaarden/ Alternativet – Hørbylund http://projektalternativet.dk/hoerbylund/ Du kan læse mere om Alternativet på vores internetside: http://projektalternativet.dk

Fysiske rammer og faciliteter

Vi har fokus på, at de fysiske rammer herunder omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til at sikre beboerens rettigheder samt, at de understøtter indsatsens formål og indhold. Boligerne er istandsat, så de fremstår indbydende og hjemlige. Der tages hensyn til beboerens mulighed for udendørs aktiviterer.

Handicaptilgængelighed

god

Værelsestype

Selvstændig bolig/lejlighed

Værelsets indretning

Boligen indeholder som udgangspunkt et værelse til beboer, kontor og personale værelse, fælles køkken og opholdsstue. Toilet og bad.

Vi tilbyder disse aktiviteter

Aktiviteterne for den enkelte beboer er tilpasset beboerens formåen og interesser. Vores opgave er at hjælpe vores beboere til at klare sig mest muligt selv. Derfor har vi fokus på forskellige aktiviteter i hverdagen, som understøtter beboernes udvikling. Der er aktiviteter i hverdagen som fx skole, arbejdspraktik og ADL opgaver. Beboerne tilbydes at deltage i fællessktiviteter hvor der er mulighed for fitness, kreativt værksted, musik, undervisning i dansk og matematik. Ligeledes tilbydes beboerne fælles sktiviteter i forhold til kost og sundhed, hvor vores aktivitets medarbejder samarbejder med vores sundhedsfaglige team.

Vores mad og spiseforhold

Der tages højde for den enkeltes funktionsniveau, og så vidt det er muligt inddrages de i kost og madlavning. Vi spiser sammen med beboeren i fælles spisestue alle dagens måltider. Nogle beboerer har behov for ekstra fokus på kosten i forhold til fysiske eller psykiske lidelser, her motiverer vi i samarbejde med sygeplejerske og sundhedskonsulenten.

Her kan du læse mere om tilbuddets afdelinger

i

Afdeling: Alternativet, Egholmvej 8A, 9800 Hjørring, og Vrenstedvej 462, 9480 Løkken, og Bjergesøvej 24, 4534 Hørve, og Tannisbugtvej 96A, 9881 Bindslev, og Løkkensvej 405, 9800 Hjørring, og Vadsbyvej 17, 2640 Hedehusene, og Bakkevej 1, 9760 Vrå, og Holtevej 198, 9700 Brønderslev, og Østergårdsvej 1, 9850 Hirtshals, og Jægergangen 5, 2880 Bagsværd, og Hørbylundvej 95, 9300 Sæby, og Askebjergvej 55A, 9830 Tårs, og Sønderkærvej 4, 9330 Dronninglund, og Sønderkærvej 6, 9330 Dronninglund, og Højenevej 2A, 9800 Hjørring, og Ålborgvej 599A, 9760 Vrå, og Tværgade 12, 9480 Løkken, og Østergårdsvej 3, 9850 Hirtshals, og Bjergesøvej 24, 4534 Hørve, og Anlægsvej 6, 9740 Jerslev J

midlertidigt botilbud til voksne § 107 - Sovende natte­vagt

31 pladser / 6 ledige
Normering 140.9 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Almindeligt- og speciallægearbejde21 timer/uge
Sygeplejerskearbejde62 timer/uge
Socialrådgivningsarbejde62 timer/uge
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede4087 timer/uge
Borgerrettede timer fra andre faggrupper end ovenstående pr. uge135 timer/uge

almindeligt længerevarende botilbud til voksne § 108 - Vågen natte­vagt

8 pladser / 1 ledige
Normering 140.9 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Almindeligt- og speciallægearbejde5 timer/uge
Sygeplejerskearbejde16 timer/uge
Socialrådgivningsarbejde16 timer/uge
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede1055 timer/uge
Borgerrettede timer fra andre faggrupper end ovenstående pr. uge35 timer/uge

almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5 - Sovende natte­vagt

1 pladser / 1 ledige
Normering 141 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Almindeligt- og speciallægearbejde1 timer/uge
Sygeplejerskearbejde2 timer/uge
Socialrådgivningsarbejde2 timer/uge
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede132 timer/uge
Borgerrettede timer fra andre faggrupper end ovenstående pr. uge4 timer/uge

Afdeling: Indslusning, Egholmvej 8A, 9800 Hjørring

midlertidigt botilbud til voksne § 107 - Sovende natte­vagt

9 pladser / 1 ledige
Normering 140.9 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Almindeligt- og speciallægearbejde6 timer/uge
Sygeplejerskearbejde18 timer/uge
Socialrådgivningsarbejde18 timer/uge
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede1187 timer/uge
Borgerrettede timer fra andre faggrupper end ovenstående pr. uge39 timer/uge

almindeligt længerevarende botilbud til voksne § 108

0 pladser / 0 ledige
Normering 0 timer
pr uge pr. plads

almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5 - Sovende natte­vagt

1 pladser / 1 ledige
Normering 141 timer
pr uge pr. plads

Personale med borgerrettede timer

Almindeligt- og speciallægearbejde1 timer/uge
Sygeplejerskearbejde2 timer/uge
Socialrådgivningsarbejde2 timer/uge
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede131 timer/uge
Borgerrettede timer fra andre faggrupper end ovenstående pr. uge5 timer/uge

Særlige forhold omkring pladser

Særlige forhold omkring ledige pladser:

Der er mulighed for at borgere kan flytte ind som 17 årige.

Virksomhedsform

Fond/selvejende institution/forening i

Etableringsår

2011

Driftsherre

Koncernen

Er tilbuddet VISO leverandør: Nej i

Der er 0 frivillige på tilbuddet i


Bestyrelse og råd på tilbuddet:

Bestyrelse af tilbuddet i

Ansatte på tilbuddet

Antal ansatte Samlet antal arbejdstimer på en uge
Ledelse af hovedaktiveteten inden for det sociale område 2 74
Almindeligt- og speciallægearbejde 1 34
Arbejde inden for psykologi 0 0
Sygeplejerskearbejde 4 100
Undervisning og specialpædagogisk arbejde 0 0
Socialrådgivningsarbejde 4 100
Fysio- eller ergoterapeutisk arbejde 0 0
Specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede 161 6592
Pædagogisk medhjælp 0 0
Assistent 0 0
Medhjælpere 0 0
Øvrige personalegrupper 6 218
Sum 178 7118

Samarbejdsrelationer

Vi benytter eksterne supervisorer der er specialiseret inden for vores målgruppe. Vores tilknyttede psykiater har løbende samtaler med vores beboer efter behov. i

Årsrapporter

Årsrapport for 2015

Omsætning for året
i

27961517 kr.

Soliditetsgrad
i

74,9 %

Overskud i forhold til omsætningen
i

7 %

Lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

57,3 %

Lønomkostninger til fast personale i forhold til omsætningen
i

55,1%

Omkostninger til leder i forhold til omsætningen
i

2,1 %

Bestyrelseshonorarer i forhold til omsætningen
i

0,5%

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

1,1 %

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

6 %

Overskud / underskud
i

1970086 kr.

Sygefravær
i

7,78

Personalegennemstrømning
i

27,91 %

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

Vi har arbejdet med resultatdokumentation i 2015, der er udarbejdet en Rapport med en analyse af effekten af tilbuddet inden for indsatsmål samt områder i VUM. I 2016 vil Rapporten blive behandlet på temadag med personalet hvor de enkelte områder evalueres i forhold til udvikling og metode.

Det kommende års faglige udvikling på tilbuddet

i

Resultatdokumentationen vil blive udviklet med borgerens egen evaluering af udvikling, hvilket vil blive implementeret i 2016 Forebyggelsespakken ”vold og trusler” skal sikre forebyggelse af vold ved hjælp af praksisfortællinger. Med vold menes der fysisk såvel som psykisk vold, herunder trusler og andre krænkelser. Formålet med forebyggelsespakken er: • At synliggøre og forebygge vold på arbejdspladsen • At medarbejderne ved hjælp af deres faglighed og fælles erfaringer forebygger vold • At få indøvet metoden ”praksisfortællinger” til at forebygge vold, således at alle bliver fortrolige med metoden og finder det naturligt at bruge den fremover. Projektet er berammet til opstart i 1. kvartal 2016.

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

o

Årsrapport for 2014

Omsætning for året
i

22142394 kr.

Soliditetsgrad
i

100 %

Overskud i forhold til omsætningen
i

4,2 %

Lønomkostninger i forhold til omsætningen
i

67,5 %

Lønomkostninger til fast personale i forhold til omsætningen
i

65,2%

Omkostninger til leder i forhold til omsætningen
i

1,6 %

Bestyrelseshonorarer i forhold til omsætningen
i

0,7%

Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen
i

2,4 %

Ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen
i

7,4 %

Overskud / underskud
i

0 kr.

Sygefravær
i

5,10

Personalegennemstrømning
i

0 %

Seneste års faglige udvikling på tilbuddet

i

Ekstern supervision i forhold til problemskabende adfærd, samt undervisning i forhold til at implementere vækstmodellen som et fagligt redskab i hverdagen.

Det kommende års faglige udvikling på tilbuddet

i

Implementering af resultatdokumentation og effektmålings værktøj, der tager udgangspunkt i voksen udredningsmetoden og kvalitetsmodellen. Ligeledes er der planlagt supervision fra ekstern supervisor.

Forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år

i

Tilbuddet forventes udvidet fra 9 til 15 pladser

Nyeste tilsynsrapport

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
20/7 2017

Myndighed
i

Socialtilsyn Øst

AKTUEL TILSYNSRAPPORT

Konklusionen på tilsynet

Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet fortsat lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og kan således opretholde sin godkendelse til 40 pladser i individuelt tilrettelagte projekter/botilbud jf. SEL §§ 107, 108, 66, stk. 1, nr.5. For godkendelsen til SEL § 66, stk. 1, nr. 5 gør det sig gældende at der ikke kan indskrives unge under 17 år. Derudover omfatter den 10 pladser i en indslusningsafdeling jf. SEL §§ 107, 66, stk. 1, nr.5. For godkendelsen til SEL § 66, stk. 1, nr. 5 gør det sig gældende at der ikke kan indskrives unge under 17 år. Indslusningsafdelingen henvender sig til den eksisterende målgruppe, men tilbyder mulighed for yderligere udredning og afklaring med henblik på at borgeren efterfølgende kan visiteres til det korrekte tilbud. Socialtilsynet har gennemført det driftorienterede tilsyn med udgangspunkt i kvalitetsmodellens temaer, med underlæggende kriterier og indikatorer. Socialtilsynet konkluderer på denne baggrund at Alternativet i høj grad besidder den kvalitet der skal til for, at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om Social Service. Socialtilsynets samlede vurdering af Alternativet er, at der er tale om et solidt og veldrevet tilbud, der formår at møde borgerne individuelt og som samlet målgruppe, hvilket ses afspejlet i høj trivsel og positiv udvikling hos borgerne. Derudover har Socialtilsynet modtaget meget positive tilbagemeldinger fra visiterende kommuner, der i høj grad er tilfredse med den indsats der ydes i tilbuddet og med de resultater der opnås for borgerne. Socialtilsynet konkluderer, at Alternativet aktivt arbejder med at højne fagligheden i tilbuddet både i forhold til implementering af faglige metoder og tilgange samt værdisæt. Metoderne som dagligt anvendes, vurderes i højere grad end de faglige tilgange, at være implementeret i tilbuddet. Samtidig bemærker Socialtilsynet, at der i takt med at tilbuddet har udvidet betydeligt i antallet af pladser, er færre medarbejdere ansat med relevant faglig uddannelse. Dette vurderes ikke hensigtsmæssigt henset til kompleksiteten i målgruppen og heraf følgende behov for målrettet pædagogisk indsats. Tilbuddets ledelse oplyser, at der i 2017 vil være fokus på, at nyansatte, ud over de nødvendige personlige kompetencer, har relevant faglig uddannelse. Samtidig vil der blive tilbudt løbende faglig opkvalificering i form af relevante kurser og temadage til de nuværende medarbejdere.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er Socialtilsynets vurdering, at Alternativet arbejder aktivt og målrettet på at motivere og støtte den enkelte borger i forhold til at opnå og opretholde tilknytning til uddannelsestilbud, beskæftigelse eller anden form for aktivering. Tilbuddet tilbyder internt mange forskellige former for beskæftigelse eller aktivering fælles for disse er, at de er meget individuelt tilrettelagt og justeres hele tiden efter beboerens aktuelle ønsker og formåen. EKKOfonden har, som en del af deres fællesfunktion, åbnet et Multihus hvor der to gange om ugen tilbydes forskellige former for aktiviteter og samvær til beboerne i både projekterne og i botilbuddene. Derudover er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samarbejder konstruktivt med eksterne tilbud der hvor det er meningsfuldt for beboeren, hvilket vurderes at bidrage positivt til den enkelte beboers udvikling. Det er samtidig vurderingen, at ikke alle beboere i tilstrækkelig grad har konkrete mål for og adgang til målrettede og kontinuerlige tilbud om uddannelse, beskæftigelse eller aktivering.

Selvstændighed og relationer

Det er Socialtilsynet vurdering, at Alternativet i alle projekterne arbejder målrettet på at understøtte og udvikle borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Dette gøres meget individuelt og med afsæt i ønsker, vilkår og mål for den enkelte borger. Tilbuddet arbejder konstruktivt i forhold til den enkelte borgers inklusion i samfundslivet, og vægter samarbejde med netværk og pårørende meget højt. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets anerkendende tilgang og rummelighed i forhold til målgruppens helt særlige behov, har positiv effekt på den enkeltes mulighed for udvikling af øget selvstændighed. Socialtilsynet bemærker fortsat, at tilbuddet bør have fokus på i højere grad, at kunne tilbyde beskæftigelse eller aktivering, der vil være meningsfuld for den enkelte borger.

Målgruppe

Det er Socialtilsynets vurdering, at Alternativet arbejder med afsæt i en bred men klar målgruppebeskrivelse: Voksne med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder, som f.eks. sindslidelser, hjerneskader, udviklingsforstyrrelser m.m. Ofte med dobbeltdiagnose, hvor misbrug kan indgå, hvorfor de ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Ligeledes vurderes det, at tilbuddets faglige tilgange og metoder er relevante i forhold til målgruppens behov og, at de fører til positive resultater for beboerne i tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at hvert enkelt særligt tilrettelagte projekt, med afsæt i tilbuddets faglige tilgange og metoder, rummer store individuelle forskelligheder og en høj grad af anerkendende rummelighed. Det vurderes således, at tilbuddet i meget høj grad tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov.

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer fortsat, at Alternativet er en del af en veldrevet organisation, der i høj grad er understøttende i forhold til at sikre tilbuddets stabile drift og udvikling. Socialtilsynet bemærker herunder, at tilbuddet har en meget aktiv og faglig kompetent bestyrelse. Organisationen omfatter således en bred vifte af tilbud, der i dagligdagen understøtter den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats i de særligt tilrettelagte projekter. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i tilbuddet samlet set besidder relevant viden og erfaring og har faglige kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Ligeledes vurderes ledelsen, ligesom bestyrelsen, at være fokuseret på tilbuddets fortsatte drift og faglige udvikling på en høj trivsel hos både beboere og medarbejdere.

Kompetencer

Det er socialtilsynets vurdering, at Alternativet har en erfaren og engageret medarbejdergruppe, der besidder relevante kompetencer og stor viden om målgruppen. Tilbuddets medarbejdere er nøje udvalgt og placeret i forhold til at kunne matche behovene i det enkelte særligt tilrettelagte projekt. Tilbuddet arbejder løbende aktivt med udvikling af metoderne, for hele tiden at kunne imødekomme de mange forskellige krav til opgaveløsning der er i de forskellige individuelle projekter. Alternativet har gennem de sidste år implementeret et nyt dokumentationssystem, EKKOdok, for bedre at kunne arbejde målrettet med den enkelte borges mål og løbende følge de opnåede resultater. Dette vurderes at medvirke til at sikre optimale udviklingsmuligheder for den enkelte borger, men samtidig sikre en løbende vurdering og justering af indsatsen med henblik på udvikling af metoderne. Alternativet har siden sidste tilsynsbesøg øget antallet af pladser i tilbuddet betydeligt. I den forbindelse bemærker Socialtilsynet, at antallet af medarbejdere med en relevant faglig uddannelses baggrund samtidig er faldet. Dette vurderes, at have betydning for den pædagogiske indsats der kan ydes overfor den enkelte borger, og for tilbuddets fortsatte muligheder for udvikling, og for fortsat sikring af den nødvendige kvalitet i tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddets leder oplyser at der i 2017 vil være fokus på, at medarbejderne i tilbuddet får tilbud om relevant faglig uddannelse og at der ved nyansættelser i høj grad vil være fokus på rekruttering af medarbejdere der både har relevant faglig uddannelse og de personlige egenskaber, der ligeledes er påkrævet henset til målgruppens særlige udfordringer.

Sundhed og trivsel

Det er socialtilsynets vurdering, at Alternativet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet vægter, at borgerne i tilbuddet gennem EKKOsupport har adgang til ydelser fra sygeplejerske, diætist og psykiater. Dette er med til, i tæt samarbejde med borgeren og medarbejderne, at sikre en koordineret og målrettet indsats omkring den enkeltes sundhed og trivsel. Derudover vægtes det, at tilbuddets indsats vurderes at fremme sikring af borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv. Tilbuddets tilgange og metoder tager afsæt i meningsfulde og anerkendende relationer, hvilket i høj grad ses at understøtte den enkelte borgere trivsel og mulighed for positiv udvikling. Der lægges yderligere vægt på, at tilbuddet på trods af målgruppen kompleksitet, i høj grad forebygger at der forekommer magtanvendelser. I Alternativet arbejdes der målrettet med konfliktnedtrapning, hvilket bla. ses ved at medarbejderne i en tilspidset situation ikke optræder konfronterende, men i højere grad altid trækker sig fra situationen.

Fysiske rammer

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer i Alternativet i meget høj grad understøtter den enkelte borgers udvikling og trivsel. Det vurderes ligeledes, at tilbuddet er yderst fleksibelt i forhold til valg af fysiske rammer, således at rammerne ofte først vælges når den enkelte borgers ønsker og behov er afdækket. Dette sammenholdes med visiterende kommunes mål for opholdet og danner en samlet baggrund for den endelige beslutning om valg af fysisk ramme. Tilbuddet råder både over fysiske rammer, der er skærmede og kun rummer en borger, og rammer hvor op til 6 borgere kan bo på samme matrikel i et botilbudslignende fællesskab. Ud over selve boligerne indeholder flere at de fysiske rammer forskellige muligheder til aktiviteter både ude og inde. De fysiske rammer i tilbuddet er alle meget forskellige og individuelt tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Boligerne fremtræder alle meget rummelige, hjemlige og velholdte.

Økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer: • at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt • at tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. • at tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig. Tilbuddet er en del af EKKO-Fonden Socialtilsynet er i gang med en undersøgelse af de interne afregningspriser, der foreligger for nuværende ikke en endelig konklusion. De koncerninterne transaktioner vedr. støttepersonale omfatter blandt andet socialrådgiver, sygeplejerske, psykiater, samt den administrative organisation andrager mere end 30%. Det bemærkes dog i den forbindelse at tilbuddets revisor ikke har haft anledning til at konkluderer at afregningspriserne ikke er på markedsvilkår. Socialtilsynet bemærker at budget 2017 er godkendt Socialtilsynet bemærker endvidere at regnskab 2016 ikke er færdigbehandlet.

Ældre tilsyn

Tilsyn pr. dato 27/1 2017

Tilsyn

Tilsynsrapporten vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Status på baggrund af tilsynsrapporten
Godkendt
i
Dato for offentliggørelse af tilsynsrapporten
27/1 2017

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsynet har i denne rapport udelukkende behandlet tilbuddets ansøgning om væsentlig ændring af eksisterende godkendelse omhandlende: Udvidelse af pladserne i Alternativet fra 25 til 40 pladser. Oprettelse af en afdeling til indslusning og afklaring i Alternativet med i alt 10 pladser. Godkendelse af nye fysiske rammer. Socialtilsynet har vurderet at en særlig gennemgang af temaet økonomi, på baggrund af den forholdsvise store ændring i antallet af pladser der ansøges om, har været nødvendig. De øvrige vurderinger er fra det gennemførte drifttilsyn af 2.2.2016. Socialtilsynet vurderer ud fra den fremsendte dokumentation, møde med ledelsen af tilbuddet og den samlede vurdering af kvaliteten i tilbuddet jf. tilsynsrapporten fra det sidst gennemførte tilsyn, at ansøgningen kan imødekommes fuldt ud. Alternativets godkendelse omfatter herefter 40 pladser i individuelt tilrettelagte botilbud jf. SEL §§ 107, 108, 66, stk. 1, nr.5. For godkendelsen til SEL § 66, stk. 1, nr. 5 gør det sig gældende at der ikke kan indskrives unge under 17 år. Derudover omfatter den godkendelse af 10 pladser i en indslusningsafdeling jf. SEL §§ 107, 66, stk. 1, nr.5. For godkendelsen til SEL § 66, stk. 1, nr. 5 gør det sig gældende at der ikke kan indskrives unge under 17 år. Indslusningsafdelingen henvender sig til den eksisterende målgruppe, men vil tilbyde mulighed for yderligere udredning og afklaring med henblik på at borgeren visiteres til det korrekte tilbud. Samlet vurdering fra drifttilsyn 2.2.2016: Socialtilsynet har gennemført det driftorienterede tilsy